Llun: Cyfarfod â chydweithwyr

Y Tu Hwnt i’r wybodaeth sylfaenol – Cryfhau llywodraethu eich elusen

Dyddiadau cyrsiau newydd yn dod yn fuan. I gael eich ychwanegu at restr aros cwrs neu weminar cliciwch yma. 

Cyflwynir y cwrs hwn drwy gyfrwng y Saesneg  

Nod 

Mae’r gweithdy hwn sy’n para am 3 awr ar gyfer pobl sy’n dymuno ‘codi’r gwastad’ o ran llywodraethu eu helusen a gosod targedau uchel ar gyfer eu Bwrdd neu eu pwyllgor rheoli.  

Cynnwys 

Mae llywodraethu da yn hanfodol er mwyn sicrhau gwydnwch a llwyddiant elusen. Wedi’i seilio ar egwyddorion y Côd Llywodraethu i Elusennau, bydd y cwrs ar-lein ymarferol a rhyngweithiol hwn yn eich tywys chi y tu hwnt i wybodaeth sylfaenol llywodraethu elusennau ac yn eich helpu chi i sefydlu ac i gynnal safonau uchel ar gyfer eich elusen.  

Erbyn diwedd y cwrs, dylech chi fod wedi gosod camau ymarferol y gall eich Bwrdd eu defnyddio er mwyn cryfhau ei lywodraethu.  

Canlyniadau Dysgu    

Trwy fynychu’r cwrs hwn, byddwch chi’n meddu ar:  

 • Lefel uwch o wybodaeth ynghylch yr egwyddorion a nodwyd yng Nghôd Llywodraethu i Elusennau a sut i’w cymhwyso o ran llywodraethu yn eich elusen   
 • Lefel uwch o wybodaeth am bolisïau llywodraethu a pham eu bod yn bwysig  
 • Lefel uwch o wybodaeth am arfer da o ran recriwtio ymddiriedolwyr, gan gynnwys cynnal archwiliadau sgiliau, recriwtio agored, sefydlu, a chynllunio ar gyfer olyniaeth   
 • Lefel uwch o wybodaeth am sut i gynnal ymarfer arfarnu’r Bwrdd   
 • Lefel uwch o wybodaeth am sut i gynnal adolygiadau llywodraethu  

Ar gyfer pwy mae’r cwrs hwn?  

Mae’r cwrs hwn yn fwyaf addas ar gyfer pobl sy’n meddu ar rywfaint o brofiad a gwybodaeth am lywodraethu elusennau; er enghraifft, ymddiriedolwyr a swyddogion llywodraethu wedi’u hen sefydlu, a Phrif Weithredwyr sy’n cefnogi eu Bwrdd i wella.  

Mae’r cwrs hwn yn cymryd yn ganiataol bod eich elusen eisoes yn meddu ar safon dda o lywodraethu y gellir gweithio oddi arni; er enghraifft, Bwrdd â rolau a chyfrifoldebau a ddiffiniwyd, rhywfaint o bolisïau a gweithdrefnau llywodraethu mewn lle, ac ymwybyddiaeth a rennir o bwysigrwydd llywodraethu a safonau megis Côd Llywodraethu i Elusennau, Egwyddorion Nolan ac ati.  

Os ydych chi’n chwilio am gynnwys mwy sylfaenol, efallai y bydd ein cwrs Cyflwyniad i Lywodraethu Da yn fwy addas ar eich cyfer chi.   

Nid yw’r cwrs hwn yn addas i Fyrddau sydd mewn cyfnod o argyfwng neu sy’n profi problemau difrifol. Yn yr achos hwn, siaradwch â CGGC neu siaradwch â’ch Cyngor Gwirfoddol Sirol am y materion.   

Gofynion y cwrs

Er mwyn gwneud yn siŵr eich bod yn cael y profiad gorau ar ein cyrsiau, gofynnwn y canlynol ohonoch chi;

 • Ymrwymwch i fynychu holl hyd yr hyfforddiant
 • Profwch eich mynediad i Zoom
 • Bydd yr hyfforddiant yn dechrau’n brydlon, cyrhaeddwch 10 munud cyn yr amser dechrau, oherwydd mae’n bosibl na fydd pobl sy’n cyrraedd yn hwyr yn cael eu gadael i mewn
 • Mae ein cyrsiau’n rhyngweithiol a chyfranogol a gofynnwn, lle’n bosibl, i’r holl ddysgwyr gael eu camerâu arno a chymryd rhan drwy’r cyfleusterau microffon a sgwrsio
 • Rhowch wybod i ni wrth gadw’ch lle os oes gennych chi unrhyw ofynion penodol, e.e. dehonglwyr Iaith Arwyddion Prydain (BSL)
 • Bydd copi dall o’r cyfarwyddiadau ymuno ac adnoddau yn cael ei anfon atoch gan bookings@wcva.cymru, gwiriwch eich ffolder e-bost sothach os nad ydych chi wedi’u derbyn wythnos cyn yr hyfforddiant (unrhyw broblemau, rhowch wybod i ni)
 • Os na allwch chi fynychu, anfonwch e-bost at training@wcva.cymru (gweler ein polisi canslo)

I gael eich ychwanegu at restr aros cwrs neu weminar cliciwch yma.

Gellir cyflwyno pob un o’n cyrsiau mewn modd pwrpasol wedi’u teilwra er mwyn diwallu anghenion eich mudiad. Llenwch ein ffurflen gais am hyfforddiant pwrpasol ac fe wnaiff aelod o’n tîm ni’n cysylltu â chi.

Os oes gennych chi unrhyw ymholiad arall, anfonwch e-bost at training@wcva.cymruGallwch chi gofrestru ar ein rhestr bostio i dderbyn diweddariadau bob wythnos/mis.

UCHAFSWM o ddau le i bob mudiad
Os nad ydych chi’n siŵr a ydych chi’n aelod, gwiriwch yma