Llun: Gwaith tîm

Hanfodion cyd-gynhyrchu

Categorïau: Cyfathrebu,

14 Chwefror 2023 | 10.00 am – 13.00 pm

Cyflwynir y cwrs hwn drwy gyfrwng y Saesneg

Nod 

Nod y sesiwn yw hysbysu, ymgysylltu, ac ysbrydoli; i annog ymrwymiad ar draws y mudiad, ac, os dymunech, ymhlith partneriaid ac o fewn y cymunedau rydych chi’n eu cefnogi. Ein nod yw creu egni a brwdfrydedd ‘gallu gwneud’ sy’n gallu cael ei droi’r weithredu. 

Cynnwys 

Mae’r sesiwn ragarweiniol hon yn cynnwys cyflwyniadau, ymarferion, trafodaethau grŵp bach a thrafodaethau grŵp cyfan, a chyfleoedd Holi ac Ateb. Mae hefyd yn cynnwys ystod o astudiaethau achos ysbrydoledig sy’n rhoi tystiolaeth rymus o effaith gweithio yn y ffordd hon. Bydd yn cynnwys: 

 • Beth yw cyd-gynhyrchu.
 • Pam cyd-gynhyrchu: diben, gwerth, ac effaith.
 • Cryfderau ac Asedau.Beth rydych chi’n ei wneud eisoes?
 • Pryd i gyd-gynhyrchu. Sbectrwm ymgysylltu a theori cymhlethdod.
 • Mesur yr hyn sy’n bwysig. Gwerthuso cyd-gynhyrchiant.
 • Cyd-gynhyrchu a chi – beth ygallenni ei wneud? Pa wahaniaeth y gallen ni ei wneud? 

Canlyniadau Dysgu 

Erbyn diwedd y cwrs byddwch chi’n gallu: 

 • Deall ystyr cyd-gynhyrchu a’r egwyddorion sy’n sail iddo 
 • Deall pryd i ddefnyddio’r ymagwedd hon 
 • Deall effaith cyd-gynhyrchu – ar gyfer dinasyddion, staff, a mudiadau  
 • Deall gwybodaeth sylfaenol ymagwedd gyd-gynhyrchu at werthuso  
 • Ystyried sut y gall yr egwyddorion hyn gael eu cymhwyso yng nghyd-destun eu mudiadau penodol 

Ar gyfer pwy mae’r cwrs hwn  

Mae’r sesiwn Hanfodion Cyd-gynhyrchu wedi’i dylunio ar gyfer y rhai ag ychydig neu ddim gwybodaeth am gyd-gynhyrchu er bydd y sesiwn hefyd o fudd i’r rhai sy’n meddu ar brofiad o’r ffordd hon o weithio. Mae’n addas i ystod eang o randdeiliaid – o ymddiriedolwyr a rheolwyr i staff rheng flaen – ac i aelodau o’r cymunedau rydych chi’n eu cefnogi. 

Gellir cyflwyno ein holl gyrsiau pwrpasol a’u teilwra i ddiwallu anghenion eich mudiad. Cwblhewch ein ffurflen gais hyfforddiant pwrpasol a bydd aelod o’n tîm yn cysylltu â chi. Am unrhyw ymholiadau eraill e-bostiwch training@wcva.cymru.