Minister walks with project staff at Ministerial Visit to Bishop's Palace Abergwilli

Ydych chi’n chwilio am gyllid i ddatblygu prosiect i wella’ch amgylchedd lleol?

Cyhoeddwyd : 20/04/23 | Categorïau: Cyllid |

Rydym yn falch o gyhoeddi bod y degfed rownd o’r Cynllun Cymunedau’r Dreth Gwarediadau Tirlenwi bellach ar agor i geisiadau. Ar gyfer y brîf grantiau rhwng £5,000 – £49,000.

Y terfyn amser ar gyfer ceisiadau yw 10 Gorffennaf 2023, fydd prosiectau llwyddiannus yn cychwyn yn Hydref 2023.

Os oes gennych chi syniad prosiect a fyddai o fudd i’r gymuned, edrychwch i weld os ydych chi’n gymwys trwy ymweld a’n gwefan a defnyddio y map i weld lle mae’r lleoliadau cymwys.

Bydd Cynllun Cymunedau y Dreth Gwarediadau Tirlenwi yn ariannu prosiectau sy’n canolbwyntio ar Fioamrywiaeth, Lleihau Gwastraff a Dargyfeirio Gwastraff o Safleoedd Tirlenwi a Gwelliannau Amgylcheddol Ehangach.

Mae’r wyth  rownd flaenorol o LDTCS wedi ariannu rhai prosiectau gwych sy’n gwneud gwelliannau amgylcheddol cadarnhaol y neu ardal gyda chefnogaeth y gymuned. O ailgyflwyno ‘pine martens’ i ailddefnyddio plastig wedi’i daflu, mae yna amrywiaeth o weithgaredd yn digwydd ledled Cymru.

Gallwch ddarllen mwy am y prosiectau sydd eisoes ar waith yng Nghymru yma.

CYMORTH AC ARWEINIAD

Rydym yn cael llawer iawn o geisiadau sy’n gwneud y broses ariannu’n un gystadleuol iawn. Os hoffech gymorth ac arweiniad i ddatblygu prosiect gallwch gysylltu â’ch Cyngor Gwirfoddol Sirol lleol yn rhwydwaith Cefnogi Trydydd Sector Cymru yma.

SUT I WNEUD CAIS

Er mwyn cyflwyno cais am gyllid, bydd angen i chi gofrestru gyda Phorth Cais Amlbwrpas (MAP) CGGC. Os ydych wedi cofrestru gyda MAP o’r blaen, gallwch fewngofnodi trwy nodi’ch enw defnyddiwr a’ch cyfrinair ar y sgrin gartref.

Gall mudiadau gofrestru trwy ymweld â’r wefan https://map.wcva.cymru.

Os oes angen help arnoch i gofrestru ar MAP dilynwch y fideo yma.

Os oes gennych gwestiwn am Gynllun Cymunedau y Dreth Gwarediadau Tirlenwi cysylltwch â Thîm Cronfeydd Grant WCVA drwy ebostio ldtgrants@wcva.cymru.

CHWILIO AM GYLLID?

Gallwch ganfod cyllid ar gyfer eich elusen, eich grŵp cymunedol neu eich menter gymdeithasol drwy ddefnyddio’r porwr ar-lein, Cyllido Cymru, yn rhad ac am ddim.

Gallwch chwilio cannoedd o gyfleoedd cyllid grant a benthyciadau ar Cyllido Cymru o ffynonellau lleol, cenedlaethol a rhyngwladol, o grantiau bach i brosiectau cyfalaf mawr. Rydym wedi gwella ymarferoldeb y wefan yn ddiweddar hefyd, gan gynnwys:

  • Swyddogaeth rybuddio sy’n eich hysbysu os oes cronfeydd newydd sy’n berthnasol i’ch chwiliadau wedi’u hychwanegu
  • Gallu arbed chwiliadau fel y gallwch chi gael gafael arnyn nhw bryd bynnag y dymunwch
  • Gallu lawrlwytho chwiliadau ar wahanol fformatau

Yn ogystal â hyn, ynghyd â llawer o welliannau eraill ‘o dan y bonet i’r wefan i wella ansawdd chwiliadau pawb a’ch helpu i ddod o hyd i’r cyllid rydych chi’n chwilio amdano.

Os nad ydych wedi cofrestru o’r blaen, ond os hoffech chi fanteisio ar y chwilota ariannol, cofrestrwch ar funding.cymru. Mae Cyllido Cymru yn gwbl rydd i’w defnyddio ar gyfer unrhyw un sy’n gweithio neu’n gwirfoddoli yn y sector gwirfoddol yng Nghymru.

Newyddion cysylltiedig

Cyhoeddwyd: 11/03/24 | Categorïau: Cyllid |

Mae cynllun Cymru ac Affrica nawr ar agor

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 08/03/24 | Categorïau: Cyllid |

Cyllid o Gymru yn grymuso menywod yn Affrica

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 06/02/24 | Categorïau: Cyllid | Dylanwadu |

Cronfa allweddol ar gyfer gweithredu cymunedol ar yr hinsawdd mewn perygl

Darllen mwy