Cronfa Perchnogaeth Gymunedol yn ail-agor ar gyfer ceisiadau

Cronfa Perchnogaeth Gymunedol yn ail-agor ar gyfer ceisiadau

Cyhoeddwyd : 22/02/23 | Categorïau: Newyddion |

Mae’r Gronfa Perchnogaeth Gymunedol Llywodraeth y DU nawr ar agora r gyfer ceisiadau. Mae’r gronfa yn helpu cymunedau i fod yn berchen ar asedau ac amwynderau lleol sydd mewn perygl o gau.

Wedi diweddaru 22 Chwefror 2023

Mae’r Gronfa Perchnogaeth Gymunedol, gwerth £150 miliwn, wedi’i sefydlu i helpu cymunedau i berchnogi asedau sydd mewn perygl o gau ledled y DU.

O dan gylch un, bu 31 o gynigion yn llwyddiannus, a gwnaed tri dyfarniad yng Nghymru – £250,000 ar gyfer tafarn Ty’n Llan yng Ngwynedd, £124,258 ar gyfer Canolfan Adnoddau a Hyfforddiant CANA yn Rhondda Cynon Taf a £90,000 i ailwampio ac ailddatblygu Neuadd Ddawns y Frenhines ym Mlaenau Gwent.

Cafodd yr ail gylch ei ohirio’n fwriadol i alluogi Llywodraeth y DU i wneud newidiadau i’r meini prawf cymhwysedd ac i ddylunio’r rhaglen, yn dilyn adborth o’r cylch cyntaf yn haf 2021. Mae’r prosbectws (Saesneg yn unig) wedi’i symleiddio, gan ei wneud yn fwy hygyrch i ymgeiswyr ac mae Llywodraeth y DU wedi llunio rhestr o ddogfennau atodol (Saesneg yn unig).

HELP GYDAG ARIAN CYFATEBOL

Un o feini prawf y Gronfa Perchnogaeth Gymunedol yw bod angen i fudiadau ddarparu arian cyfatebol. Os oes angen help arnoch wrth gael arian cyfatebol ar waith, mae tîm Buddsoddiad Cymdeithasol Cymru CGGC yn cynnig ystod o opsiynau cyllid benthyciadau hyblyg yn enwedig i’r sector gwirfoddol. Cysylltwch â ni i weld sut gallwn ni helpu ar 0300 111 0124 neu anfonwch e-bost i sic@wcva.cymru.

AMSERLEN AR GYFER GWNEUD CAIS

Mae’r gronfa ar agor nawr gyda cheisiadau llawn eu hangen erbyn 11.59 am ar 14 Ebrill 2023. Sylwch fod angen i chi basio cam Mynegi Diddordeb cyn gwneud cais.

NEWIDIADAU ALLWEDDOL AR GYFER CYLCH DAU

Dyma rai o’r newidiadau allweddol i’r gofynion cymhwysedd:

  • estyniad i gwblhau’r prosiect, o chwe mis i 12 mis o’r dyddiad a nodir ar y llythyr cynnig
  • caniatáu cymeradwyo cynigion ar gyfer asedau gydag o leiaf 15 blwyddyn o les a chymalau terfynu rhesymol (ond ffafrir lesoedd 25 mlynedd o hyd)
  • cael gwared ar y gofyniad i brosiectau fod wedi cael defnydd cymunedol yn ystod y pump mlynedd ddiwethaf (ond rhaid i asedau barhau i fod â thystiolaeth o rywfaint o ddefnydd cymunedol yn y gorffennol)
  • egluro a symleiddio’r gofynion cymhwysedd ar gyfer asedau ym mherchnogaeth y cyhoedd ac asedau chwaraeon.

Mae’r broses ymgeisio hefyd wedi’i diwygio, trwy gyflwyno proses dau gam. Cam 1 yw’r cam Mynegi Diddordeb (EOI). Gall ymgeiswyr gyflwyno EOI ar unrhyw gyfnod o’r rhaglen. Bydd hwn yn pennu a ydyn nhw’n gymwys ac yn barod i gyflwyno cais llawn. Mae wedi’i gynllunio i gryfhau’r broses ymgeisio drwy wella dichonoldeb prosiectau a sicrhau bod ymgeiswyr yn ymwybodol o’r gofynion cymhwysedd, cyn cyflwyno cais llawn.

CYMORTH AR GAEL

Newid arall i’r rhaglen yw cyflwyno cymorth cynnar i fudiadau sydd ei angen a’i eisiau. Bydd hwn yn cael ei ddarparu gan ddarparwr allanol (sydd eto i’w benodi) a chyfeirir at hwn yn y prosbectws fel y darparwr cymorth datblygu.

Bydd y ffenestr ymgeisio gyntaf yn agor yn yr wythnos sy’n dechrau 6 Mehefin, gyda dwy ffenestr ymgeisio arall yn agor cyn diwedd y flwyddyn ariannol hon.

Gallwch ddysgu mwy am y Gronfa Perchnogaeth Gymunedol ar gov.uk (Saesneg yn unig)

Newyddion cysylltiedig

Cyhoeddwyd: 07/05/24 | Categorïau: Hyfforddiant a digwyddiadau | Newyddion |

gofod3 – rhaglen digwyddiadau yn fyw nawr!

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 29/04/24 | Categorïau: Gwybodaeth a chymorth | Newyddion |

Diweddariad gan y Prosiect Iechyd a Gofal

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 08/04/24 | Categorïau: Gwirfoddoli | Newyddion |

Wythnos Gwirfoddolwyr 2024 – sut i gymryd rhan

Darllen mwy