Llun: Cydweithwyr yn gweithio

Mesur Effaith Gymdeithasol: Sut I fesur effaith eich sefydliad

Categorïau: Effaith a gwerthuso,

1 & 15 Chwefror 2023 | 9.30 am – 4  pm

Cyflwynir drwy gyfrwng y Saesneg

Cyflwynir y rhaglen ar-lein drwy Zoom

Catalydd CymruCwmpasSea CymruCronfa Treftadaeth

Amcanion

Cymerwch dau ddiwrnod i ddysgu sut i fesur effaith gymdeithasol eich sefydliad a chynllunio pa wahaniaeth yr hoffech ei wneud yn y dyfodol. Bydd y rhaglen wedi’i rhannu’n ddau, gan archwilio mesur effaith gymdeithasol ac yna ei gymhwyso i’ch sefydliad eich hun.

Cynnwys

Yn ystod y ddau ddiwrnod byddwch yn cael y cyfle i gysylltu â sefydliadau treftadaeth gwirfoddol eraill a rhannu profiadau wrth i chi ddod o hyd i’r offer mwyaf addas i gyfathrebu eich effaith. Bydd y rhaglen yn eich galluogi i:

 • Archwilio ystod eang o dechnegau i fesur a chyfathrebu effaith gymdeithasol
 • Deall sut y gall fesur o effaith gynyddu’r gwahaniaeth rydych yn ei wneud
 • Datblygu Theori Newid glir a rhesymegol i’ch sefydliad
 • Nodi’r dull gweithredu gorau a’r camau nesaf i’ch sefydliad

Canlyniadau dysgu

Erbyn diwedd y sesiynau byddwch yn gallu:

 • Nodi meysydd penodol yr hoffech eu mesur
 • Archwilio sut i gynnwys budd-ddeilaid
 • Nodi heriau a chyfleoedd penodol
 • Meddwl am ffyrdd creadigol o ddangos eich effaith gymdeithasol
 • Datblygu cynllun gweithredu i archwilio’r camau nesaf

Ar gyfer pwy mae’r cwrs

Mae’r rhaglen hon wedi’i dylunio ar gyfer mudiadau sydd eisiau profi a gwella gwerth eu gwaith i noddwyr, rhanddeiliaid allweddol a buddiolwyr.

Ynglŷn â’r hyfforddwr

Mae Mark Richardson yn entrepreneur cymdeithasol arobryn ac yn ymgynghorydd menter gymdeithasol rhyngwladol. Cyd-sefydlodd ei fenter gymdeithasol gyntaf pan adawodd y brifysgol yn 21 oed, gan ddarparu cyflogaeth i bobl ddigartref yn y DU. Arweiniodd llwyddiant y fenter at ei gynghori llywodraeth y DU ar fenter gymdeithasol a digartrefedd.

Mae Becky Lythgoe yn un o Gyfarwyddwyr Cwmni Buddiannau Cymunedol Greenstream Flooring yn y De. Cenhadaeth y cwmni yw sicrhau’r buddiant cymunedol mwyaf trwy ddargyfeirio lloriau o safleoedd tirlenwi, a bu’n rhan o’r tîm ers 2009.

Cymhwysedd

Caiff y rhaglen am ddim hon ei chyllido drwy ein prosiect Catalydd Cymru: Ehangu Gorwelion, a gyllidir gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol ac mae ar gyfer mudiadau Treftadaeth* gwirfoddol yng Nghymru / mudiadau sy’n rhedeg prosiect treftadaeth yn benodol.

*Gellir diffinio treftadaeth fel:

 • Treftadaeth Gymunedol – e.e. prosiect sy’n canolbwyntio ar ardal leol er mwyn gwella/adfer/dehongli’r amgylchedd naturiol neu adeiledig
 • Diwylliannau ac Atgofion – e.e. dathlu diwylliannau amrywiol drwy brosiectau celfyddydol/hanes llafar
 • Tirweddau a Threftadaeth Naturiol, e.e. hyrwyddo natur/bioamrywiaeth
 • Adeiladau Hanesyddol a Henebion
 • Diwydiannol, Morol a Thrafnidiaeth
 • Amgueddfeydd, Llyfrgelloedd ac Archifau

Bydd angen i gyfranogwyr ddod i’r ddwy sesiwn a gwneud dysgu hunangyfeiriedig.

Mae lleoedd wedi’u cyfyngu i un unigolyn/mudiad.

Mae CGGC yn cyflwyno’r rhaglen hon mewn partneriaeth â mudiad Cwmpas/Academi Mentrau Cymdeithasol.

Mae’r cwrs bellach yn llawn, os hoffech fynd ar restr wrth gefn, anfonwch e-bost at training@wcva.co.uk