pobl ifanc yn gwirfoddoli mewn banc bwyd yn nghanolfan cynumedol

Sut mae coronafeirws wedi effeithio cydnerth eich elusen?

Cyhoeddwyd: 29/04/21 | Categorïau: Heb gategori, Awdur: Russell Todd

Mae’r pandemig wedi golygu bod llawer o fudiadau wedi colli’u hincwm ac wedi’u gorfodi i leihau gwasanaethau, neu gau’n gyfan gwbl. Mae Russell Todd o gwmni buddiannau cymunedol Grow Social Capital eisiau gwybod sut gall y sector ail-ddarganfod ei wydnwch. Darllenwch fwy i wybod sut i gymryd rhan.

Rydym ni’n gwybod bod sawl elusennau a mudiadau’r sector gwirfoddol wedi profi amser anodd yn y flwyddyn ddiwethaf. Mae incwm wedi gollwng, mae angen wedi cynyddu, bu rhaid i wasanaethau newid, ac mae nifer o wasanaethau cyhoeddus wedi bod mor brysur gan drechu’r pandemig y buasai eu gwasanaethau arferol nhw eu hachosi oedi.

Ar ôl trafodaeth gyda’n haelodau, mae CGGC yn gwybod bod hyn wedi newid pa mor gydnerth bod nifer o fudiadau yn teimlo. Hefyd rydym ni’n gwybod y bu rhaid i nifer o fudiadau ail-ystyried y hyn sydd y neu gwneud nhw yn gydnerth yn y man cychwyn. Wrth i’r byd yn newid pan ddaw’r pandemig hwn i ben, mae eisiau ar CGGC wneud yn sicr bod cydnerth y sector gwirfoddol yn tyfu o achos y profiad.

Dyna pam rydym ni wedi ffurffio partneriaeth â Grow Social Capital CIC i ymgysylltu â’r sector gwirfoddol am yr hyn sy’n bwysig mewn gwneud mudiad cydnerth – ac i argymhell i CGGC a’r sector cyhoeddus sut y gallant nhw gefnogi hyn.

Yn y cyfnod cynnar, bydd Grow Social Capital yn cysylltu â chymaint o fudiadau â phosib. Gwnân nhw hyn trwy arolwg, cyfres o gyfweliadau, a grwpiau ffocws arlein a fe’ch gwahoddir i gymryd rhan ym mha bynnag ffordd fydd yn addas i chi. I wneud hyn, cysylltwch â nhw ar hello@growsocialcapital.org.uk os gwelwch yn dda. (Gallwch chi wneud hyn yn Gymraeg neu Saesneg).

Yn benodol, bydd esiau arnom ni ymgysylltu â’r amrywiaeth ehangaf o fudiadau – o’r mawrion i’r bychain, ar draws amrywiaeth eang o weithgareddau, a thrwy hyd a lled Cymru. Beth sy’n gwneud mudiad a’i chymuned yn gydnerth? Dyma ba eisiau sydd arnom ni ddarganfod, a dod ar hyd gwersi i ni i gyd i ddysgu a thyfu ohonynt. Bydd nifer o fewnwelediadau o werth ar ein cyfer yn y sector i ddysgu wrth ein gilydd.

Rhyngddom ni, byddwn ni’n tynnu barnau a sylwadau’r sector gwirfoddol ar gydnerth at eu gilydd, yn arbennig gan ganolbwyntio ar:

  • gyfrannu i ddiffyniad defnyddiol o gydnerth, sydd gan gytundeb ymhlith y sector,
  • gosod beth ydym ni’n gwybod o dystiolaeth bodoli o beth sy’n gweithio a methu gweithio ynglŷn ag thyfu cydnerth,
  • ysbrydoli sgyrsiau cymar wrth gymar am ystyr yr oll hyn ar gyfer mudiadau yng Nghymru, ac
  • datblygu argymelliadau ar gyfer y rheini sydd angen arnynt wneud beth yn awr i dyfu gydnerth y sector.

Gyda’ch mewnbwn gallwn ni dyfu’n gryfach i greu sector gwirfoddol y gall barhau ei gwaith yn bell i’r dyfodol.

Os ydych chi eisiau cysylltu â ni am y broseict hon, ebostwich â ni ar policy@wcva.cymru os gwelwch yn dda. Gallwch chi ddefnyddio’r Gymraeg neu Saesneg.

Menter gymdeithasol yng Nghaerdydd yw Grow Social Capital. Mae’n gweithio i ysbrydoili cydberthynas yng nghymunedau i greu newid a thyfu glyniad mwy.