dau berson yn cyfweld

Recriwtio a chynefino

Dyddiadau cyrsiau newydd yn dod yn fuan – cofrestrwch ar ein rhestr bostio i fod y cyntaf i glywed.

Cyflwynir drwy gyfrwng y Saesneg

Nod

Drwy gymryd rhan yn y gweithdy, byddwch chi’n gwella eich sgiliau a’ch hyder o ran recriwtio a chynefino – wyneb yn wyneb ac ar-lein 

Cynnwys 

Os ydych chi’n newydd i’r maes recriwtio neu eisiau diweddaru’ch sgiliau a chael syniadau ac awgrymiadau ar sut i recriwtio o bell, yna mae’r cwrs hwn i chiBydd y gweithdy’n ymdrin ag arferion da wrth recriwtio, dethol a chynefino. Bydd yn rhoi mwy o hyder i chi wrth gynnal cyfweliadau drwy eich helpu i ddewis cwestiynau cyfweld effeithiol a dulliau dethol eraill, a bydd yn edrych ar sut i helpu’r ymgeisydd i deimlo’n gartrefol. Bydd y gweithdy’n eich galluogi i feddwl am eich prosesau cynefino a sut i addasu’r cynnwys a’r cyflwyniad ar gyfer gweithio ar-lein 

Amcanion dysgu  

  • Deall arfer da ar gyfer recriwtio a chynefino o bell  
  • Magu hyder i gynnal cyfweliadau recriwtio ac asesiadau ar-lein   
  • Ystyried sut i ofyn cwestiynau craff mewn cyfweliadau  
  • Gallu diwygio’ch sesiwn gynefino er mwyn croesawu staff newydd yn llwyddiannus  

I bwy mae’r cwrs? 

Mae’r cwrs hwn ar gyfer rheolwyr, arweinwyr tîm ac ymddiriedolwyr sydd naill ai’n newydd i faes recriwtio neu eisiau diweddaru eu sgiliau 

Gellir cyflwyno ein holl gyrsiau pwrpasol a’u teilwra i ddiwallu anghenion eich mudiad. Cwblhewch ein ffurflen gais hyfforddiant pwrpasol a bydd aelod o’n tîm yn cysylltu â chi. Am unrhyw ymholiadau eraill e-bostiwch training@wcva.cymru.