pobl yn trafod wrth fwrdd

Rôl y swyddog diogelu

21 & 28 Medi 2022 | 9.30 am – 12.30 pm

Cyflwynir drwy gyfrwng y Saesneg

Amcan 

Darparu hyfforddiant manwl i swyddogion diogelu, arweinwyr diogelu, neu unigolyn diogelu dynodedig mewn mudiad. Bydd y cwrs hwn yn cefnogi ac yn cynorthwyo’r unigolyn dynodedig â chyfrifoldeb sylfaenol dros reoli diogelu ac adrodd pryderon am blant, pobl ifanc, ac oedolion mewn perygl, o ran y cyfrifoldebau, a’r gydymffurfiaeth gyfreithiol gan gynnwys rhannu’r polisi, gweithdrefnau, a’r prosesau diogelu ar draws y mudiad 

Cynnwys  

Mae Llywodraeth Cymru wedi dweud bod “Cyfrifoldeb ar bawb i ddiogelu”. Dylai diogelu fod yn flaenoriaeth i holl fudiadau’r sector gwirfoddol, yn enwedig y rhai sy’n gweithio gyda phlant, pobl ifanc ac oedolion mewn perygl.  

Bydd y cwrs hwn yn helpu’r Swyddog Diogelu Dynodedig (DSO) i arwain ymagwedd y mudiad at ddiogelu plant, pobl ifanc, ac oedolion mewn perygl o fewn y mudiad. Bydd yn archwilio’r tasgau, y cyfrifoldebau, ac yn gwella sgiliau a gwybodaeth y Swyddog Diogelu Dynodedig i’w gefnogi i gyflawni ei rôl yn effeithiol.  

Canlyniadau dysgu

Erbyn diwedd y cwrs dylai cyfranogwyr fedru 

  • Disgrifio gwerthoedd ac egwyddorion craidd ar gyfer rôl swyddog diogelu  
  • Deall eu rôl o ran bodloni, gwella, a gwreiddio polisi, ymarferion, a gweithdrefnau diogelu yn eu mudiad 
  • Deall y ddeddfwriaeth a chanllawiau’r Llywodraeth sy’n sail i ddiogelu yng Nghymru  
  • Deall eu cyfrifoldebau o ran ymateb i faterion diogelu sy’n gysylltiedig â buddiolwyr, aelodau staff, neu wirfoddolwyr a chymhwyso sgiliau i reoli achosion o ymarfer gwael a cham-drin yn eu mudiad a’r tu allan iddo  
  • Dod o hyd i ystod eang o adnoddau a’u defnyddio yn eu mudiad 

Ar gyfer pwy mae’r cwrs? 

Darperir y cwrs ar gyfer unigolion â chyfrifoldeb diogelu dynodedig yn eu mudiad. Gallai hyn gynnwys: swyddogion diogelu dynodedig, arweinwyr diogelu, dirprwyon diogelu, rolau Adnoddau Dynol â chyfrifoldeb diogelu (y rhai sy’n gyfrifol am recriwtio staff ar gyfer rolau sy’n gweithio gyda phlant, pobl ifanc, ac oedolion mewn perygl), ac unrhyw un sy’n penodi neu sy’n rheoli unigolion yn y rolau hyn. 

Ar ôl cwblhau’r cwrs, rhoddir tystysgrif presenoldeb i bob cyfranogwr.  

Gellir cyflwyno ein holl gyrsiau pwrpasol a’u teilwra i ddiwallu anghenion eich mudiad. Cwblhewch ein ffurflen gais hyfforddiant pwrpasol a bydd aelod o’n tîm yn cysylltu â chi. Am unrhyw ymholiadau eraill e-bostiwch training@wcva.cymru.