Mae grŵp amrywiol o ymddiriedolwyr yn eistedd mewn cylch, mae llawer yn codi eu dwylo

Sut i recriwtio aelodau bwrdd amrywiol – trosolwg o recriwtio bwrdd

Categorïau: Llywodraethu a diogelu,

8 Chwefror 2023 | 12.30 pm – 1.30 pm

 Cyflwynir drwy gyfrwng y Saesneg

 Caiff y weminar hon ei chyflwyno drwy Zoom.

Catalyst Cymru Catalydd

Amcanion

Bwriad y weminar hon yw cyflwyno’r arfer orau ar gyfer recriwtio aelodau bwrdd.

I bwy mae’r cwrs hwn?

Cadeiryddion, aelodau bwrdd a staff mudiadau Treftadaeth gwirfoddol yng Nghymru sy’n ceisio amrywio’u haelodaeth bwrdd.       

Cyd-destun

Gweminar ragarweiniol yn cyflwyno trosolwg o sut i fynd ati i recriwtio aelodau bwrdd er mwyn denu pobl amrywiol a gwahanol na fyddent fel arall, o bosibl, yn dod yn aelodau bwrdd.

Ymysg y pynciau yr ymdrinnir â hwy mae sut i gynnal archwiliad sgiliau bwrdd, creu hysbyseb cymhellol a hysbysebu ar gyfer aelodau bwrdd newydd. Gydol y weminar, bydd cyfranogwyr yn cael eu cefnogi i feddwl am sut gellid cyflawni hyn o fewn eu mudiadau eu hunain.

Bydd astudiaethau achos o sut mae mudiadau eraill wedi mynd ati’n llwyddiannus i recriwtio aelodau bwrdd newydd.

Bydd trosolwg hefyd o Ddosbarth Meistr i ddod a fydd yn cynnwys pum sesiwn i ddilyn ymlaen o’r weminar ragarweiniol.

Cymhwysedd

Caiff y weminar am ddim hon ei chyllido drwy ein prosiect Catalydd Cymru: Ehangu Gorwelion, a gyllidir gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol ac mae ar gyfer mudiadau Treftadaeth* gwirfoddol yng Nghymru / mudiadau sy’n rhedeg prosiect treftadaeth yn benodol.

*Gellir diffinio treftadaeth fel:

  • Treftadaeth Gymunedol – ee prosiect sy’n canolbwyntio ar ardal leol er mwyn gwella/adfer/dehongli’r amgylchedd naturiol neu adeiledig
  • Diwylliannau ac Atgofion – ee dathlu diwylliannau amrywiol drwy brosiectau celfyddydol/hanes llafar
  • Tirweddau a Threftadaeth Naturiol, ee hyrwyddo natur/bioamrywiaeth
  • Adeiladau Hanesyddol a Henebion
  • Diwydiannol, Morol a Thrafnidiaeth
  • Amgueddfeydd, Llyfrgelloedd ac Archifau

Mae’r lleoedd ar y weminar wedi’u cyfyngu i ddau unigolyn/mudiad.

Ynglŷn â’r hyfforddwr

Mae Leon Ward wedi bod yn ymddiriedolwr ers deng mlynedd ac ar hyn o bryd ef yw Dirprwy Gadeirydd Brook Young People. Mae wedi cyhoeddi nifer o arweinlyfrau arferion gorau ynghylch llywodraethu elusennol yn y DU ac mae’n llysgennad cenedlaethol dros Fudiad yr Ymddiriedolwyr Ifanc (Young Trustees Movement). Mae hefyd ar Banel Grant Gwirfoddoli Cymru ac yn ddiweddar bu’n cynghori ar ddosrannu cyllid argyfwng i’r sector gwirfoddol yng Nghymru.

Cadwch eich lle ar y weminar yn defnyddio’r ffurflen fer yma.

Prosiect CGGC yw Catalydd Cymru: Ehangu Gorwelion a gyllidir gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol. Rydyn ni’n gweithio mewn partneriaeth â Getting on Board ar bum dosbarth meistr a fydd yn edrych ar wahanol agweddau ar y broses recriwtio bwrdd mewn mwy o fanylder. Bydd y dosbarth meistr yn cael ei gynnal ym mis Chwefror a mis Mawrth.

Nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar y dosbarthiadau meistr. Archebwch eich lle nawr.