dyn mewn crys yn edrych ar laptop

Ymatebion cyllidwyr gan ystyried feirws Covid-19

Cyhoeddwyd : 25/03/20 | Categorïau: Cyllid,

Rydyn ni mewn sefyllfa nas gwelwyd ei thebyg o’r blaen yn ystod oes fodern y DU, wrth i gymunedau, mudiadau gwirfoddol a chyllidwyr geisio chwilio ffyrdd ymlaen drwy gadw pellter cymdeithasol, hunanynysu a gweithio o gartref i raddau y mae ychydig iawn o bobl yn gyfarwydd â nhw.

Mae nifer fawr o gyllidwyr yn Lloegr (a llawer o’r rhain yn cyllido prosiectau ledled y DU) yn ymateb i feirws Covid-19 a’i effeithiau ar fudiadau’r sector gwirfoddol mewn modd cydlynol. Y pwynt hanfodol yw bod y cyllidwyr hyn yn ymrwymedig i gefnogi derbynyddion eu grantiau drwy fod yn hyblyg gyda grantiau a dyddiadau cau adroddiadau a gwrando ar anghenion eu derbynyddion.

Gellir gweld y datganiad llawn a’r rhestr o gyllidwyr yma. Mae’n cynnwys cyllidwyr allweddol, gan gynnwys:

 • Plant mewn Angen
 • Comic Relief
 • Sefydliad Esmee Fairbairn
 • Sefydliad Garfield Weston
 • Ymddiriedolaeth Elusennol Joseph Rowntree
 • Lloyds Bank Foundation, Cymru a Lloegr
 • Sefydliad Paul Hamlyn
 • Ymddiriedolaeth Iechyd y Bobl
 • Tudor Trust

Os ydych chi’n cael eich cyllido gan unrhyw un o’r mudiadau sydd ar y rhestr lawn, anogir chi i gysylltu â nhw yn ôl yr angen.

Isod ceir crynodeb o’r datganiadau sy’n cael eu gwneud gan gyllidwyr allweddol dros Gymru. Byddwn yn diweddaru’r grynodeb yn rheolaidd. Os nad yw eich cyllidwr wedi’i restru yma ac nad ydych wedi clywed ganddo, cysylltwch ag ef yn uniongyrchol (e-bost fydd y dull gorau siŵr o fod os cymerwn yn ganiataol fod yr holl gyllidwyr yn gweithio o bell ar hyn o bryd). Mae’r cyllidwyr wedi’u rhestru yn nhrefn yr wyddor: 

Gronfa Treftadaeth Bensaernïol

Mae’n parhau i dderbyn ceisiadau ac asesiadau fel yr hysbysebir. Maen nhw’n annog deiliaid grantiau, derbynyddion benthyciadau ac ymgeiswyr i gysylltu â nhw’n uniongyrchol os oes ganddyn nhw unrhyw bryderon. 

Sefydliad Cymunedol Cymru

Os ydych wedi derbyn grant gan Sefydliad Cymunedol Cymru ac angen oedi neu wneud newidiadau i gyflenwad y prosiect oherwydd yr achosion o Covid-19, cysylltwch â nhw drwy anfon e-bost at grants@communityfoundationwales.org.uk  gan ychwanegu enw’ch mudiad a’r gronfa y mae’r grant a gynigiwyd i chi o’i mewn yn y llinell pwnc.

Mae gan y Sefydliad gyllid y maen nhw’n ei ryddhau i gefnogi elusennau a grwpiau cymunedol i barhau i gefnogi eu cymunedau a phobl agored i niwed. Er mwyn sicrhau bod y cyllid y byddant yn ei ddosbarthu yn mynd i’r lleoedd sydd ei angen, maen nhw’n ymgynghori â thrydydd sector Cymru er mwyn asesu eu hanghenion dybryd a pharhaus. Gallwch chi gwblhau’r arolwg byr yma.

Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol

Mae’r Gronfa yn ymddiried yn eu deiliaid grant i wneud yr hyn sydd orau i’w mudiadau, eu staff a’u cymunedau.

