Two people with graphs and charts in front of them on laptop and phone

Rheoli prosiect (Saesneg)

Diwrnod 1 – 17 September 2024
Diwrnod 2 – 24 September 2024
Diwrnod 3 – 1 October 2024

9:30 am – 12:30 pm | Ar-lein

Cyflwynir drwy gyfrwng y Saesneg

Amcanion

Bydd y cwrs hwn yn rhoi gwybodaeth a sgiliau ymarferol i chi ar reoli prosiect fel y gallwch gynllunio a chyflenwi prosiectau sy’n llwyddo i fodloni amcanion eich prosiect

Cynnwys

Bydd y cwrs ar-lein hwn yn eich tywys drwy amrediad o egwyddorion ac offer rheoli prosiect, gan ganolbwyntio’n gryf ar ddatblygu eich sgiliau ar gyfer sefydlu, rheoli a goruchwylio prosiect. 

Bydd y cwrs wedi’i rannu’n dri gweithdy ar-lein rhyngweithiol ac yn cynnwys cyflwyniadau, gwaith grŵp bach, trafodaethau a gwaith unigol. Bydd yr hyfforddiant yn cael ei gefnogi gan sleidiau PowerPoint a set lawn o daflenni a thempledi rheoli prosiect.

Canlyniadau dysgu

 1. Gweithdy 1:
  1. Deall y camau wrth ddatblygu prosiect
  2. Gwerthfawrogi sut i ysgrifennu dogfen cychwyn prosiect
  3. Gallu cynllunio eich fframwaith monitro a gwerthuso
  4. Gallu ysgrifennu nodau, amcanion, allbynnau a chanlyniadau prosiect
 2. Gweithdy 2:
  1. Deall sut i ymhél â phartneriaid a rhanddeiliaid prosiect
  2. Gwybod sut i nodi a dadansoddi risgiau a phroblemau prosiect
  3. Gallu cynllunio ar gyfer argyfyngau posibl a rhoi mesurau lliniaru ar waith
 3. Gweithdy 3:
  1. Gallu cynllunio strategaethau ar gyfer olyniaeth a strategaeth ymadael
  2. Gallu gwerthuso’r prosiect yn ei gyfanrwydd a chwblhau’r adroddiad gwerthuso
  3. Myfyrio ar eich sgiliau rheoli prosiect eich hun
  4. Edrych ar gael y gorau o’r tîm prosiect 

Ar gyfer pwy mae’r cwrs

Mae’r cwrs hwn i unrhyw un sydd â chyfrifoldeb dros ddatblygu a rheoli prosiectau fel rhan o’i waith bob dydd. Bydd angen i chi ddod â syniad cyfredol neu bosibl am brosiect gyda chi i’r cwrs.

Hyforddwr

Eileen Murphy

Gofynion y cwrs

Er mwyn gwneud yn siŵr eich bod yn cael y profiad gorau ar ein cyrsiau, gofynnwn y canlynol ohonoch chi;

 • Ymrwymwch i fynychu holl hyd yr hyfforddiant
 • Profwch eich mynediad i Zoom
 • Bydd yr hyfforddiant yn dechrau’n brydlon, cyrhaeddwch 10 munud cyn yr amser dechrau, oherwydd mae’n bosibl na fydd pobl sy’n cyrraedd yn hwyr yn cael eu gadael i mewn
 • Mae ein cyrsiau’n rhyngweithiol a chyfranogol a gofynnwn, lle’n bosibl, i’r holl ddysgwyr gael eu camerâu arno a chymryd rhan drwy’r cyfleusterau microffon a sgwrsio
 • Rhowch wybod i ni wrth gadw’ch lle os oes gennych chi unrhyw ofynion penodol, e.e. dehonglwyr Iaith Arwyddion Prydain (BSL)
 • Bydd copi dall o’r cyfarwyddiadau ymuno ac adnoddau yn cael ei anfon atoch gan bookings@wcva.cymru, gwiriwch eich ffolder e-bost sothach os nad ydych chi wedi’u derbyn wythnos cyn yr hyfforddiant (unrhyw broblemau, rhowch wybod i ni)
 • Os na allwch chi fynychu, anfonwch e-bost at training@wcva.cymru (gweler ein polisi canslo)

I gael eich ychwanegu at restr aros cwrs neu weminar cliciwch yma.

Gellir cyflwyno pob un o’n cyrsiau mewn modd pwrpasol wedi’u teilwra er mwyn diwallu anghenion eich mudiad. Llenwch ein ffurflen gais am hyfforddiant pwrpasol ac fe wnaiff aelod o’n tîm ni’n cysylltu â chi.

Os oes gennych chi unrhyw ymholiad arall, anfonwch e-bost at training@wcva.cymru. Gallwch chi gofrestru ar ein rhestr bostio i dderbyn diweddariadau bob wythnos/mis.

UCHAFSWM o ddau le i bob mudiad
Os nad ydych chi’n siŵr a ydych chi’n aelod, gwiriwch yma.