three people looking at a graph on a computer

Angen help i ddefnyddio data a thystiolaeth i wneud penderfyniadau?

Cyhoeddwyd: 01/06/22 | Categorïau: Hyfforddiant a digwyddiadau, Awdur: Amaka Nwagbara

Mae Amaka Nwagbara, Rheolwr Ymgysylltu ag Aelodau’r Gymdeithas Ystadegol Frenhinol yn siarad am sut mae ystadegwyr yn cynorthwyo mudiadau gwirfoddol i ddefnyddio data i wneud penderfyniadau gwybodus drwy eu menter, ‘Statisticians for Society’.

Menter pro bono yw Statisticians for Society (Saesneg yn unig) sy’n ceisio cysylltu ystadegwyr proffesiynol â mudiadau gwirfoddol sydd angen help i gasglu, dadansoddi a chyflwyno data. Cafodd y fenter ei sefydlu gan y Gymdeithas Ystadegol Frenhinol (RSS) yn 2017 i alluogi ei haelod-ystadegwyr i roi eu hamser a’u sgiliau i achosion da. Mae am ddim ac ar gael i fudiadau gwirfoddol yn y DU sy’n cynhyrchu llai nag £1 miliwn o incwm y flwyddyn.

Ers iddi gael ei lansio, mae dros 100 o fudiadau wedi’u paru ag ystadegwyr, sy’n eu cynorthwyo i fodloni eu nodau ac amcanion elusennol.

YMATEB I ANGEN

Mae’r RSS yn elusen ac aelod-fudiad sy’n hyrwyddo pwysigrwydd ystadegau a data. Ein gweledigaeth yw am fyd lle mae data a thystiolaeth wrth wraidd prosesau penderfynu. Wrth i’r sector barhau i adfer o effaith pandemig y coronafeirws, rydyn ni’n gweithio gyda mudiadau heb arbenigedd o’r fath yn fewnol neu fudiadau sy’n methu â fforddio cyflogi ystadegydd.

Mae llawer eisiau sicrhau cyllid newydd, sefydlu neu wella eu systemau a’u prosesau, newid eu strategaeth, deall eu defnyddwyr gwasanaethau a dangos i’w hymddiriedolwyr a buddiolwyr pa mor effeithiol ydynt.

Felly, rydyn ni wedi dod yn arbenigwyr mewn gweithio gyda mudiadau gwirfoddol i ddarganfod eu problemau data a’u helpu nhw i ddeall yr hyn y gallai ystadegydd ei wneud iddynt.

Gallai hyn fod yn unrhyw beth o ddylunio a dadansoddi arolwg i wneud gwaith ymchwil neu hyd yn oed gynnal asesiadau dadansoddi buddion cost, ond yr hyn rydyn ni eisiau ei wneud yw grymuso mudiadau i ddiwallu anghenion y cymunedau y maen nhw’n eu gwasanaethu.

Mae’r elfen hon yn allweddol i’r hyn rydyn ni’n ei wneud ac mae ein prosesau wedi’u dylunio i weithio mewn modd cydweithredol. Rydyn ni eisiau i’n gwaith arwain at gydberthnasau hirdymor rhwng mudiadau sy’n cymryd rhan a’u gwirfoddolwyr.

DEWCH I’N DIGWYDDIAD RHITHWIR I WYBOD MWY

Rydyn ni’n cynnal digwyddiad rhithwir ddydd Gwener 10 Mehefin am 1pm i ddangos a chodi ymwybyddiaeth o sut rydyn ni eisoes wedi cynorthwyo mudiadau gwirfoddol. Bydd yn cynnwys elusen o Fangor, Ensemble Cymru, sydd ar berwyl i hyrwyddo cerddoriaeth siambr yng Nghymru.

Dewch i ddarganfod sut y gwnaeth ystadegydd weithio’n pro bono i’w helpu nhw i ddeall eu cynulleidfa, y mathau o bobl nad oedd yn dod i’w digwyddiadau a sut i ddenu cynulleidfaoedd newydd i’w perfformiadau ledled Cymru. Archebwch eich lle (Saesneg yn unig).

Os ydych chi, fel Ensemble Cymru, eisiau defnyddio data a thystiolaeth i wneud penderfyniadau, cysylltwch â ni drwy lenwi ein ffurflen ymholiad (Saesneg yn unig).