Menyw yn eistedd wrth y ddesg yn fron cyfrifiadur

Hyfforddiant ar ymwybyddiaeth o seiberddiogelwch

Categorïau: Cyfathrebu,

6 Chwefror 2024 | 2 pm – 4.30 pm | Ar-lein / 21 Chwefror 2024 | 2 pm – 4.30 pm | Ar-lein

Cyflwynir drwy gyfrwng y Saesneg

Nod

Pan ddaw hi i amddiffyn eich mudiad rhag seiberdrosedd, gall eich pobl fod yr ased mwyaf, a chydag hyfforddiant ar ymwybyddiaeth o seiberddiogelwch, gallant ddod yn rhwystrau effeithiol tu hwnt i seiberdrosedd.

Cynnwys

Bydd yr hyfforddiant hwn ar seiberddiogelwch yn cynyddu eich gwybodaeth a’ch dealltwriaeth o risgiau seiberddiogelwch a sut i’w lliniaru yn eich mudiad. Bydd yr hyfforddiant hwn yn rhoi strategaethau syml ac effeithiol i chi i rwystro seiberdrosedd, ac yn cynyddu eich hyder i herio pan na fydd rhywbeth yn edrych yn iawn.

Bydd y sesiynau yn ymdrin â’r canllawiau canlynol gan y Ganolfan Seiberddiogelwch Genedlaethol:

 • Cyflwyniad i Seiberwydnwch
 • Pam mae’n bwysig
 • Gwahanol fathau o wendidau sy’n bodoli (technegol/annhechnegol)
 • Peirianneg Gymdeithasol
 • Cyfrineiriau cryf a’u pwysigrwydd
 • Rhwydo (Gwe-rwydo, Llais-rwydo, Rhwydo drwy e-bost ac SMS-rwydo)
 • Cyfryngau cymdeithasol a’r hyn rydych chi’n ei roi arnynt
 • Cadw dyfeisiau’n gyfredol
 • Meddalwedd wystlo
 • Ymosodiadau a dyfir yn lleol a’r Effaith

Mae’r hyfforddiant wedi’i anelu at y rheini heb lawer o seiberddiogelwch na gwybodaeth dechnegol, os o gwbl, a chaiff ei gyflwyno mewn modiwlau byr, cryno gan ddefnyddio enghreifftiau o’r byd go iawn.

Canlyniadau dysgu

Erbyn diwedd y cwrs hwn, byddwch:

 • Yn deall pwysigrwydd seiberddiogelwch i ddiogelu data, systemau ac enw da eich mudiad rhag bygythiadau seiber.
 • Yn deall y gwahanol fathau o wendidau diogelwch, rhai technegol ac annhechnegol, a sut i liniaru’r risgiau sy’n gysylltiedig â nhw.
 • Wedi dysgu sut i greu cyfrineiriau cryf, unigryw, rhoi strategaethau rheoli cyfrineiriau effeithiol ar waith a sut i osgoi camgymeriadau cyfrinair cyffredin a allai arwain at dor-diogelwch.

Ynglŷn â’r hyfforddwr

Cyflwynir yr hyfforddiant hwn gan Ganolfan Seibergadernid Cymru (WCRC) mewn partneriaeth â menter PATH Seiber arloesol Grŵp y Ganolfan Seibergadernid Genedlaethol (NCRCG) (Saesneg yn unig), sy’n cael prifysgolion y DU, yr heddlu a’r sector preifat i gydweithio i ddarparu hyfforddiant.

Mae’r Ganolfan yng Nghymru yn gwmni nid-er-elw a redir gan yr heddlu i helpu i wella ymdrechion i atal seiberdroseddau o fewn mudiadau llai ein hardal. Gellir ymgysylltu â Chanolfan Seibergadernid Cymru mewn nifer o ffyrdd eraill; gallwch gofrestru fel Aelod Craidd y gymuned yng Nghymru, sy’n rhad ac am ddim. Mae’r aelodaeth hon yn cynnwys canllawiau ymarferol a gymeradwywyd gan y llywodraeth, yn ogystal â diweddariadau rheolaidd i roi gwybodaeth i chi am yr help a’r gwasanaethau eraill rydyn ni’n eu cynnig.

YNGLŶN Â NEWID

Mae’r hyfforddiant yma yn rhan o raglen Newid: Digidol ar gyfer y trydydd sector. Cyflwynir Newid mewn partneriaeth â CGGCCwmpas a ProMo-Cymru, a chaiff ei chyllido gan Lywodraeth Cymru. Rydym yn hyrwyddo ymarfer digidol da drwy gynnig hyfforddiant, cymorth a gwybodaeth i drydydd sector Cymru. Am ragor o wybodaeth, ewch i newid.cymru.

Cadwch eich lle yma.