Person teaching group at table with flipchart and post its

Sgiliau hwyluso effeithiol

Categorïau: Ymgysylltu â'r cyhoedd,

Dyddiadau cyrsiau newydd yn dod yn fuan – cofrestrwch ar ein rhestr bostio i fod y cyntaf i glywed.

Cyflwynir drwy gyfrwng y Saesneg

Amcanion

Achrededig gan Agored Cymru

Eich galluogi i ddeall rôl yr hwylusydd, gan hybu’ch sgiliau presennol a dysgu sgiliau a thechnegau hwyluso amrywiol i chi.

Cynnwys

Ydych chi erioed wedi bod mewn cyfarfod sy’n teimlo fel pe bai’n llithro’n raddol allan o reolaeth? Neu sesiwn lle mae’ch agenda wedi’i gadael yn chwifio megis baner wen yn y gwynt tra mae dau o’ch cyfranogwyr yn dadlau?

Bydd ein cwrs Hwyluso Effeithiol achrededig yn eich helpu i ddatblygu sesiynau cyfranogol strwythuredig a phwrpasol, lle gallwch ysgogi trafodaeth a chynnal yr awdurdod angenrheidiol i gael yr atebion y mae arnoch eu hangen.

Byddwch yn dod i ddeall rôl yr hwylusydd, yn dysgu i gynllunio a rhedeg digwyddiadau a hwylusir yn effeithiol, yn dysgu ac yn ymarfer ystod o dechnegau hwyluso gan gynnwys adeiladu consensws, technegau cwestiynu, dulliau pleidleisio a graddio. Bydd y cwrs hefyd yn ystyried pendantrwydd a sut i reoli gwrthdaro a sefyllfaoedd anodd.

Bydd yn gwrs cyfranogol lle caiff cyfranogwyr y cyfle i ystyried ac ymarfer hwyluso mewn amgylchedd dysgu diogel.

Canlyniadau dysgu

Ar ôl mynychu’r cwrs yma byddwch yn gallu ….

  • Disgrifio egwyddorion o gyfranogi, hwyluso ac adeiladu consensws yn effeithiol
  • Gwerthuso sgiliau allweddol a gwerthoedd a ddefnyddir mewn hwyluso
  • Rhoi technegau adeiladu consensws ar waith
  • Gweithredu ystod o dechnegau cwestiynu
  • Dangos amrywiaeth o dechnegau pleidleisio a graddio
  • Nodi ffyrdd i fod yn fwy pendant
  • Deall ffyrdd i ddelio â gwrthdaro a sefyllfaoedd anodd
  • Gwybod ble i gael gafael ar adnoddau ychwanegol

Ynglŷn â’r hyfforddwr

Ganed Alain Thomas, y prif ymgynghorydd, ym Merthyr Tudful, ym 1954. Mae ganddo 12 mlynedd o brofiad fel ymarferydd datblygu cymunedol ac mae e’ wedi bod yn ymgynghorydd datblygu cymunedol ers 1989. Mynychodd Ysgol Uwchradd Afon Taf ym Merthyr Tudful ac mae ganddo radd anrhydedd (Prifysgol Cymru Aberystwyth) a chymwysterau ôl-raddedig mewn Gweinyddiaeth Gymdeithasol (Prifysgol Manceinion), a Gwaith Cymdeithasol Cymunedol (Prifysgol Cymru Abertawe).

Sefydlwyd Alain Thomas Consultancy ym 1989 i ddarparu cymorth costeffeithiol a hyblyg i fudiadau o bob math sy’n ymwneud â datblygu cymunedol. Gall Alain Thomas Consultancy alw ar wasanaethau sawl ymgynghorydd cyswllt sy’n meddu ar sgiliau a phrofiad ategol. 

Ar gyfer pwy mae’r cwrs

Caiff y cwrs hwn ei anelu at y rheini sydd am ddatblygu a gwella eu sgiliau hwyluso i’w galluogi i hwyluso cyfarfodydd a digwyddiadau yn effeithiol gyda dinasyddion, cymunedau, colegau a phartneriaethau.

Rhagor o wybodaeth

Codir ffi cofrestru o £21 y pen ar y rheini sy’n cofrestru i gwblhau’r asesiad Agored Cymru.

Gellir cyflwyno ein holl gyrsiau pwrpasol a’u teilwra i ddiwallu anghenion eich mudiad. Cwblhewch ein ffurflen gais hyfforddiant pwrpasol a bydd aelod o’n tîm yn cysylltu â chi. Am unrhyw ymholiadau eraill e-bostiwch training@wcva.cymru.