Llun o gefn ystafell ddosbarth brysur o ddysgwyr sy'n oedolion

Sylfeini ar gyfer y trydydd sector (F4S3)

Categorïau: Uncategorized,

Rhaglen gynefino yw F4S3 ar gyfer pobl sydd wedi dechrau gweithio yn y sector gwirfoddol yn ddiweddar; newydd-ddyfodiaid, graddedigion diweddar, y rheini sydd wedi newid gyrfa neu’r rheini sydd wedi gwirfoddoli am 18 mis neu lai.

Bydd y cwrs yn rhoi dealltwriaeth lawn i chi o sut mae’r sector gwirfoddol yn gweithio ac mae’n cynnwys:

 • Deall y sector
 • Eiriolaeth
 • Gweithrediadau
 • Sgiliau sector gwirfoddol

​CYNNWYS Y RHAGLEN

Mae’r rhaglen yn cynnwys pedwar gweithdy, gyda phedair gweminar fach wedi’u recordio a phedair gweminar fyw awr o hyd ar ôl hynny. Mae wedi’i dylunio i annog dysgwyr i gynnwys yr hyn a ddysgir yn y gweithdai yn eu gwaith bob dydd drwy enghreifftiau ymarferol, astudiaethau achos, gwaith ymchwil a chyflwyniadau. Wrth i ddysgwyr gwblhau pob lefel o’r rhaglen, byddant yn ennill bathodyn digidol.

Gweithdy 1: Tirwedd y sector gwirfoddol

3 & 11 Mai 2022 – Zoom | 9.30 am a 1 pm

Nod y gweithdy hwn yw rhoi trosolwg o nodweddion mudiadau cymdeithas sifil. Erbyn diwedd y gweithdy hwn, byddwch chi’n deall:

 • Terminoleg gyffredin
 • Strwythurau nodweddiadol mudiadau
 • Cyd-destun rheoleiddiol
 • Graddfa ac amrywiaeth y sector
 • Y seilwaith cymorth a chyllido sydd ar gael

Gweminar 1: Fy mudiad o fewn y sector ehangach

16 Mai 2022 – Zoom | 2 pm – 3 pm

Gweithdy 2: Polisi cyhoeddus ac eiriolaeth

19 a 23 Mai 2022 – Zoom | 9.30 am a 1 pm

Nod y gweithdy hwn yw rhoi trosolwg i chi o rôl eirioli mudiadau cymdeithas sifil. Erbyn diwedd y gweithdy hwn, byddwch chi’n deall:

 • Y derminoleg sy’n gysylltiedig â llunio polisïau ac eirioli
 • Sut mae polisïau cyhoeddus yn cael eu datblygu a’u rhoi ar waith
 • Ymgyrchoedd eirioli
 • Gofynion rheoleiddiol o ran lobïo

Gweminar 2: Gofyniad eirioli mawr fy mudiad

26 Mai 2022 – Zoom | 2 pm – 3 pm

Gweithdy 3 – Sgiliau proffesiynol sydd eu hangen i weithio yn y sector gwirfoddol

30 Mai a 7 Mehefin 2022 – Zoom | 9 am a 1 pm

Nod y gweithdy hwn yw rhoi trosolwg i chi o’r sgiliau angenrheidiol i weithredu mewn mudiad gwirfoddol proffesiynol. Erbyn diwedd y gweithdy hwn, byddwch chi’n gallu:

 • Adnabod strwythurau rheoli ac adrodd
 • Deall sgiliau rheoli prosiect a rheoli amser sylfaenol
 • Deall sgiliau ysgrifennu adroddiadau sylfaenol
 • Deall trefniadau gweithio amlasiantaeth
 • Ymgysylltu â grwpiau targed a grwpiau sy’n agored i niwed

Gweminar 3: Fy mudiad a dulliau gweithredu

10 Mehefin 2022 – Zoom | 2 pm – 3 pm

Gweithdy 4: Sgiliau personol sydd eu hangen i weithio yn y sector gwirfoddol

13 a 16 Mehefin 2022 – Zoom | 9 am a 1 pm

Nod y gweithdy hwn yw rhoi trosolwg i chi o’r sgiliau datblygu personol sydd eu hangen i weithio yn y sector. Erbyn diwedd y gweithdy hwn, byddwch chi’n dysgu:

 • Sgiliau cyfathrebu rhyngbersonol
 • Sgiliau hwyluso a negodi
 • Sgiliau cyflwyno
 • Hunanofal a llesiant yn y gwaith

Gweminar 4: Fy mudiad a datblygiad personol

23 Mehefin 2022 – Zoom | 2 pm – 3 pm

SUT I GYMRYD RHAN – ASTUDIAETH BEILOT

Bydd y rhaglen hyfforddi beilot yn cael ei chyflwyno yn rhad ac am ddim yng Nghymru (Mai/Mehefin). I gadw lle ar y rhaglen, anfonwch e-bost at training@wcva.cymru. Dyddiad cau: dydd Gwener 8 Ebrill 2022.

Mae lleoedd yn gyfyngedig a chânt eu dyrannu ar ôl y dyddiad cau. Byddwn ni’n gofyn i chi gadarnhau y gallwch chi ymrwymo i gwblhau’r holl fodiwlau ac asesiadau, sy’n cynnwys pedwar gweithdy, gyda phedair gweminar fach wedi’u recordio a phedair gweminar fyw awr o hyd ar ôl hynny. Bydd angen i chi gwblhau asesiadau cyn mynychu’r gweminarau byw.

I gael rhagor o wybodaeth am brosiect F4S3, ewch i’n gwefan.

F4S3 LOGO Logo with the word Erasmus+