Image: Training skills

Sgiliau hyfforddi

Dyddiadau cyrsiau newydd yn dod yn fuan!

I gael eich ychwanegu at restr aros cwrs neu weminar cliciwch yma.

Cyflwynir drwy gyfrwng y Saesneg

Amcanion

Rhoi gwybodaeth, sgiliau a hyder i chi gynllunio, paratoi a chyflwyno sesiynau hyfforddi.

Wedi’i achredu gan Agored Cymru, lefel tri, chwe chredyd.

Cynnwys

Oes yna bwnc y byddech wrth eich bodd yn ei ddysgu i eraill, ond rydych yn brin o hyder? Neu efallai’ch bod yn mwynhau rhannu’ch gwybodaeth ond am sicrhau’ch bod yn gwneud hynny mewn ffordd sydd wir yn ennyn diddordeb pobl.

Bydd y cwrs tridiau hwn, sydd wedi’i achredu, yn rhoi trosolwg i chi o ddamcaniaeth dysgu, yn rhannu dulliau cynllunio ar gyfer cyflwyno a gwerthuso hyfforddiant, ac yn eich helpu i ddatblygu eich hyder i ddylunio a chyflwyno sesiynau hyfforddi.

I ennill yr achrediad bydd angen i chi ymrwymo rhywfaint o amser i gwblhau’r asesiad ysgrifenedig ac i baratoi sesiwn hyfforddi, y byddwch yn cyflwyno rhan ohoni o flaen cyfranogwyr eraill y cwrs ar y trydydd diwrnod.

Dyma un o’n cyrsiau mwyaf poblogaidd, a gyflwynir gan ein hyfforddwyr profiadol a fydd yn rhoi cefnogaeth i chi yn ystod y broses asesu – archebwch yn gynnar i sicrhau’ch lle.

Canlyniadau dysgu

Ar ôl mynychu’r cwrs hwn a chwblhau’r gwaith asesu, byddwch yn:

 • Deall sut i gysylltu hyfforddiant ag anghenion y dysgwyr
 • Gallu nodi nod, amcanion a chanlyniadau dysgu ar gyfer targedau y cytunwyd arnynt
 • Gallu cynllunio, dylunio a chyflwyno sesiwn hyfforddi gan ddefnyddio dulliau hyfforddi priodol
 • Deall sut i ymgysylltu â dysgwyr
 • Deall sut i reoli amgylchedd dysgu yn effeithiol
 • Gallu monitro cynnydd dysgwyr a gwerthuso hyfforddiant
 • Gallu adlewyrchu ar eich arferion hyfforddi eich hun

Ar gyfer pwy mae’r cwrs

Mae’r cwrs hwn ar gyfer y rheini sy’n newydd i’r byd hyfforddi a/neu efallai sydd wedi ymgymryd â rôl hyfforddi yn eu mudiad am y tro cyntaf

Rhagor o wybodaeth

Codir ffi cofrestru o £21 y pen ar y rheini sy’n cofrestru i gwblhau’r asesiad Agored Cymru.

Gofynion y cwrs

Er mwyn gwneud yn siŵr eich bod yn cael y profiad gorau ar ein cyrsiau, gofynnwn y canlynol ohonoch chi;

 • Ymrwymwch i fynychu holl hyd yr hyfforddiant
 • Bydd yr hyfforddiant yn dechrau’n brydlon, cyrhaeddwch 15 munud cyn yr amser dechrau, oherwydd mae’n bosibl na fydd pobl sy’n cyrraedd yn hwyr yn cael eu gadael i mewn
 • Rhowch wybod i ni wrth gadw’ch lle os oes gennych chi unrhyw ofynion penodol, e.e. dehonglwyr Iaith Arwyddion Prydain (BSL)
 • Bydd copi dall o’r cyfarwyddiadau ymuno ac adnoddau yn cael ei anfon atoch gan bookings@wcva.cymru, gwiriwch eich ffolder e-bost sothach os nad ydych chi wedi’u derbyn wythnos cyn yr hyfforddiant (unrhyw broblemau, rhowch wybod i ni)
 • Os na allwch chi fynychu, anfonwch e-bost at training@wcva.cymru (gweler ein telerau ac amodau hyfforddiant/polisi canslo)

I gael eich ychwanegu at restr aros cwrs neu weminar cliciwch yma.

Gellir cyflwyno pob un o’n cyrsiau mewn modd pwrpasol wedi’u teilwra er mwyn diwallu anghenion eich mudiad. Llenwch ein ffurflen gais am hyfforddiant pwrpasol ac fe wnaiff aelod o’n tîm ni’n cysylltu â chi.

Os oes gennych chi unrhyw ymholiad arall, anfonwch e-bost at training@wcva.cymru. Gallwch chi gofrestru ar ein rhestr bostio i dderbyn diweddariadau bob wythnos/mis.

Os nad ydych chi’n siŵr a ydych chi’n aelod, gwiriwch yma.