Ymgynghoriad ar y Papur Gwyn Gofal Cymdeithasol: ‘rhaid i’r gofal ganolbwyntio ar ddinasyddion a chael ei gydgynhyrchu’

Ymgynghoriad ar y Papur Gwyn Gofal Cymdeithasol: ‘rhaid i’r gofal ganolbwyntio ar ddinasyddion a chael ei gydgynhyrchu’

Cyhoeddwyd : 16/04/21 | Categorïau: Dylanwadu |

Mae CGGC wedi ymateb i ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ar ei Bapur Gwyn ar gyfer ailgydbwyso gofal cymdeithasol yng Nghymru.

Roedd y Papur Gwyn yn nodi nifer o gynigion ar gyfer gwella trefniadau gofal cymdeithasol a chryfhau gweithio mewn partneriaeth i gefnogi llesiant pobl yn well ledled y wlad. Ar ôl cyhoeddi’r Papur Gwyn, trefnodd CGGC ddau ddigwyddiad er mwyn i’r sector gael rhoi ei farn arno a’r cwestiynau oedd yn cyd-fynd â’r ymgynghoriad. Cafodd yr adborth ei ymgorffori yn ein hymateb llawn, sydd ar gael i’w ddarllen yma.

Ynddo, rydyn ni’n gwneud nifer o bwyntiau, gan gynnwys y canlynol:

 • Y teimlad oedd nad oedd cwestiynau’r ymgynghoriad yn canolbwyntio’n ddigonol ar ddinasyddion a’u bod yn anwybyddu’r problemau a welwyd ar lawr gwlad ac yn y gymuned.
 • Prin iawn yw’r gydnabyddiaeth am gydgynhyrchu yn y Papur Gwyn. Mae’n rhaid cael ymrwymiad ffurfiol i gydgynhyrchu sy’n mynd y tu hwnt i Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014.
 • Mae angen rhagor o eglurder ynghylch sut bydd gwerth cymdeithasol yn cael ei fesur.
 • Rhaid creu amgylchiadau lle mae sefydliadau lleol yn cael maes chwarae cytbwys i ddarparu gwasanaethau pwrpasol a theilwredig drwy brosesau comisiynu gwerth cymdeithasol.
 • Dylai cynlluniau cymorth a gofal ffurfio sail y fframwaith cenedlaethol – nid i’r gwrthwyneb.
 • Mae gwirfoddolwyr yn ganolog i lwyddiant rhagnodi cymdeithasol.
 • Mae’n ymddangos fod comisiynu yn dal i ganolbwyntio ar gost a chanfod y gwasanaeth rhataf sydd ar gael, sy’n golygu bod rhai yn cael triniaeth sy’n llai digonol nag sydd ei angen. Rhaid i’r gwaith o gomisiynu gynnwys defnyddwyr gwasanaethau a gofalwyr.
 • Mae problemau ynghylch sut mae Byrddau Partneriaeth Rhanbarthol yn cydweithio gydag eraill ac yn cyd-gynllunio’u gwasanaethau.
 • Dylid adolygu strwythurau a dull Byrddau Partneriaeth Rhanbarthol o weithio cyn rhoi rhagor o bwerau iddyn nhw.
 • Dylid annog cynllunio strategol a darparu adnoddau gwirfoddoli fel rhan hanfodol o iechyd a gofal cymdeithasol a galluogi hynny ar lefel Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol.
 • Rhaid i Lywodraeth Cymru bennu sail dystiolaeth glir ynghylch sut bydd ei chynigion yn ateb egwyddorion Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014.

Gallwch ddarllen ein hymateb yn llawn yma.

Newyddion cysylltiedig

Cyhoeddwyd: 21/06/24 | Categorïau: Dylanwadu | Gwirfoddoli | Gwybodaeth a chymorth |

Perthnasau rhwng y sectorau gwirfoddol a statudol

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 25/03/24 | Categorïau: Dylanwadu |

Awgrymiadau Mark Drakeford ar gyfer dylanwadu ar bolisïau’r llywodraeth

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 16/02/24 | Categorïau: Dylanwadu | Gwybodaeth a chymorth |

Cynllun gweithlu yn chwilio am fewnwelediad i rôl gwirfoddolwyr mewn lleoliadau iechyd meddwl

Darllen mwy