Two people with graphs and charts in front of them on laptop and phone

Rheoli prosiect (Cymraeg)

10, 17 & 24 Tachwedd 2022 | 9.30 am – 12.45 pm

Cyflwynir drwy gyfrwng y Gymraeg

Amcanion

Bydd y cwrs hwn yn rhoi gwybodaeth a sgiliau ymarferol i chi ar reoli prosiect fel y gallwch gynllunio a chyflenwi prosiectau sy’n llwyddo i fodloni amcanion eich prosiect

Cynnwys

Bydd y cwrs ar-lein hwn yn eich tywys drwy amrediad o egwyddorion ac offer rheoli prosiect, gan ganolbwyntio’n gryf ar ddatblygu eich sgiliau ar gyfer sefydlu, rheoli a goruchwylio prosiect. 

Bydd y cwrs wedi’i rannu’n dri gweithdy ar-lein rhyngweithiol ac yn cynnwys cyflwyniadau, gwaith grŵp bach, trafodaethau a gwaith unigol. Bydd yr hyfforddiant yn cael ei gefnogi gan sleidiau PowerPoint a set lawn o daflenni a thempledi rheoli prosiect. 

Canlyniadau dysgu

 1. Deall y camau wrth ddatblygu prosiect  
 2. Gwerthfawrogi sut i ysgrifennu dogfen cychwyn prosiect   
 3. Gallu cynllunio eich fframwaith monitro a gwerthuso  
 4. Gallu ysgrifennu nodau, amcanion, allbynnau a chanlyniadau prosiect   
 5. Deall sut i ymhél â phartneriaid a rhanddeiliaid prosiect 
 6. Gwybod sut i nodi a dadansoddi risgiau a phroblemau prosiect  
 7. Gallu cynllunio ar gyfer argyfyngau posibl a rhoi mesurau lliniaru ar waith  
 8. Gallu cynllunio strategaethau ar gyfer olyniaeth a strategaeth ymadael   
 9. Gallu gwerthuso’r prosiect yn ei gyfanrwydd a chwblhau’r adroddiad gwerthuso  
 10. Myfyrio ar eich sgiliau rheoli prosiect eich hun  
 11. Edrych ar gael y gorau o’r tîm prosiect  

Ar gyfer pwy mae’r cwrs

Mae’r cwrs hwn yn addas i bobl sy’n gallu siarad Cymraeg, a byddwn ni’n cyflwyno termau yn Gymraeg a Saesneg i’r rheini sy’n gweithio gyda rhanddeiliaid yn y ddwy iaith.

Hyforddwr

Llio Elgar

Gellir cyflwyno ein holl gyrsiau pwrpasol a’u teilwra i ddiwallu anghenion eich mudiad. Cwblhewch ein ffurflen gais hyfforddiant pwrpasol a bydd aelod o’n tîm yn cysylltu â chi. Am unrhyw ymholiadau eraill e-bostiwch training@wcva.cymru.