Person teaching group at table with flipchart and post its

Sgiliau hwyluso effeithiol

Categorïau: Ymgysylltu â'r cyhoedd,

Diwrnod 1 – 18 Medi 2024
Diwrnod 2 – 19 Medi 2024
Diwrnod 3 – 15 Hydref 2024

10 am – 4 pm | Caerdydd

Cyflwynir drwy gyfrwng y Saesneg

Amcanion

Achrededig gan Agored Cymru

Eich galluogi i ddeall rôl yr hwylusydd, gan hybu’ch sgiliau presennol a dysgu sgiliau a thechnegau hwyluso amrywiol i chi.

Cynnwys

Ydych chi erioed wedi bod mewn cyfarfod sy’n teimlo fel pe bai’n llithro’n raddol allan o reolaeth? Neu sesiwn lle mae’ch agenda wedi’i gadael yn chwifio megis baner wen yn y gwynt tra mae dau o’ch cyfranogwyr yn dadlau?

Bydd ein cwrs Hwyluso Effeithiol achrededig yn eich helpu i ddatblygu sesiynau cyfranogol strwythuredig a phwrpasol, lle gallwch ysgogi trafodaeth a chynnal yr awdurdod angenrheidiol i gael yr atebion y mae arnoch eu hangen.

Byddwch yn dod i ddeall rôl yr hwylusydd, yn dysgu i gynllunio a rhedeg digwyddiadau a hwylusir yn effeithiol, yn dysgu ac yn ymarfer ystod o dechnegau hwyluso gan gynnwys adeiladu consensws, technegau cwestiynu, dulliau pleidleisio a graddio. Bydd y cwrs hefyd yn ystyried pendantrwydd a sut i reoli gwrthdaro a sefyllfaoedd anodd.

Bydd yn gwrs cyfranogol lle caiff cyfranogwyr y cyfle i ystyried ac ymarfer hwyluso mewn amgylchedd dysgu diogel.

Canlyniadau dysgu

Ar ôl mynychu’r cwrs yma byddwch yn gallu ….

 • Disgrifio egwyddorion o gyfranogi, hwyluso ac adeiladu consensws yn effeithiol
 • Gwerthuso sgiliau allweddol a gwerthoedd a ddefnyddir mewn hwyluso
 • Rhoi technegau adeiladu consensws ar waith
 • Gweithredu ystod o dechnegau cwestiynu
 • Dangos amrywiaeth o dechnegau pleidleisio a graddio
 • Nodi ffyrdd i fod yn fwy pendant
 • Deall ffyrdd i ddelio â gwrthdaro a sefyllfaoedd anodd
 • Gwybod ble i gael gafael ar adnoddau ychwanegol

Ynglŷn â’r hyfforddwr

Ganed Alain Thomas, y prif ymgynghorydd, ym Merthyr Tudful, ym 1954. Mae ganddo 12 mlynedd o brofiad fel ymarferydd datblygu cymunedol ac mae e’ wedi bod yn ymgynghorydd datblygu cymunedol ers 1989. Mynychodd Ysgol Uwchradd Afon Taf ym Merthyr Tudful ac mae ganddo radd anrhydedd (Prifysgol Cymru Aberystwyth) a chymwysterau ôl-raddedig mewn Gweinyddiaeth Gymdeithasol (Prifysgol Manceinion), a Gwaith Cymdeithasol Cymunedol (Prifysgol Cymru Abertawe).

Sefydlwyd Alain Thomas Consultancy ym 1989 i ddarparu cymorth costeffeithiol a hyblyg i fudiadau o bob math sy’n ymwneud â datblygu cymunedol. Gall Alain Thomas Consultancy alw ar wasanaethau sawl ymgynghorydd cyswllt sy’n meddu ar sgiliau a phrofiad ategol. 

Ar gyfer pwy mae’r cwrs

Caiff y cwrs hwn ei anelu at y rheini sydd am ddatblygu a gwella eu sgiliau hwyluso i’w galluogi i hwyluso cyfarfodydd a digwyddiadau yn effeithiol gyda dinasyddion, cymunedau, colegau a phartneriaethau.

Rhagor o wybodaeth

Codir ffi cofrestru o £21 y pen ar y rheini sy’n cofrestru i gwblhau’r asesiad Agored Cymru.

Gofynion y cwrs

Er mwyn gwneud yn siŵr eich bod yn cael y profiad gorau ar ein cyrsiau, gofynnwn y canlynol ohonoch chi;

 • Ymrwymwch i fynychu holl hyd yr hyfforddiant
 • Profwch eich mynediad i Zoom
 • Bydd yr hyfforddiant yn dechrau’n brydlon, cyrhaeddwch 10 munud cyn yr amser dechrau, oherwydd mae’n bosibl na fydd pobl sy’n cyrraedd yn hwyr yn cael eu gadael i mewn
 • Mae ein cyrsiau’n rhyngweithiol a chyfranogol a gofynnwn, lle’n bosibl, i’r holl ddysgwyr gael eu camerâu arno a chymryd rhan drwy’r cyfleusterau microffon a sgwrsio
 • Rhowch wybod i ni wrth gadw’ch lle os oes gennych chi unrhyw ofynion penodol, e.e. dehonglwyr Iaith Arwyddion Prydain (BSL)
 • Bydd copi dall o’r cyfarwyddiadau ymuno ac adnoddau yn cael ei anfon atoch gan bookings@wcva.cymru, gwiriwch eich ffolder e-bost sothach os nad ydych chi wedi’u derbyn wythnos cyn yr hyfforddiant (unrhyw broblemau, rhowch wybod i ni)
 • Os na allwch chi fynychu, anfonwch e-bost at training@wcva.cymru (gweler ein polisi canslo)

I gael eich ychwanegu at restr aros cwrs neu weminar cliciwch yma.

Gellir cyflwyno pob un o’n cyrsiau mewn modd pwrpasol wedi’u teilwra er mwyn diwallu anghenion eich mudiad. Llenwch ein ffurflen gais am hyfforddiant pwrpasol ac fe wnaiff aelod o’n tîm ni’n cysylltu â chi.

Os oes gennych chi unrhyw ymholiad arall, anfonwch e-bost at training@wcva.cymru. Gallwch chi gofrestru ar ein rhestr bostio i dderbyn diweddariadau bob wythnos/mis.

Os nad ydych chi’n siŵr a ydych chi’n aelod, gwiriwch yma.