Image: Training skills

Sgiliau hyfforddi

Categorïau: Sgiliau hyfforddi,

Dyddiadau cyrsiau newydd yn dod yn fuan – cofrestrwch ar ein rhestr bostio i fod y cyntaf i glywed.

Cyflwynir drwy gyfrwng y Saesneg

Amcanion

Rhoi gwybodaeth, sgiliau a hyder i chi gynllunio, paratoi a chyflwyno sesiynau hyfforddi.

Wedi’i achredu gan Agored Cymru, lefel tri, chwe chredyd.

Cynnwys

Oes yna bwnc y byddech wrth eich bodd yn ei ddysgu i eraill, ond rydych yn brin o hyder? Neu efallai’ch bod yn mwynhau rhannu’ch gwybodaeth ond am sicrhau’ch bod yn gwneud hynny mewn ffordd sydd wir yn ennyn diddordeb pobl.

Bydd y cwrs tridiau hwn, sydd wedi’i achredu, yn rhoi trosolwg i chi o ddamcaniaeth dysgu, yn rhannu dulliau cynllunio ar gyfer cyflwyno a gwerthuso hyfforddiant, ac yn eich helpu i ddatblygu eich hyder i ddylunio a chyflwyno sesiynau hyfforddi.

I ennill yr achrediad bydd angen i chi ymrwymo rhywfaint o amser i gwblhau’r asesiad ysgrifenedig ac i baratoi sesiwn hyfforddi, y byddwch yn cyflwyno rhan ohoni o flaen cyfranogwyr eraill y cwrs ar y trydydd diwrnod.

Dyma un o’n cyrsiau mwyaf poblogaidd, a gyflwynir gan ein hyfforddwyr profiadol a fydd yn rhoi cefnogaeth i chi yn ystod y broses asesu – archebwch yn gynnar i sicrhau’ch lle.

Canlyniadau dysgu

Ar ôl mynychu’r cwrs hwn a chwblhau’r gwaith asesu, byddwch yn:

  • Deall sut i gysylltu hyfforddiant ag anghenion y dysgwyr
  • Gallu nodi nod, amcanion a chanlyniadau dysgu ar gyfer targedau y cytunwyd arnynt
  • Gallu cynllunio, dylunio a chyflwyno sesiwn hyfforddi gan ddefnyddio dulliau hyfforddi priodol
  • Deall sut i ymgysylltu â dysgwyr
  • Deall sut i reoli amgylchedd dysgu yn effeithiol
  • Gallu monitro cynnydd dysgwyr a gwerthuso hyfforddiant
  • Gallu adlewyrchu ar eich arferion hyfforddi eich hun

Ar gyfer pwy mae’r cwrs

Mae’r cwrs hwn ar gyfer y rheini sy’n newydd i’r byd hyfforddi a/neu efallai sydd wedi ymgymryd â rôl hyfforddi yn eu mudiad am y tro cyntaf

Rhagor o wybodaeth

Codir ffi cofrestru o £21 y pen ar y rheini sy’n cofrestru i gwblhau’r asesiad Agored Cymru.

Gellir cyflwyno ein holl gyrsiau pwrpasol a’u teilwra i ddiwallu anghenion eich mudiad. Cwblhewch ein ffurflen gais hyfforddiant pwrpasol a bydd aelod o’n tîm yn cysylltu â chi. Am unrhyw ymholiadau eraill e-bostiwch training@wcva.cymru.