Llun: hyfforddiant ar-lein

Rheolaeth ariannol elusennau – Gwarchod eich arian

Dyddiadau cyrsiau newydd yn dod yn fuan!

Cyflwynir drwy gyfrwng y Saesneg

Amcanion

Mae’r cwrs hwn yn rhoi trosolwg o gyfrifoldebau rheolwyr neu ymddiriedolwyr sy’n ymwneud yn benodol â gweinyddu arian yn y sector gwirfoddol a sut i warchod eich mudiad rhag colled neu gamddefnydd ariannol.

Cynnwys

Pa mor hyderus ydych chi fod eich rheolaethau a’ch polisïau ariannol yn drylwyr, yn gadarn ac yn briodol? Dros y blynyddoedd diwethaf mae elusennau wedi cael sylw helaeth yn y cyfryngau am eu llithriadau ariannol, ond beth allwn ei ddysgu oddi wrth gamgymeriadau mudiadau eraill?

Mae ar bob elusen angen polisïau a gweithdrefnau ariannol effeithiol i alluogi i staff a gwirfoddolwyr weithio’n ddiogel ac yn effeithiol a lleihau perygl camreoli neu gamddefnyddio arian.

Bydd y cwrs hwn yn gyfle i chi ddysgu beth sy’n gallu a beth sydd wedi mynd o chwith mewn llefydd eraill fel y gallwch adolygu’ch arferion presennol a sefydlu arfer da.

Canlyniadau dysgu

Rhan 1
Erbyn diwedd y cwrs byddwch yn gallu: 

 •  Rhoi enghreifftiau o’r problemau ariannol a all godi. 
 • Egluro’r gweithdrefnau sydd eu hangen ar gyfer rheolaethau ariannol digonol a phriodol mewn elusennau. 
 • Rhoi enghreifftiau o arfer da mewn perthynas â rheolaethau ariannol. 

 Rhan 2
Erbyn diwedd y cwrs byddwch yn gallu: 

 • Deall ffactorau deddfwriaethol sy’n effeithio ar reolaethau a pholisïau ariannol. 
 • Nodi’r polisïau a ddylai fod yn eu lle er mwyn rheoli arian elusen yn effeithiol. 
 • Adolygu polisïau presennol yn erbyn fframwaith polisi sefydliadol. 

Ar gyfer pwy mae’r cwrs

Bydd y cwrs hwn o fudd i unrhyw ymddiriedolwr, cyfarwyddwr, neu weithiwr ariannol mewn mudiad gwirfoddol.

Ynglŷn â’r hyfforddwr

Mae Shirley David BA Anrh., Dip HE, MILM yn ymgynghorydd rheoli ac yn hyfforddwr sy’n gweithio’n arbennig yn y sector gwirfoddol. Ar ôl profiad rheoli amrywiol yn y gwasanaeth sifil ac yn y sector cyllid, bu’n rheoli gwasanaeth hosbis yn y cartref cyn lansio Business & Employment Support & Training ym1998. Mae B.E.S.T yn gweithio gydag elusennau cofrestredig a mudiadau gwirfoddol ar draws Cymru i ddarparu hyfforddiant a gwasanaethau ymgynghori sy’n canolbwyntio’n bennaf ar faterion cyllid a llywodraethu.   

 Ymhlith y prosiectau ymgynghori mae adolygiadau cyllid, gwerthusiadau prosiect, archwilio cyfrifon annibynnol, a mentora un i un. Mae Shirley David hefyd yn QuickBooks Proadvisor cofrestredig. 

 Ymhlith y cyrsiau hyfforddiant sy’n cael eu cyflenwi i’r sector gwirfoddol yn rheolaidd mae Rheoli Cyllid Elusennau, Cyfrifyddu SORP, Cadw Llyfrau ar Lefel Sylfaenol, Cyllid a Rheoli Risg, Hyfforddiant i Ymddiriedolwyr/Llywodraethu.   

 Mae Shirley wedi gwirfoddoli mewn nifer o rolau drwy gydol ei bywyd gan gynnwys bod yn ymddiriedolwr Cymdeithas Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Benfro a Grŵp Brodyr a Chwiorydd Sir Benfro, gweithiwr plant mewn eglwys leol, a thywysydd dall a byddar gyda Sense.   

 Mae Shirley hefyd yn Ddehonglwr Iaith Arwyddion dan Hyfforddiant cofrestredig ac mae hi wedi cyflenwi hyfforddiant a chymorth ymgynghori i nifer o fudiadau B/byddar e.e. ABSLTA, Deaf Access Cymru, Cymdeithas Pobl Fyddar Prydain. Ar hyn o bryd, mae hi’n rhan o Glwb Arwyddo a Rhannu yn Sir Benfro gan godi incwm grant a threfnu teithiau a digwyddiadau. 

Gofynion y cwrs

Er mwyn gwneud yn siŵr eich bod yn cael y profiad gorau ar ein cyrsiau, gofynnwn y canlynol ohonoch chi;

 • Ymrwymwch i fynychu holl hyd yr hyfforddiant
 • Profwch eich mynediad i Zoom
 • Bydd yr hyfforddiant yn dechrau’n brydlon, cyrhaeddwch 10 munud cyn yr amser dechrau, oherwydd mae’n bosibl na fydd pobl sy’n cyrraedd yn hwyr yn cael eu gadael i mewn
 • Mae ein cyrsiau’n rhyngweithiol a chyfranogol a gofynnwn, lle’n bosibl, i’r holl ddysgwyr gael eu camerâu arno a chymryd rhan drwy’r cyfleusterau microffon a sgwrsio
 • Rhowch wybod i ni wrth gadw’ch lle os oes gennych chi unrhyw ofynion penodol, e.e. dehonglwyr Iaith Arwyddion Prydain (BSL)
 • Bydd copi dall o’r cyfarwyddiadau ymuno ac adnoddau yn cael ei anfon atoch gan bookings@wcva.cymru, gwiriwch eich ffolder e-bost sothach os nad ydych chi wedi’u derbyn wythnos cyn yr hyfforddiant (unrhyw broblemau, rhowch wybod i ni)
 • Os na allwch chi fynychu, anfonwch e-bost at training@wcva.cymru (gweler ein polisi canslo)

I gael eich ychwanegu at restr aros cwrs neu weminar cliciwch yma.

Gellir cyflwyno pob un o’n cyrsiau mewn modd pwrpasol wedi’u teilwra er mwyn diwallu anghenion eich mudiad. Llenwch ein ffurflen gais am hyfforddiant pwrpasol ac fe wnaiff aelod o’n tîm ni’n cysylltu â chi.

Os oes gennych chi unrhyw ymholiad arall, anfonwch e-bost at training@wcva.cymru. Gallwch chi gofrestru ar ein rhestr bostio i dderbyn diweddariadau bob wythnos/mis.

UCHAFSWM o 2 le i bob mudiad
Os nad ydych chi’n siŵr a ydych chi’n aelod, gwiriwch yma.