Llun: cyfarfod tîm

Sylfaen cyd-gynhyrchu

Categorïau: Cyfathrebu,

Dyddiadau cyrsiau newydd yn dod yn fuan – cofrestrwch ar ein rhestr bostio i fod y cyntaf i glywed.

Cyflwynir y cwrs hwn drwy gyfrwng y Saesneg

Nod 

Bydd y sesiwn yn rhoi’r wybodaeth, y ddealltwriaeth, y sgiliau, a’r hyder angenrheidiol er mwyn gweithredu cyd-gynhyrchu yn llwyddiannus. Bydd trafodaethau grwpiau bach yn galluogi cyfranogwyr i rannu eu gwybodaeth a’u profiad ac i ddefnyddio ymagwedd greadigol sy’n seiliedig ar asedau at gynllunio strategol. 

Cynnwys 

Mae’r hyfforddiant theori ac ymarferol hynod ryngweithiol hwn yn cynnwys cyflwyniadau, astudiaethau achos, ymarferion, trafodaethau grŵp bach a thrafodaethau grŵp cyfan, a chyfleoedd Holi ac Ateb. 

Bydd Rhan 1 yn cynnwys: 

 • Beth yw cyd-gynhyrchu.
 • Pam cyd-gynhyrchu: diben, gwerth, ac effaith.
 • Cryfderau ac Asedau.Beth rydych chi’n ei wneud eisoes?
 • Pryd i gyd-gynhyrchu. Sbectrwm ymgysylltu a theori cymhlethdod.

Mae Rhan 2 yn canolbwyntio ar ymarferoldeb ei roi ar waith. Bydd yn cynnwys: 

 • Sut i gyd-gynhyrchu. Technegau, adnoddau a methodoleg gyd-ddylunio.
 • Gwerthuso cyd-gynhyrchiant. Allbynnau a Chanlyniadau a mesur yr hyn sy’n bwysig.
 • Cyd-gynhyrchu a chi. Beth ygallenni ei wneud? Pa wahaniaeth y gallen ni ei wneud? 

Canlyniadau Dysgu 

 Erbyn diwedd y cwrs byddwch chi’n gallu: 

 •  Deall egwyddorion cyd-gynhyrchu  
 • Deall yr effaith bosibl o ran gweithio yn y ffordd hon 
 • Deall pryd y gall cyd-gynhyrchu gael ei ddefnyddio’n fwyaf effeithiol 
 • Deall yr adnoddau gweithredu, y technegau, a’r dulliau   
 • Deall yr wybodaeth sylfaenol ar gyfer gwerthuso cyd-gynhyrchiant  
 • Ystyried sut y gall yr egwyddorion hyn gael eu cymhwyso yng nghyd-destun eu mudiadau penodol 

Ar gyfer pwy mae’r cwrs hwn  

Mae’r hyfforddiant hwn yn addas i bobl ag amrywiaeth o lefelau o wybodaeth am gyd-gynhyrchu neu’n meddu ar ddim gwybodaeth amdano. Caiff ei anelu’n bennaf at reolwyr a staff rheng flaen a fydd yn gyfrifol am weithredu ymagwedd gyd-gynhyrchu a bydd yn cynnwys cyfleoedd i ystyried y potensial ar gyfer cyd-gynhyrchu yng nghyd-destun eich mudiad a’r rhwystrau rhag ei ddefnyddio. Gall hefyd fod o fudd i gynnwys partneriaid ac aelodau o’r cymunedau rydych chi’n eu cefnogi: gan ddangos yr ethos pawb gyda’i gilydd sy’n sail i gyd-gynhyrchu. 

 

Gellir cyflwyno ein holl gyrsiau pwrpasol a’u teilwra i ddiwallu anghenion eich mudiad. Cwblhewch ein ffurflen gais hyfforddiant pwrpasol a bydd aelod o’n tîm yn cysylltu â chi. Am unrhyw ymholiadau eraill e-bostiwch training@wcva.cymru.