grŵp o bobl wenu, dathlu yn sefyll ynghyd â breichiau a godwyd

Buddsoddi mewn Gwirfoddolwyr: Dathlu Llwyddiant Canolfan Wirfoddoli Sir y Fflint

Cyhoeddwyd: 04/06/21 | Categorïau: Gwirfoddoli, Awdur: WCVA

Mae’r tîm Buddsoddi mewn Gwirfoddolwyr yn cymryd munud i rannu stori ymrwymiad parhaus Canolfan Wirfoddoli Sir y Fflint i ragoriaeth mewn gwirfoddoli.

Ychydig o fisoedd ar ôl lansio’r safonau Buddsoddi mewn Gwirfoddolwyr newydd, rydyn ni’n achub ar y cyfle y mae Wythnos Gwirfoddolwyr wedi’i gynnig i ddweud diolch yn fawr wrth wirfoddolwyr yng Nghymru!

Pa ffordd well o wneud hynny na dathlu un o lwyddiannau diweddar ein cyflawnwr Buddsoddi mewn Gwirfoddolwyr presennol.

Darllenwch am brofiad Buddsoddi mewn Gwirfoddolwyr Canolfan Wirfoddoli Sir y Fflint.

Gwobr Buddsoddi mewn Gwirfoddolwyr yw safon ansawdd y Deyrnas Unedig ar gyfer arfer da ym maes rheoli gwirfoddolwyr. Bob tair blynedd, mae Aseswyr yn ail-ymweld â chyflawnwyr y marc ansawdd i sicrhau eu bod yn cadw at y safonau uchel hyn.

Mae Canolfan Wirfoddoli Sir y Fflint yn dathlu cadw eu statws, a parhau i sicrhau safonau uchel ac arfer da ym maes rheoli gwirfoddolwyr gan sicrhau bod gwirfoddolwyr yn gwybod eu bod yn cael eu gwerthfawrogi.

 

llun o Claire Worrall, swyddog datblygu gwirfoddolwyr yn FLVC

Meddai Claire Worrall, Swyddog Datblygu Gwirfoddolwyr:

‘Yn ogystal â chefnogi pobl leol i fanteisio ar y cyfleoedd gwirfoddoli a hyrwyddo cyfleoedd gwirfoddoli lleol a chenedlaethol trwy wefan Gwirfoddoli Cymru, mae’r ganolfan yn rhoi gwybodaeth a chyngor ar bob agwedd o wirfoddoli i’r nifer fawr o grwpiau a mudiadau elusen, gwirfoddol a chymunedol ar draws Sir y Fflint. Mae’r marc ansawdd yn cadarnhau ein bod ni’n ffynhonnell gymorth awdurdodol, gredadwy, a dibynadwy.’

Y Daith Buddsoddi mewn Gwirfoddolwyr

Mae’n rhaid i ddeiliaid y marc ansawdd ddarparu tystiolaeth i fodloni 6 dangosydd allweddol arfer da sy’n cynnwys pob agwedd o gynnwys gwirfoddolwyr. Mae taith y gwirfoddolwr yn dechrau o’r amser y bydd gwirfoddolwr yn cysylltu â’r ganolfan wirfoddoli i gynnig eu cymorth hyd at baru a chysylltu’r gwirfoddoli â chyfle neu fudiad a’r holl ffordd nes i’r gwirfoddolwr adael y mudiad os a phryd y bydd hynny’n digwydd.

I gyflawni safon Buddsoddi mewn Gwirfoddolwyr, mae’n rhaid i’r mudiad fodloni safonau o ran:

 1. Gweledigaeth ar gyfer gwirfoddoli
 2. Cynllunio ar gyfer gwirfoddolwyr
 3. Cynnwys gwirfoddolwyr
 4. Recriwtio a chroesawu gwirfoddolwyr
 5. Cefnogi gwirfoddolwyr
 6. Gwerthfawrogi a datblygu gwirfoddolwyr

Rhan fawr o’r daith Buddsoddi mewn Gwirfoddolwyr yw dangos eich gwerthfawrogiad i wirfoddolwyr gan ddathlu’r buddugoliaethau bach a mawr, a dweud diolch yn fawr wrthyn nhw ym mhob ffordd bosibl. Mae gwerthfawrogi eich gwirfoddolwyr yn un o’r rolau pwysicaf y gall eich mudiad ei chwarae felly sicrhewch eich bod chi’n dathlu Wythnos Gwirfoddolwyr a mynegi eich gwerthfawrogiad yn eich ffordd eich hun.

