Grŵp o bobl wedi ymgynnull o amgylch gliniadur yn edrych ar Hwb Gwybodaeth

Uwchsgilio, dysgu a rhwydweithio – yr ‘Hwb’ gwell i’r sector gwirfoddol

Cyhoeddwyd : 06/09/21 | Categorïau: Hyfforddiant a digwyddiadau | Newyddion |

Trwy’r Hwb Gwybodaeth, gall mudiadau gwirfoddol yng Nghymru gael mynediad hawdd at amrediad o adnoddau, rhwydweithio a dysgu ar-lein am ddim. Dyma beth sy’n newydd ers i’r platfform lansio.

Os ydych chi’n gweithio neu’n gwirfoddoli i elusen, grŵp cymunedol neu fudiad gwirfoddol o unrhyw fath yng Nghymru, yna mae’r Hwb Gwybodaeth yma i’ch helpu i gael yr wybodaeth ddiweddaraf, gwella’ch gwybodaeth a chysylltu ag eraill.

Mae cofrestru am ddim ar yr Hwb Gwybodaeth yn rhoi’r cyfle i chi uwchsgilio’ch hun, dysgu a chael gafael ar wybodaeth o ansawdd uchel am feysydd allweddol fel rhedeg eich mudiad, gwirfoddoli, cyllid a dylanwadu.

Mae nifer o newidiadau wedi’u gwneud i’r platfform yn ystod y flwyddyn ddiwethaf fel rhan o’r gwaith gyda phartneriaid Cefnogi Trydydd Sector Cymru i wella ein cynnig ar-lein.

Beth gall defnyddwyr newydd yr Hwb Gwybodaeth a’r rheini sy’n dychwelyd ato ei ddisgwyl felly?

PROFIAD WEDI’I DEILWRA

Mae’r Hwb Gwybodaeth yn cynnwys amrywiaeth eang o gyrsiau e-ddysgu, canllawiau a thrafodaethau rhwng cymheiriaid sydd wedi’u dylunio’n benodol ar gyfer mudiadau gwirfoddol yng Nghymru. Ond sut gallwch chi ddod o hyd i’r wybodaeth sy’n berthnasol i chi?

Yn ogystal â thudalennau glanio newydd i’ch helpu i bori, mae’r Hwb Gwybodaeth yn caniatáu i chi ddewis meysydd o ddiddordeb sy’n addas i’ch anghenion (gan ddefnyddio categorïau fel cyfathrebiadau, adnoddau dynol, gwydnwch neu ddiogelu). Bob tro y byddwch chi’n ymweld â’r safle, byddwch chi’n gweld sgrin unigryw, gyda’r cynnwys wedi’i gyflwyno yn ôl yr hyn sydd bwysicaf i chi.

Gall defnyddwyr newydd drefnu hyn wrth gofrestru, a’r cwbl sydd angen i ddefnyddwyr sy’n dychwelyd ei wneud yw mewngofnodi a golygu eu proffil. Bellach, mae’r safle angen i chi greu cyfrif i weld ei holl gynnwys, ond mae cofrestru’n gyflym, yn hawdd ac yn rhad ac am ddim, heb unrhyw ffioedd ar unrhyw adeg.

DYSGU A RHANNU AG ERAILL YN Y SECTOR

Yr ardal Eich Rhwydwaith ar yr Hwb Gwybodaeth yw lle mae mudiadau gwirfoddol yng Nghymru’n dod ynghyd i gysylltu ag eraill, rhannu arferion da a chefnogi ei gilydd.

Mae’r adran yn cynnwys pum rhwydwaith sydd wedi’u hadeiladu o gylch prif feysydd pwnc y safle, ond gallwch chi bostio eitemau ar unrhyw bwnc:

  • Gwirfoddoli
  • Llywodraethu da
  • Diogelu
  • Ymgysylltu a dylanwadu
  • Cyllid cynaliadwy

Mae pob un yn cynnig lle cydweithredol i gysylltu ag eraill, rhannu arferion da, gofyn cwestiynau, siarad am lwyddiannau a heriau, a chefnogi eich gilydd.

Gall defnyddwyr newydd ddechrau sgyrsiau neu drafodaethau newydd o fewn pob rhwydwaith neu ymateb i bynciau sydd wedi’u postio gan gymheiriaid yn y sector gwirfoddol.

CYRSIAU NEWYDD A CHANLLAWIAU

Mae’r Hwb Gwybodaeth wedi ehangu ei ddetholiad o gyrsiau dysgu o bell ac adnoddau.

Mae’r cyrsiau hyfforddi newydd ar-lein yn cynnwys:

Ac yn dod yn fuan:

  • Cynllunio ac ysgrifennu cynnig cyllido llwyddiannus
  • Datblygu strategaeth codi arian

Gellir cwblhau’r cyrsiau e-ddysgu ar yr Hwb Gwybodaeth ar eich cyflymder eich hun, a bydd eich cynnydd yn cael ei gadw wrth i chi fynd ymlaen fel y gallwch chi ddychwelyd atynt yn ddiweddarach. Byddwch chi hefyd yn derbyn tystysgrif pan fyddwch chi’n cwblhau cwrs.

Mae’r adnoddau newydd sydd wedi’u hychwanegu at yr Hwb yn cynnwys:

Mae hefyd adnoddau newydd ar ymgyrchu a dylanwadu, fel:

Mae’r cyrsiau a’r adnoddau hyn yn ychwanegol i’r casgliad mawr sydd eisoes ar gael ar yr Hwb Gwybodaeth. Mae ein holl gynnwys wedi’i lunio gan arbenigwyr yn eu meysydd sy’n ymroddedig i werthoedd y sector gwirfoddol yng Nghymru.

RHOWCH GYNNIG ARNO EICH HUN

I weld sut gallai’r Hwb Gwybodaeth eich helpu chi, ewch i thirdsectorsupport.wales a chofrestru am ddim.

Rhwydwaith o fudiadau cymorth ar gyfer holl sector gwirfoddol Cymru yw Cefnogi Trydydd Sector Cymru. Mae’n cynnwys yr 19 o gyrff cymorth lleol a rhanbarthol ledled Cymru, y Cynghorau Gwirfoddol Sirol (CVCs) a’r corff cymorth cenedlaethol, CGGC.

Newyddion cysylltiedig

Cyhoeddwyd: 04/06/24 | Categorïau: Hyfforddiant a digwyddiadau |

Edrychwch ar hyfforddiant diogelu gydag CGGC

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 28/05/24 | Categorïau: Hyfforddiant a digwyddiadau | Newyddion |

gofod3 – un wythnos i fynd!

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 23/02/24 | Categorïau: Hyfforddiant a digwyddiadau | Newyddion |

Rhaglen datblygu arweinyddiaeth am ddim i’r sector gwirfoddol

Darllen mwy