Group of people talking in office

Sefydlu ac adfywio rhwydweithiau

Dyddiadau cyrsiau newydd yn dod yn fuan – cofrestrwch ar ein rhestr bostio i fod y cyntaf i glywed.

Cyflwynir drwy gyfrwng y Saesneg

Amcanion

Mae’r gweithdy hwn yn canolbwyntio ar sut i sefydlu rhwydwaith llwyddiannus, gan gynnig syniadau ymarferol, awgrymiadau a dulliau cyfranogol i sefydlu rhwydwaith newydd, ac adfywio ac ailosod ffocws rhwydwaith sydd eisoes yn bodoli.

Cynnwys

Mae’r trydydd sector wedi’i seilio ar gydweithio llwyddiannus rhwng mudiadau, a pha ffordd well na rhwydwaith ffyniannus sy’n rhannu nod cyffredin. Pryd bynnag yr ydych yn dod ar draws rhwystr neu’n llunio cais am gyllid sy’n mynd yn rhemp, gall presenoldeb grŵp y gallwch droi ato am arweiniad a chymorth eich cario yr ail filltir.

Ond nid yw hi bob amser yn hawdd cynnal bywiogrwydd y berthynas gydfuddiannol hon. Maent yn dweud bod y cyflawn yn fwy na chyfanswm ei rannau… rydym yngwybody dylai pethau weithio’n well wrth i ni gydweithio. Felly pam nad yw hi bob amser mor hawdd â hynny?

Bydd yr hyfforddiant hwn yn eich arwain drwy’r camau i sefydlu rhwydwaith sydd o fudd i bawb ynddo – ond hefyd sut i’w cynnal a’u hadfywio pan fyddant yn colli stêm.

Bydd y gweithdy yn ymarferol ac yn gyfranogol – felly dewch â phrosiect yr ydych yn gweithio arno gyda chi, neu syniadau ar gyfer prosiectau yn y dyfodol, ac yna gallwn roi’r hyn yr ydych wedi’i ddysgu ar waith.

Canlyniadau dysgu

Erbyn diwedd y cwrs byddwch:

  • Wedi cael cyngor ar weithio mewn partneriaeth yn llwyddiannus
  • Yn gwybod sut i osod eich cyd-ddiben, eich cydnodau a’ch cydamcanion
  • Yn gallu ysgrifennu cylch gorchwyl ar gyfer eich rhwydweithiau

Ar gyfer pwy mae’r cwrs

Ymarferwyr o fewn y trydydd sector a’r sector cyhoeddus sydd gyda chyfrifoldeb i ymgysylltu gyda rhanddeiliaid, defnyddwyr gwasanaethau a’r cyhoedd.

Gellir cyflwyno ein holl gyrsiau pwrpasol a’u teilwra i ddiwallu anghenion eich mudiad. Cwblhewch ein ffurflen gais hyfforddiant pwrpasol a bydd aelod o’n tîm yn cysylltu â chi. Am unrhyw ymholiadau eraill e-bostiwch training@wcva.cymru.