Llun: hyfforddiant ar-lein

Rheolaeth ariannol elusennau – Gwarchod eich arian

Dyddiadau cyrsiau newydd yn dod yn fuan – cofrestrwch ar ein rhestr bostio i fod y cyntaf i glywed.

Cyflwynir drwy gyfrwng y Saesneg

Amcanion

Mae’r cwrs hwn yn rhoi trosolwg o gyfrifoldebau rheolwyr neu ymddiriedolwyr sy’n ymwneud yn benodol â gweinyddu arian yn y sector gwirfoddol a sut i warchod eich mudiad rhag colled neu gamddefnydd ariannol.

Cynnwys

Pa mor hyderus ydych chi fod eich rheolaethau a’ch polisïau ariannol yn drylwyr, yn gadarn ac yn briodol? Dros y blynyddoedd diwethaf mae elusennau wedi cael sylw helaeth yn y cyfryngau am eu llithriadau ariannol, ond beth allwn ei ddysgu oddi wrth gamgymeriadau mudiadau eraill?

Mae ar bob elusen angen polisïau a gweithdrefnau ariannol effeithiol i alluogi i staff a gwirfoddolwyr weithio’n ddiogel ac yn effeithiol a lleihau perygl camreoli neu gamddefnyddio arian.

Bydd y cwrs hwn yn gyfle i chi ddysgu beth sy’n gallu a beth sydd wedi mynd o chwith mewn llefydd eraill fel y gallwch adolygu’ch arferion presennol a sefydlu arfer da.

Canlyniadau dysgu

Rhan 1
Erbyn diwedd y cwrs byddwch yn gallu: 

  •  Rhoi enghreifftiau o’r problemau ariannol a all godi. 
  • Egluro’r gweithdrefnau sydd eu hangen ar gyfer rheolaethau ariannol digonol a phriodol mewn elusennau. 
  • Rhoi enghreifftiau o arfer da mewn perthynas â rheolaethau ariannol. 

 Rhan 2
Erbyn diwedd y cwrs byddwch yn gallu: 

  • Deall ffactorau deddfwriaethol sy’n effeithio ar reolaethau a pholisïau ariannol. 
  • Nodi’r polisïau a ddylai fod yn eu lle er mwyn rheoli arian elusen yn effeithiol. 
  • Adolygu polisïau presennol yn erbyn fframwaith polisi sefydliadol. 

Ar gyfer pwy mae’r cwrs

Bydd y cwrs hwn o fudd i unrhyw ymddiriedolwr, cyfarwyddwr, neu weithiwr ariannol mewn mudiad gwirfoddol.

Ynglŷn â’r hyfforddwr

Mae Shirley David BA Anrh., Dip HE, MILM yn ymgynghorydd rheoli ac yn hyfforddwr sy’n gweithio’n arbennig yn y sector gwirfoddol. Ar ôl profiad rheoli amrywiol yn y gwasanaeth sifil ac yn y sector cyllid, bu’n rheoli gwasanaeth hosbis yn y cartref cyn lansio Business & Employment Support & Training ym1998. Mae B.E.S.T yn gweithio gydag elusennau cofrestredig a mudiadau gwirfoddol ar draws Cymru i ddarparu hyfforddiant a gwasanaethau ymgynghori sy’n canolbwyntio’n bennaf ar faterion cyllid a llywodraethu.   

 Ymhlith y prosiectau ymgynghori mae adolygiadau cyllid, gwerthusiadau prosiect, archwilio cyfrifon annibynnol, a mentora un i un. Mae Shirley David hefyd yn QuickBooks Proadvisor cofrestredig. 

 Ymhlith y cyrsiau hyfforddiant sy’n cael eu cyflenwi i’r sector gwirfoddol yn rheolaidd mae Rheoli Cyllid Elusennau, Cyfrifyddu SORP, Cadw Llyfrau ar Lefel Sylfaenol, Cyllid a Rheoli Risg, Hyfforddiant i Ymddiriedolwyr/Llywodraethu.   

 Mae Shirley wedi gwirfoddoli mewn nifer o rolau drwy gydol ei bywyd gan gynnwys bod yn ymddiriedolwr Cymdeithas Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Benfro a Grŵp Brodyr a Chwiorydd Sir Benfro, gweithiwr plant mewn eglwys leol, a thywysydd dall a byddar gyda Sense.   

 Mae Shirley hefyd yn Ddehonglwr Iaith Arwyddion dan Hyfforddiant cofrestredig ac mae hi wedi cyflenwi hyfforddiant a chymorth ymgynghori i nifer o fudiadau B/byddar e.e. ABSLTA, Deaf Access Cymru, Cymdeithas Pobl Fyddar Prydain. Ar hyn o bryd, mae hi’n rhan o Glwb Arwyddo a Rhannu yn Sir Benfro gan godi incwm grant a threfnu teithiau a digwyddiadau. 

 

Gellir cyflwyno ein holl gyrsiau pwrpasol a’u teilwra i ddiwallu anghenion eich mudiad. Cwblhewch ein ffurflen gais hyfforddiant pwrpasol a bydd aelod o’n tîm yn cysylltu â chi. Am unrhyw ymholiadau eraill e-bostiwch training@wcva.cymru.