Agos i ddynes ifanc yn agor llythyr gan y llywodraeth am wasanaeth cenedlaethol

Datganiad ar y cynnig o wasanaeth cenedlaethol

Cyhoeddwyd: 30/05/24 | Categorïau: Dylanwadu, Awdur: Lindsay Cordery-Bruce

Ymateb Lindsay Cordery-Bruce, Prif Weithredwr CGGC, i’r drafodaeth ar wirfoddoli gorfodol i bobl ifanc wedi’i gyllido trwy ddod â’r UKSPF i ben.

Rydym yn croesawu’r drafodaeth a gododd dros benwythnos gŵyl y banc yn sgil adduned Plaid Geidwadol y DU ynghylch y gwasanaeth cenedlaethol. Yn rhy aml o lawer, mae’r meysydd polisi hanfodol sy’n ymwneud â gwirfoddoli cymunedol a chyfranogiad dinesig yn cael eu hepgor o drafodaethau etholiadau cyffredinol.

Er ein bod yn cydnabod y byddai llawer o fanylion y cynllun arfaethedig yn cael eu llunio gan Gomisiwn Brenhinol, mae gennym bryderon cryf ynghylch cyfeiriad rhai o’r cynlluniau polisi a chyllido a nodwyd ar ei gyfer.

MAE GWIRFODDOLI YN WEITHGAREDD Y MAE POBL YN DEWIS EI WNEUD O’U GWIRFODD

Byddai’r *cynllun gwasanaeth cenedlaethol arfaethedig yn gofyn i bobl 18 oed ddewis rhwng cofrestru ar raglen hyfforddiant milwrol blwyddyn o hyd a gwirfoddoli un penwythnos y mis am flwyddyn. Byddai’n ofynnol yn ôl y gyfraith i gymryd rhan yn y cynllun a byddai gwrthod â chymryd rhan yn arwain at gosbau anhroseddol nad ydynt wedi’u nodi eto.

Nid yw’r cynllun, fel y’i rhagwelir ef ar hyn o bryd, yn cyd-fynd â’n diffiniad ni o wirfoddoli fel gweithgaredd y mae pobl yn dewis ei wneud o’u gwirfodd. Ynghyd â hyn, nid yw’r cyhoeddiadau hyd yma yn cydnabod y cyfraniad gweithredol y mae pobl ifanc eisoes yn ei wneud o fewn eu cymunedau lleol. Mae llawer eisoes yn cymryd rhan, er ein bod wedi sylwi ar lai o wasanaethau i bobl ifanc dros y bum mlynedd ddiwethaf.

Er bod cynllun i gyflwyno cyfleoedd i bobl ifanc waeth beth yw eu cefndir i’w ganmol, rydym yn poeni am y canlyniadau anfwriadol a allai godi o’u gorfodi i gymryd rhan. Sut ddarlun o ‘wirfoddoli’ fydd hyn yn ei greu i bobl ifanc? A oes tystiolaeth i awgrymu bod hwn yn fodd effeithiol o greu brwdfrydedd gydol oes am wirfoddoli?

CYLLIDO’R CYNLLUN

Amcangyfrifir y bydd y cynllun hwn yn costio oddeutu £2.5 biliwn. Cynigir dod o hyd i £1.5 biliwn o’r costau hyn drwy arallgyfeirio holl gyllid cynllun Cronfa Ffyniant Gyffredin y DU (UKSPF).

Dyluniwyd yr UKSPF i ddisodli cronfeydd strwythurol yr UE, a hwn oedd un o brif nodweddion agendâu ffyniant bro’r tri chabinet Ceidwadol diwethaf. Mae’n bryderus iawn clywed bod y blaid yn bwriadu dod â’r cynllun i ben os cânt eu hethol.

Byddai hyn yn cael effaith negyddol enfawr ar y gwaith mawr ei angen i leihau anghysondebau economaidd a chymdeithasol ledled y DU, ac ar allu’r sector gwirfoddol i gyfrannu ato.

CYNLLUN AR GYFER Y SECTOR GWIRFODDOL A GWIRFODDOLI

Mae’r sector gwirfoddol a gwirfoddoli yn chwarae rhan dyngedfennol mewn cymunedau ar hyd a lled y DU, ond rydym yn sector sydd ar ymyl y dibyn. Wrth i ni agosáu at yr etholiad cyffredinol, rydym eisiau gweld pob plaid yn amlinellu cynllun eglur ar gyfer gweithio gyda’r sector gwirfoddol.

Mae’n rhaid iddynt nodi a gweithredu polisïau effeithiol am ddyfodol cynaliadwy, lle gall y sector gwirfoddol a gwirfoddolwyr chwarae rôl lawn mewn bodloni’r heriau y mae pob un ohonom yn eu hwynebu.

MWY AR YR ETHOLIAD CYFFREDINOL

Gyda’r etholiad ar y gorwel, efallai fod gennych gwestiynau am sut gall elusennau ymgyrchu dros y misoedd nesaf. Os felly, cofrestrwch ar gyfer y sesiwn hwn yn gofod3 wythnos nesaf gyda Geldards – Diweddariad ar weithgarwch gwleidyddol a’r gyfraith elusennau.

Bydd gofod3 yn cael ei gynnal yn ystod Wythnos Gwirfoddolwyr arbennig iawn sy’n dathlu 40 blynedd –5 Mehefin 2024 yn Stadiwm Dinas Caerdydd.

Fel yn y blynyddoedd cynt, bydd y digwyddiad am ddim i fynychu, ond gyda dim ond nifer penodol o leoedd ar bob sesiwn, rhaid archebu lle ymlaen llaw, dyma’r rhaglen lawn o ddigwyddiadau.

*Saesneg yn unig