Arglwyddes yn edrych ar oriawr

Helpu cyfranogwyr i reoli eu hamser yn fwy effeithiol

Dyddiadau cyrsiau newydd yn dod yn fuan. I gael eich ychwanegu at restr aros cwrs neu weminar cliciwch yma. 

Cyflwynir drwy gyfrwng y Saesneg

Nod  

Helpu cyfranogwyr i reoli eu hamser yn fwy effeithiol.

Cynnwys 

Yn y sesiwn hanner diwrnod ar-lein hon, byddwn ni’n edrych ar y canlynol: 

 • Eich dull personol o reoli amser  
 • Creu’r amgylchedd cywir 
 • Blaenoriaethu 
 • Cydbwyso gwaith a gynlluniwyd a galwadau annisgwyl  
 • Y negeseuon e-bost erchyll 

Canlyniadau dysgu

Erbyn diwedd y cwrs, bydd cyfranogwyr yn gallu: 

 • Cael dealltwriaeth well o sut maen nhw’n rheoli eu hamser  
 • Blaenoriaethu eu gwaith yn fwy hyderus  
 • Cynllunio ar gyfer galwadau annisgwyl yn well  
 • Rheoli eu negeseuon e-bost yn fwy effeithiol  

I bwy mae’r cwrs?  

Unrhyw un a hoffai allu rheoli ei amser yn fwy effeithiol. 

Gofynion y cwrs

Er mwyn gwneud yn siŵr eich bod yn cael y profiad gorau ar ein cyrsiau, gofynnwn y canlynol ohonoch chi;

 • Ymrwymwch i fynychu holl hyd yr hyfforddiant
 • Profwch eich mynediad i Zoom
 • Bydd yr hyfforddiant yn dechrau’n brydlon, cyrhaeddwch 10 munud cyn yr amser dechrau, oherwydd mae’n bosibl na fydd pobl sy’n cyrraedd yn hwyr yn cael eu gadael i mewn
 • Mae ein cyrsiau’n rhyngweithiol a chyfranogol a gofynnwn, lle’n bosibl, i’r holl ddysgwyr gael eu camerâu arno a chymryd rhan drwy’r cyfleusterau microffon a sgwrsio
 • Rhowch wybod i ni wrth gadw’ch lle os oes gennych chi unrhyw ofynion penodol, e.e. dehonglwyr Iaith Arwyddion Prydain (BSL)
 • Bydd copi dall o’r cyfarwyddiadau ymuno ac adnoddau yn cael ei anfon atoch gan bookings@wcva.cymru, gwiriwch eich ffolder e-bost sothach os nad ydych chi wedi’u derbyn wythnos cyn yr hyfforddiant (unrhyw broblemau, rhowch wybod i ni)
 • Os na allwch chi fynychu, anfonwch e-bost at training@wcva.cymru (gweler ein polisi canslo)

I gael eich ychwanegu at restr aros cwrs neu weminar cliciwch yma.

Gellir cyflwyno pob un o’n cyrsiau mewn modd pwrpasol wedi’u teilwra er mwyn diwallu anghenion eich mudiad. Llenwch ein ffurflen gais am hyfforddiant pwrpasol ac fe wnaiff aelod o’n tîm ni’n cysylltu â chi.

Os oes gennych chi unrhyw ymholiad arall, anfonwch e-bost at training@wcva.cymruGallwch chi gofrestru ar ein rhestr bostio i dderbyn diweddariadau bob wythnos/mis.

UCHAFSWM o ddau le i bob mudiad
Os nad ydych chi’n siŵr a ydych chi’n aelod, gwiriwch yma