A group of people being shown something on an ipad

Ymgysylltu arlein

Categorïau: Cyfathrebu,

Dyddiadau cyrsiau newydd yn dod yn fuan – cofrestrwch ar ein rhestr bostio i fod y cyntaf i glywed.

Cyflwynir drwy gyfrwng y Saesneg

Amcanion

Eich helpu i ymgysylltu’n fwy effeithiol â’ch cynulleidfa arlein.

Cynnwys

Mae’r cyfryngau cymdeithasol yn lle llawn egni sy’n ysgogi’r meddwl wrth i bobl a mudiadau gysylltu, a syniadau gael eu creu, eu trafod a’u rhannu. Dyma hefyd y lle perffaith i feithrin proffil eich mudiad mewn ffordd rad ac effeithiol. Serch hynny, mae mor hawdd i bethau dynnu’ch sylw hyd nes y mae’ch achos, ni waeth pa mor bwysig yw ef, yn cael ei foddi gan hyrwyddiadau mwy disglair, sydd wedi’u targedu’n fwy.

Os ydych eisoes yn defnyddio’r cyfryngau cymdeithasol i ymgysylltu â’r cyhoedd ond am gael gwybod sut i greu cynnwys mwy atyniadol, gwella’ch cyrhaeddiad a darganfod syniadau newydd ac offer am ddim, yna dyma’r sesiwn i chi!

Canlyniadau dysgu

Erbyn diwedd y cwrs bydd cyfranogwyr yn gallu:

  • Adeiladu ar eich sgiliau presennol ar y cyfryngau cymdeithasol er mwyn eu defnyddio’n fwy effeithiol
  • Creu cynnwys diddorol ac atyniadol i ddiwallu anghenion eich cynulleidfa
  • Defnyddio offer arlein am ddim i greu cynnwys arloesol a dynamig
  • Deall y gwahanol ddulliau o ymgysylltu gyda gwahanol lwyfannau megis Facebook a LinkedIn.

Ar gyfer pwy mae’r cwrs

Mae’r cwrs hwn ar gyfer ymarferwyr sydd eisoes yn defnyddio’r cyfryngau cymdeithasol i ymgysylltu â’r cyhoedd, ac sydd am gael gwybod sut i wella eu cynnwys a’u cyrhaeddiad.

Am yr hyfforddwr

Mae Andrew Collins yn gweithio fel Swyddog Cyfathrebu ac Ymgysylltu i ProMo-Cymru. Fel rhan o’i waith, mae’n olygydd i TheSprout, cylchgrawn arlein a gwefan wybodaeth Caerdydd i bobl ifanc 11-25 oed. Mae hefyd yn goruchwylio marchnata i brosiect Meic Cymru, a ariennir gan Lywodraeth Cymru. 

Mae ganddo radd yn y Saesneg, a phrofiad helaeth mewn cyfathrebu, rheoli cynnwys a hyrwyddo ar lwyfannau digidol, ac wedi bod yn gweithio yn y maes hwn ers dros 5 mlynedd. Ac yntau’n ddilynwr brwd o ffasiwn digidol, mae ganddo gymwysterau Google Analytics, AdWords a statws partner i Google Non-Profit. Mae hefyd yn athro cymwysedig ac wedi gweithio fel athro Saesneg mewn ysgol uwchradd. Yn ei amser hamdden, mae’n mwynhau dylunio gwefannau ac yn gefnogwr rygbi brwd sy’n eistedd ar fwrdd Ymddiriedolaeth Rygbi CF10.

Gellir cyflwyno ein holl gyrsiau pwrpasol a’u teilwra i ddiwallu anghenion eich mudiad. Cwblhewch ein ffurflen gais hyfforddiant pwrpasol a bydd aelod o’n tîm yn cysylltu â chi. Am unrhyw ymholiadau eraill e-bostiwch training@wcva.cymru.