 • Caniatáu newidiadau i amserlenni a gweithgareddau grant wrth i elusennau ganolbwyntio’u hegni ar gefnogi cymunedau drwy’r cyfnod digyffelyb hwn
 • Gall deiliaid grant barhau i dalu staff nad ydynt yn gallu gweithio oherwydd cyngor y llywodraeth ynghylch hunanynysu, ynysu ac ati
 • Dull hyblyg o ymdrin ag adroddiadau
 • Symud dyddiadau cau ceisiadau cyfredol

Maen nhw’n annog deiliaid grant i ganolbwyntio ar eu gwaith, ond mae swyddogion grant ar gael i ymateb i ymholiadau ac maen nhw’n gobeithio y bydd eu llinell gynghori ar gael cyn gynted â phosibl.

Datganiad llawn a diweddariadau

Cronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol

Mae gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol ddiddordeb mewn clywed gan dderbynyddion grant ynghylch sut maen nhw’n cael eu heffeithio gan y feirws er mwyn llywio’r ffordd orau y gallan nhw gefnogi’r sector treftadaeth, ac maen nhw wedi rhannu arolwg i alluogi grwpiau i gyfrannu at hyn. Bydd cyhoeddiadau pellach yn dod maes o law ynghylch eu dull cyllido wrth iddynt gael darlun mwy eglur o sut mae derbynyddion grant yn cael eu heffeithio.

Datganiad llawn a diweddariadau

Cronfa Gymunedol Fferm Wynt Pen y Cymoedd

Mae CBC Cronfa Gymunedol Fferm Wynt Pen y Cymoedd yn cydnabod y bydd y Coronfeirws (COVID-19) yn cael effaith fawr ar gymunedau ledled ardal y Gronfa. Hoffwn eich sicrhau chi y byddwn yn gwneud beth bynnag y gallwn i’ch cefnogi chi yn yr wythnosau i ddod. Mae pob cyfarfod ac apwyntiad yn cael ei wneud o bell dros y ffôn, drwy alwadau fideo a negeseuon e-bost.

Datganiad llawn 

CGGC

Iechyd a llesiant pawb yw’r peth pwysicaf ar hyn o bryd, sy’n golygu os oes rhaid i chi leihau neu stopio gweithgareddau prosiect er mwyn diogelu staff a/neu’r rheini sy’n gweithio gyda chi, rydyn ni’n deall yn iawn. Rydyn ni’n parhau i gyflwyno sylwadau i gyllidwyr, gan gynnwys Llywodraeth Cymru a WEFO, y bydd angen iddynt ddangos dealltwriaeth a hyblygrwydd.

Mae’r ymatebion i’r sylwadau hyd hyn wedi bod yn gefnogol ac yn gwerthfawrogi’r amgylchiadau anodd rydyn ni’n eu hwynebu. Gofynnwn i chi ein diweddaru’n gyson ac yna, rhywbryd yn y dyfodol pan fydd pethau’n fwy eglur, gallwn weithio drwy’r effaith a’r newidiadau i’ch prosiect.

Sefydliad Waterloo

Mae tîm Sefydliad Waterloo yn gweithio o bell; mae’r llinellau cyfathrebu arferol yn parhau i fod ar agor. Bydd galwadau ffôn yn cael eu trosglwyddo i Reolwr Cyllid arferol y deiliad grant.

Byddan nhw’n gwneud taliadau grant ac yn adolygu ceisiadau yn unol â’u meini prawf cyllido yn ôl yr arfer. Maen nhw hefyd yn annog deiliaid grant cyfredol i gysylltu â’u Rheolwr Cyllid i weld sut gall ef neu hi eu helpu, er enghraifft, drwy symud dyddiadau taliadau neu adroddiadau, neu unrhyw beth arall.

Datganiad llawn

Sefydliad Steve Morgan

Gohirio ceisiadau arferol er mwyn canolbwyntio ar ddarparu eu Cronfa Argyfwng. Mae £12 miliwn yn cael ei ryddhau dros y 12 wythnos nesaf ar gyfer elusennau sy’n darparu gwasanaethau argyfwng ychwanegol ac ar gyfer y rheini sy’n colli incwm o weithgareddau codi arian er mwyn iddynt barhau i weithredu.

Newyddion cysylltiedig

Cyhoeddi ar : 25/03/20
Categorïau: Cyllid

Ymatebion cyllidwyr gan ystyried feirws Covid-19

Darllen mwy

Cyhoeddi ar : 23/03/20
Categorïau: Cyllid

Newydd yng nghyllid

Darllen mwy

Cyhoeddi ar : 16/03/20
Categorïau: Cyllid

Newydd yng nghyllid

Darllen mwy