dyn a menyw mewn ty yn cyfnewid anrhegion nadolig

Anrhegion Nadolig sy’n dal i roi

Cyhoeddwyd: 10/12/20 | Categorïau:
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home2/wcva/ET0KZV18/htdocs/wcva2021/wp-content/themes/designdough/single-view.php on line 62
Awdur: Simon Dowling

  • Diweddarwyd 15 Rhagfyr 2020

Mae Simon Dowling, Swyddog Marchnata a Chyfathrebu gyda CGGC, wedi creu rhestr a’i gwirio hi ddwywaith. Yn y blog hwn mae Simon yn rhannu rhai syniadau am anrhegion Nadolig sy’n cefnogi mudiadau sy’n gwneud pethau arbennig yng Nghymru.

Mae’n siŵr eich bod wedi clywed gant o weithiau’n barod, ond bu 2020 yn flwyddyn ryfedd ac anodd. Gwelodd mudiadau gwirfoddol yng Nghymru leihad yn eu hincwm dros nos tra’r aeth y galw am eu gwasanaethau trwy’r to.

Llynedd fe es ati i lunio’r rhestr hon er mwyn ein hannog ni i gyd i ddefnyddio ein pŵer prynu er gwell, a chefnogi’r rheini sy’n gwneud gwahaniaeth yng Nghymru tra’n gwneud ein siopa Nadolig.

Eleni, teimla hyn yn bwysicach fyth. Tra gwelodd y cwmnïau mawrion gynnydd yn eu helw yn ystod y pandemig, mae’n amlwg i bawb pa mor anodd yw hi ar fudiadau gwirfoddol (sy’n aml ar reng flaen yr ymateb i’r coronafeirws). Isod ceir rhai awgrymiadau o ffyrdd amgen o siopa y Nadolig hwn a fydd yn rhoi gwên ar eich wyneb tra’n rhoi arian yn nwylo’r rheini sy’n helpu eraill.

Cyfnod y rhoi yw’r Nadolig, felly dewch i ni roi yn ôl i’r grwpiau anhygoel hyn sydd wedi gwneud cymaint eleni er gwaethaf popeth.

CEFNOGWCH BOBL I WNEUD GWAHANIAETH TRWY BRYNU’N GYMDEITHASOL GYFRIFOL Y NADOLIG YMA

Mae’r awgrymiadau isod ar gyfer anrhegion a nwyddau Nadolig yn helpu’r economi leol, ond hefyd yn cefnogi elusennau a mentrau cymdeithasol ledled y wlad sy’n mynd i’r afael â gwahanol broblemau.

1. RHODDION ECO-GYFEILLGAR I’R HOLL DEULU GAN GANOLFAN Y DECHNOLEG AMGEN

Mae Canolfan y Dechnoleg Amgen (CAT) yn elusen addysgol sy’n ymroddedig i ymchwilio a chyfleu atebion cadarnhaol ar gyfer newid amgylcheddol.

Mae gan eu siop ar-lein ystod ANFERTH o gynhyrchion (gormod i’w rhestru yma!) sy’n eco-gyfeillgar ac o ansawdd uchel. Mae hyn yn cynnwys tecstilau (fel sanau a blancedi bambŵ cyfforddus), offer gardd (fel blychau adar, camerâu is-goch, a phorthwyr), llyfrau i’ch cefnogi yn eich ymdrechion i ddysgu a bod yn fwy caredig i’r blaned, nwyddau cartref eco-gyfeillgar (ee. pethau ymolchi, cwpanau, pethau ailddefnyddiadwy ac ati), offer antur awyr agored, a gemau plant, posau a theganau (gan gynnwys teganau meddal wedi’u hailgylchu – a’u dysgu trwy chwarae).

Gallwch hefyd brynu aelodaeth CAT i rywun sy’n cynnwys mynediad am ddim i’w canolfan ymwelwyr (ond gwiriwch amseroedd agor a chyfyngiadau COVID-19 cyn ymweld). Mae prynu anrheg gan CAT yn helpu i gefnogi atebion cadarnhaol i her newid yn yr hinsawdd.

2. EICH HOLL ANGHENION O RAN LLYFRAU WEDI’U DIWALLU DIOLCH I ARTTIC

Menter gymdeithasol wedi’i lleoli ym Mhontypridd yw ARTtic, sy’n cynnwys siop lyfrau, galeri, crefftau ar werth a gwagle ar gyfer gweithgareddau. Cafodd ARTtic ei sefydlu i greu gwagle diogel, cymunedol er mwyn i artistiaid o bob math – o ddechreuwyr i bobl broffesiynol – ddod ynghyd a mynegi eu hochr greadigol.