‘Mae gwirfoddolwyr yn ychwanegu cymaint o werth at ein mudiad’

Mae Canolfan Wirfoddoli Sir y Fflint yn falch o gynnig ei Rhaglen Gwirfoddoli â Chymorth sy’n helpu unigolion o 14 oed a hŷn i baratoi ar gyfer eu taith wirfoddoli gan gynyddu eu sgiliau cyfathrebu, rhoi hwb i lefelau eu hyder a gwella eu lles a’u hiechyd.

Meddai Debbie Long, Uwch Swyddog Datblygu Gwirfoddolwyr,

‘Mae gwirfoddolwyr yn ychwanegu cymaint o werth at ein mudiad. Mae effaith gwirfoddolwyr yn cefnogi’r Ganolfan Wirfoddoli a’n prosiectau wedi cryfhau ein cefnogaeth i’r gymuned ehangach. Mae cadw’r marc ansawdd hwn yn cydnabod ein hymdrechion i ddeall, i gyflenwi, ac i gefnogi’r nodau a’r dyheadau y mae ein gwirfoddolwyr yn dymuno eu cyflawni trwy wirfoddoli.’

Mae Canolfan Wirfoddoli Sir y Fflint yn rhan o Gyngor Gwirfoddol Lleol Sir y Fflint (FLVC) sy’n hyrwyddo gweithredu gwirfoddol a chymunedol. Meddai Prif Swyddog FLVC, Ann Woods,

‘Mae’r ganolfan yn ymgorffori popeth y mae Gwobr Buddsoddi mewn Gwirfoddolwyr yn ei hyrwyddo. Diolch i’n cydweithwyr yn y Ganolfan Wirfoddoli am eu gwaith caled ac i bob aelod o’n staff ehangach a’n Bwrdd Ymddiriedolwyr am eu hymrwymiad i gydnabod a gwerthfawrogi gwirfoddolwyr.’

I wirfoddoli gyda Chanolfan Wirfoddoli Sir y Fflint, e-bostiwch volunteers@flvc.org.uk neu ffoniwch 01352 744000 i ddysgu mwy.

Os ydych chi’n gyfrifol am wirfoddolwyr mewn mudiad yn ardal Sir y Fflint a hoffech chi dderbyn cyngor ac arweiniad a dysgu a rhannu arfer gorau fel rhan o Rwydwaith Trefnwyr Gwirfoddolwyr, byddai’r Ganolfan yn dwlu ar glywed gennych chi.

Rhagor o wybodaeth

Mae’r safonau Buddsoddi mewn Gwirfoddolwyr bellach wedi’u hadolygu a’u hadnewyddu a lansiwyd y safonau newydd ar 24ain Mawrth 2021 yn ystod digwyddiad a gynhaliwyd ar draws y Deyrnas Unedig. Os hoffech chi ddysgu mwy am y wobr Buddsoddi mewn Gwirfoddolwyr gan gynnwys y broses, y costau, a’r buddion sydd ynghlwm â bod yn gyflawnwr Buddsoddi mewn Gwirfoddolwyr, gallwch chi:

 • lawrlwytho’r safonau yma am ddim a’u defnyddio fel rhestr wirio ar gyfer eich mudiad
 • rhoi cynnig ar yr holiadur Hanfodion Buddsoddi mewn Gwirfoddolwyr yma am ddim
 • mynd i wefan CGGC yma
 • mynd i wefan y Deyrnas Unedig yma
 • dilyn @VolWales a #BuddsoddiMewnGwirfoddolwyr ar Twitter i dderbyn diweddariadau a rhagor o wybodaeth am ddigwyddiadau Buddsoddi mewn Gwirfoddolwyr sydd ar y gorwel
 • dilyn @CGGCCymru ar Twitter
 • tanysgrifio i gylchlythyr am ddim CGGC yma

Os oes gennych chi gwestiynau, syniadau, neu adborth – cysylltwch â ni iiv@wcva.cymru. Edrychwn ymlaen atoch chi’n ymuno â ni ar gyfer y daith hon.

Byddwn ni’n hapus i glywed gennych chi.

Cyfrifon y cyfryngau cymdeithasol ar gyfer Cyngor Gwirfoddol Lleol Sir y Fflint:

Twitter

@FLVCFlintshire – Cyngor Gwirfoddol Lleol Sir y Fflint

@FLVCVolCentre – Y Ganolfan Wirfoddoli

Facebook

@FlintshireVolunteerCentre – Y Ganolfan Wirfoddoli

@flvcpage  – Cyngor Gwirfoddol Lleol Sir y Fflint