A woman delivers a presentation, marketing her organisation's services to a man in an office

Marchnata’ch gwasanaethau

Dyddiadau cyrsiau newydd yn dod yn fuan. I gael eich ychwanegu at restr aros cwrs neu weminar cliciwch yma. 

Cyflwynir drwy gyfrwng y Saesneg

Amcanion

Bydd y cwrs hwn yn helpu’r rheini sy’n gweithio mewn mudiadau gwirfoddol i ddatblygu dull trefnus o farchnata er mwyn eu helpu i werthu eu gwasanaethau’n fwy effeithiol.

Cynnwys

Dysgwch y prif gysyniadau o gyfleu eich neges yn y modd mwyaf effeithiol bosibl, fel y gall eich gwaith gwerthfawr a’ch gwasanaethau proffidiol gael eu gweld gan gymaint â phosibl o bobl.

Bydd y cwrs ar-lein hwn yn cyflwyno canllawiau ymarferol ar ddatblygu strategaeth farchnata. Bydd yn eich helpu i fapio’ch gwasanaethau, deall eich cwsmeriaid a chanfod ffyrdd o gyfathrebu’n effeithiol â nhw. Byddwn yn edrych ar amrediad o offer a thechnegau marchnata. Byddwn hefyd yn eich helpu i werthuso’ch marchnata fel y gallwch ddarganfod beth sy’n gweithio orau i chi a’ch cynulleidfaoedd.

Canlyniadau dysgu

Erbyn diwedd y cwrs bydd cyfranogwyr yn gallu:

 • Deall sut mae marchnata yn helpu i werthu gwasanaethau i gwsmeriaid
 • Nodi eich darpar gwsmeriaid a mapio eich gwasanaethau
 • Llunio cynllun marchnata gyda nodau penodol
 • Defnyddio adnoddau a thechnegau marchnata gwahanol i hyrwyddo’ch gwasanaethau
 • Monitro a gwerthuso eich perfformiad marchnata

Ar gyfer pwy mae’r cwrs

Mae’r cwrs hwn yn berffaith i’r rheini sy’n newydd i farchnata, ac i weithwyr sydd â chyfrifoldeb dros arwain gwaith marchnata.

Gofynion y cwrs

Er mwyn gwneud yn siŵr eich bod yn cael y profiad gorau ar ein cyrsiau, gofynnwn y canlynol ohonoch chi;

 • Ymrwymwch i fynychu holl hyd yr hyfforddiant
 • Profwch eich mynediad i Zoom
 • Bydd yr hyfforddiant yn dechrau’n brydlon, cyrhaeddwch 10 munud cyn yr amser dechrau, oherwydd mae’n bosibl na fydd pobl sy’n cyrraedd yn hwyr yn cael eu gadael i mewn
 • Mae ein cyrsiau’n rhyngweithiol a chyfranogol a gofynnwn, lle’n bosibl, i’r holl ddysgwyr gael eu camerâu arno a chymryd rhan drwy’r cyfleusterau microffon a sgwrsio
 • Rhowch wybod i ni wrth gadw’ch lle os oes gennych chi unrhyw ofynion penodol, e.e. dehonglwyr Iaith Arwyddion Prydain (BSL)
 • Bydd copi dall o’r cyfarwyddiadau ymuno ac adnoddau yn cael ei anfon atoch gan bookings@wcva.cymru, gwiriwch eich ffolder e-bost sothach os nad ydych chi wedi’u derbyn wythnos cyn yr hyfforddiant (unrhyw broblemau, rhowch wybod i ni)
 • Os na allwch chi fynychu, anfonwch e-bost at training@wcva.cymru (gweler ein polisi canslo)

I gael eich ychwanegu at restr aros cwrs neu weminar cliciwch yma.

Gellir cyflwyno pob un o’n cyrsiau mewn modd pwrpasol wedi’u teilwra er mwyn diwallu anghenion eich mudiad. Llenwch ein ffurflen gais am hyfforddiant pwrpasol ac fe wnaiff aelod o’n tîm ni’n cysylltu â chi.

Os oes gennych chi unrhyw ymholiad arall, anfonwch e-bost at training@wcva.cymruGallwch chi gofrestru ar ein rhestr bostio i dderbyn diweddariadau bob wythnos/mis.

UCHAFSWM o ddau le i bob mudiad
Os nad ydych chi’n siŵr a ydych chi’n aelod, gwiriwch yma