Os na allwch ymweld â Phontypridd gallwch ddod o hyd i lyfrau o bob math ar eu siop ar-lein neu gallwch archebu un o’r ‘Bwndeli Carwyr Llyfrau ARTtic’, sy’n cynnwys llyfrau a danteithion i’w mwynhau tra’n darllen, o wefan ARTtic . Trwy brynu eich llyfrau gan ARTtic byddwch nid yn unig yn prynu’n lleol ond yn cefnogi artistiaid o Gymru hefyd.

3. CYNHYRCHION ’MOLCHI MOETHUS O GYMRU  

Menter gymdeithasol o Gymru yw Good Wash sy’n rhoi ei helw i brosiectau lleol sy’n gwella bywydau anifeiliaid a phobl. Mae gan wefan Good Wash lawer o gynhyrchion ’molchi moethus o’r radd flaenaf (gan gynnwys ‘Woof Wash’ i’ch ci!) sydd wedi’u gwneud o’r cynhyrchion naturiol gorau posib sy’n rhydd rhag creulondeb.

Mae elw Good Wash yn cynorthwyo elusennau, grwpiau neu unigolion i gynnal prosiectau sy’n gwneud pethau fel; cynorthwyo’r digartref i ddod o hyd i gartref, a gwella eu rhagolygon bywyd; cynorthwyo’r rheini sy’n wynebu tlodi neu allgáu cymdeithasol i ddod o hyd i waith, hyfforddiant neu gyfleoedd gwirfoddoli; gwella lles anifeiliaid; darparu atebion iechyd a llesiant arloesol, sydd ar gael i bawb; hyrwyddo hylendid, a rhoi mynediad at ddŵr glân a glanweithdra; a gwarchod a hybu bywyd ar y tir ac yn y môr.

Mae cynhyrchion Good Wash ar gael mewn sawl siop ac ar-lein.

4. RHOWCH YMWELIAD Â ‘RHYFEDDOD CYMRU’ YN ANRHEG I RYWUN (NEU RYWBETH SYDD WEDI’I DYFU YNO!)

Elusen yw Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru sydd wedi’i hymrwymo i ymchwil a chadwraeth bioamrywiaeth, cynaliadwyedd, dysgu gydol oes a mwynhad ymwelwyr.

Dyma’r ardd sy’n denu’r nifer mwyaf o ymwelwyr yng Nghymru ac mae llwyth o bethau i’w gweld a’u gwneud y tu hwnt i’r gerddi bendigedig gan gynnwys gweithgareddau amrywiol a’r Ganolfan Adar Ysglyfaethus Prydeinig.

Gallwch brynu tocynau rhodd i’r gerddi neu dalebau (i’w defnyddio yn y caffis, y bwyty neu’r siop) neu gyfuniad o’r ddau. Gallwch brynu’r rhain o’r siop ar-lein yn ogystal ag amrywiaeth o gynnyrch gan gynnwys pethau i’w tyfu, hamperi, eli gwefusau, sebon a mêl a gynhyrchwyd yng nghychod gwenyn yr Ardd.

5. SIOPA DI-WASTRAFF YN Y BARRI

Awesome Wales yw siop ddi-wastraff gyntaf Bro Morgannwg, yng nghalon y Barri. Mae’r fenter gymdeithasol yn cynnal siop goffi a siop ddi-wastraff sydd â’r nod o helpu siopwyr i ddiogelu’r amgylchedd, arbed arian a bwyta’n fwy iachus, a hynny i gyd wrth wneud eu siopa wythnosol.

Mae Awesome yn brofiad siopa di-blastig, heb ddim pecynnu plastig diangen, gwellt plastig, caeadau plastig ar gwpanau coffi, ac yn sicr dim bagiau siopa plastig! Mae’r siop yn cynnig cynnyrch sy’n eco-gyfeillgar ac wedi’u creu mewn ffordd foesegol. Os ydych chi yn y cyffiniau, beth am alw yn y siop i brynu eich hanfodion Nadolig, neu gallwch brynu amrywiaeth o hamperi, teganau pren, llyfrau neu anrhegion eco-gyfeillgar o’u siop ar-lein. 

Mae’r elw’n mynd yn ôl i mewn i’r cwmni er mwyn helpu i gyflawni ei nodau cymdeithasol, ac mae hefyd yn cael ei fuddsoddi mewn gweithgareddau a grwpiau cymunedol lleol, gan ganiatáu i fwy o bobl gymryd rhan a lleihau unigedd cymdeithasol.

