Two people with graphs and charts in front of them on laptop and phone

Rheoli prosiect (Saesneg)

Dyddiadau cyrsiau newydd yn dod yn fuan – cofrestrwch ar ein rhestr bostio i fod y cyntaf i glywed.

Cyflwynir drwy gyfrwng y Saesneg

Amcanion

Bydd y cwrs hwn yn rhoi gwybodaeth a sgiliau ymarferol i chi ar reoli prosiect fel y gallwch gynllunio a chyflenwi prosiectau sy’n llwyddo i fodloni amcanion eich prosiect

Cynnwys

Bydd y cwrs ar-lein hwn yn eich tywys drwy amrediad o egwyddorion ac offer rheoli prosiect, gan ganolbwyntio’n gryf ar ddatblygu eich sgiliau ar gyfer sefydlu, rheoli a goruchwylio prosiect. 

Bydd y cwrs wedi’i rannu’n dri gweithdy ar-lein rhyngweithiol ac yn cynnwys cyflwyniadau, gwaith grŵp bach, trafodaethau a gwaith unigol. Bydd yr hyfforddiant yn cael ei gefnogi gan sleidiau PowerPoint a set lawn o daflenni a thempledi rheoli prosiect.

Canlyniadau dysgu

 1. Gweithdy 1:
  1. Deall y camau wrth ddatblygu prosiect
  2. Gwerthfawrogi sut i ysgrifennu dogfen cychwyn prosiect
  3. Gallu cynllunio eich fframwaith monitro a gwerthuso
  4. Gallu ysgrifennu nodau, amcanion, allbynnau a chanlyniadau prosiect
 2. Gweithdy 2:
  1. Deall sut i ymhél â phartneriaid a rhanddeiliaid prosiect
  2. Gwybod sut i nodi a dadansoddi risgiau a phroblemau prosiect
  3. Gallu cynllunio ar gyfer argyfyngau posibl a rhoi mesurau lliniaru ar waith
 3. Gweithdy 3:
  1. Gallu cynllunio strategaethau ar gyfer olyniaeth a strategaeth ymadael
  2. Gallu gwerthuso’r prosiect yn ei gyfanrwydd a chwblhau’r adroddiad gwerthuso
  3. Myfyrio ar eich sgiliau rheoli prosiect eich hun
  4. Edrych ar gael y gorau o’r tîm prosiect 

Ar gyfer pwy mae’r cwrs

Mae’r cwrs hwn i unrhyw un sydd â chyfrifoldeb dros ddatblygu a rheoli prosiectau fel rhan o’i waith bob dydd. Bydd angen i chi ddod â syniad cyfredol neu bosibl am brosiect gyda chi i’r cwrs.

Hyforddwr

Eileen Murphy

Gellir cyflwyno ein holl gyrsiau pwrpasol a’u teilwra i ddiwallu anghenion eich mudiad. Cwblhewch ein ffurflen gais hyfforddiant pwrpasol a bydd aelod o’n tîm yn cysylltu â chi. Am unrhyw ymholiadau eraill e-bostiwch training@wcva.cymru.