Llun: Gwaith tîm

Hanfodion cyd-gynhyrchu

Categorïau: Ymgysylltu â'r cyhoedd,

Dyddiadau cyrsiau newydd yn dod yn fuan. I gael eich ychwanegu at restr aros cwrs neu weminar cliciwch yma. 

Cyflwynir y cwrs hwn drwy gyfrwng y Saesneg

Nod 

Nod y sesiwn yw hysbysu, ymgysylltu, ac ysbrydoli; i annog ymrwymiad ar draws y mudiad, ac, os dymunech, ymhlith partneriaid ac o fewn y cymunedau rydych chi’n eu cefnogi. Ein nod yw creu egni a brwdfrydedd ‘gallu gwneud’ sy’n gallu cael ei droi’r weithredu. 

Cynnwys 

Mae’r sesiwn ragarweiniol hon yn cynnwys cyflwyniadau, ymarferion, trafodaethau grŵp bach a thrafodaethau grŵp cyfan, a chyfleoedd Holi ac Ateb. Mae hefyd yn cynnwys ystod o astudiaethau achos ysbrydoledig sy’n rhoi tystiolaeth rymus o effaith gweithio yn y ffordd hon. Bydd yn cynnwys: 

 • Beth yw cyd-gynhyrchu.
 • Pam cyd-gynhyrchu: diben, gwerth, ac effaith.
 • Cryfderau ac Asedau.Beth rydych chi’n ei wneud eisoes?
 • Pryd i gyd-gynhyrchu. Sbectrwm ymgysylltu a theori cymhlethdod.
 • Mesur yr hyn sy’n bwysig. Gwerthuso cyd-gynhyrchiant.
 • Cyd-gynhyrchu a chi – beth ygallenni ei wneud? Pa wahaniaeth y gallen ni ei wneud? 

Canlyniadau Dysgu 

Erbyn diwedd y cwrs byddwch chi’n gallu: 

 • Deall ystyr cyd-gynhyrchu a’r egwyddorion sy’n sail iddo 
 • Deall pryd i ddefnyddio’r ymagwedd hon 
 • Deall effaith cyd-gynhyrchu – ar gyfer dinasyddion, staff, a mudiadau  
 • Deall gwybodaeth sylfaenol ymagwedd gyd-gynhyrchu at werthuso  
 • Ystyried sut y gall yr egwyddorion hyn gael eu cymhwyso yng nghyd-destun eu mudiadau penodol 

Ar gyfer pwy mae’r cwrs hwn  

Mae’r sesiwn Hanfodion Cyd-gynhyrchu wedi’i dylunio ar gyfer y rhai ag ychydig neu ddim gwybodaeth am gyd-gynhyrchu er bydd y sesiwn hefyd o fudd i’r rhai sy’n meddu ar brofiad o’r ffordd hon o weithio. Mae’n addas i ystod eang o randdeiliaid – o ymddiriedolwyr a rheolwyr i staff rheng flaen – ac i aelodau o’r cymunedau rydych chi’n eu cefnogi. 

Gofynion y cwrs

Er mwyn gwneud yn siŵr eich bod yn cael y profiad gorau ar ein cyrsiau, gofynnwn y canlynol ohonoch chi;

 • Ymrwymwch i fynychu holl hyd yr hyfforddiant
 • Profwch eich mynediad i Zoom
 • Bydd yr hyfforddiant yn dechrau’n brydlon, cyrhaeddwch 10 munud cyn yr amser dechrau, oherwydd mae’n bosibl na fydd pobl sy’n cyrraedd yn hwyr yn cael eu gadael i mewn
 • Mae ein cyrsiau’n rhyngweithiol a chyfranogol a gofynnwn, lle’n bosibl, i’r holl ddysgwyr gael eu camerâu arno a chymryd rhan drwy’r cyfleusterau microffon a sgwrsio
 • Rhowch wybod i ni wrth gadw’ch lle os oes gennych chi unrhyw ofynion penodol, e.e. dehonglwyr Iaith Arwyddion Prydain (BSL)
 • Bydd copi dall o’r cyfarwyddiadau ymuno ac adnoddau yn cael ei anfon atoch gan bookings@wcva.cymru, gwiriwch eich ffolder e-bost sothach os nad ydych chi wedi’u derbyn wythnos cyn yr hyfforddiant (unrhyw broblemau, rhowch wybod i ni)
 • Os na allwch chi fynychu, anfonwch e-bost at training@wcva.cymru (gweler ein polisi canslo)

I gael eich ychwanegu at restr aros cwrs neu weminar cliciwch yma.

Gellir cyflwyno pob un o’n cyrsiau mewn modd pwrpasol wedi’u teilwra er mwyn diwallu anghenion eich mudiad. Llenwch ein ffurflen gais am hyfforddiant pwrpasol ac fe wnaiff aelod o’n tîm ni’n cysylltu â chi.

Os oes gennych chi unrhyw ymholiad arall, anfonwch e-bost at training@wcva.cymruGallwch chi gofrestru ar ein rhestr bostio i dderbyn diweddariadau bob wythnos/mis.

UCHAFSWM o ddau le i bob mudiad
Os nad ydych chi’n siŵr a ydych chi’n aelod, gwiriwch yma