6. ANRHEGION TYMHOROL GAN VISION 21 

Menter gymdeithasol yw Vision 21 sy’n cynnig ‘cyfleoedd hyfforddiant realistig yn y gweithle i bobl ag anghenion dysgu’. Caiff holl gynhyrchion Vision 21 eu gwneud gyda chyfraniad llawn hyfforddeion ac mae’r elw i gyd yn mynd yn syth yn ôl i’r elusen.

Mae eu cynnyrch ‘prynu’n gymdeithasol’ yn cynnwys amrywiaeth o nwyddau gardd a phlanhigion, crochenwaith a chrefftau, a dodrefn pren ac maen nhw ar gael mewn gwahanol siopau Vision 21 ar hyn a lled Caerdydd a’r Barri. Ewch i  wefan Vision 21 i gael rhagor o wybodaeth ac i weld y lleoliadau. Byddai’n well ffonio o flaen llaw gan fod rhai o’u gweithgareddau wedi’u cyfyngu yn sgil y pandemig.

7. ANRHEGION AC ADDURNIADAU NADOLIG AR GYFER Y CŴN YN EICH BYWYD

Elusen fach annibynnol yn y de-ddwyrain sy’n canolbwyntio ar les cŵn yw Hope Rescue. Mae eu siop ar-lein yn cynnig pob math o anrhegion Nadolig wedi’u gwneud â llaw (yn ogystal ag anrhegion i’ch ci), gan gynnwys addurniadau Nadolig, (megis gorchudd ciwt dros ben wedi’i wau ar gyfer oren siocled!), gorchuddion wyneb a dewis hyfryd o ategolion i gŵn.

Gallwch hefyd brynu calendr Hope Rescue sy’n cynnwys lluniau o’r cŵn annwyl sydd wedi’u hachub gan yr elusen. Mae’r elw yn helpu Hope i achub cŵn mewn angen ar draws y de-ddwyrain ac yn cynnig cynllun seibiant ar gyfer cŵn i gefnogi perchnogion mewn argyfwng (e.e. perchnogion sy’n wynebu cam-drin domestig, digartrefedd neu gyfnod yn yr ysbyty) i allu cadw eu cŵn anwes.

8. CYNHYRCHION ’MOLCHI MOETHUS GAN MYDDFAI TRADING CO 

Menter gymdeithasol yw Myddfai Trading Company Limited sy’n darparu cyflogaeth a chyfleoedd gwirfoddoli yn y gymuned leol yn Sir Gâr. Mae eu cynhyrchion ‘arloesol, ecogyfeillgar a gwreiddiol’ yn cynnwys sebon, jel cawod, siampŵ a sebon llyfnu, hylif golchi dwylo, hylif golchi’r corff, bomiau bath, tryledwyr persawr a chanhwyllau, sydd hefyd ar gael mewn setiau anrheg Nadoligaidd.

Defnyddir yr incwm gwerthu o’r siop ar-lein a masnach i ariannu eu gwaith wrth ddarparu cyfleoedd gwirfoddoli i oedolion agored i niwed o’r gymuned leol. Trwy weithio ochr yn ochr â staff mae’r gwirfoddolwyr yn ennill profiad gwaith, sgiliau cymdeithasol a hyder mewn amgylchedd gwaith diogel a chyffyrddus.

CHWILIO AM RAGOR O SYNIADAU AR GYFER #PRESANTAUGYDAPHWRPAS?

Mae’r criw gwych yn Social Enterprise UK wedi creu Canllaw Anrhegion #PresantauGydaPhwrpas unwaith eto – cylchgrawn cyfan yn llawn syniadau ar gyfer anrhegion Nadolig gan Fentrau Cymdeithasol ar hyd a lled gwledydd Prydain. Ewch i gael cip ar y canllaw defnyddiol yma ar-lein yn https://www.socialenterprise.org.uk/campaigns/christmas/ .

Pwy ydym wedi’i anghofio? Yn gwybod am anrhegion â chydwybod gymdeithasol o Gymru sydd ddim ar y rhestr? Rhowch wybod i ni drwy ebostio sdowling@wcva.cymru.

Ydych chi’n rhan o fenter gymdeithasol? Mae CGGC yn ariannu Mentrau Cymdeithasol trwy dîm Buddsoddi Cymdeithasol Cymru, cysylltwch i gael gwybod mwy.