People around chalkboard drawing arrows leading across in different directions

Gwerthuso a monitro canlyniadau

Dyddiadau cyrsiau newydd yn dod yn fuan. I gael eich ychwanegu at restr aros cwrs neu weminar cliciwch yma. 

Cyflwynir drwy gyfrwng y Saesneg

Amcanion

Eich galluogi i feithrin dealltwriaeth well o werthuso a monitro canlyniadau a’ch helpu i werthuso eich gwaith yn well.

Cynnwys

Mae gwerthuso a monitro, mewn prosiect penodol neu’ch gwaith bob dydd, yn hanfodol i ddeall eich llwyddiant, gwella’ch arferion, a dangos eich effaith i gyllidwyr a’r rheini sy’n gwneud penderfyniadau.

Nod y cwrs yw rhoi dealltwriaeth well i chi o werthuso a monitro canlyniadau, a’ch helpu i werthuso’ch gwaith yn well. Byddwch yn dysgu diffiniadau allweddol gan gynnwys canlyniadau, allbynnau, dangosyddion a gweithgareddau, ac yn archwilio’r ffordd y mae’r termau hyn yn cael eu defnyddio’n wahanol mewn cyd-destunau amrywiol gan fudiadau gwahanol.

Erbyn diwedd y cwrs byddwch yn gallu adnabod a disgrifio’r canlyniadau y mae prosiect neu weithgaredd yn anelu at eu cyflawni a defnyddio’ch dealltwriaeth o egwyddorion craidd gwerthuso i roi mwy o ffocws i’ch gwaith gwerthuso. Byddwch yn darganfod technegau i’w defnyddio er mwyn gwerthuso a monitro canlyniadau’ch gwaith a byddwch yn gallu dylunio gwerthusiad yn hyderus.

Canlyniadau dysgu

Erbyn diwedd y cwrs, byddwch yn gallu:

 • adnabod a disgrifio’r canlyniadau y mae prosiect neu weithgaredd yn anelu at eu cyflawni
 • defnyddio’ch dealltwriaeth o egwyddorion craidd gwerthuso i roi mwy o ffocws i’ch gwaith gwerthuso
 • dylunio gwerthusiad o’ch gwaith yn well
 • gweithredu gwerthusiad o’ch gwaith yn well

Ar gyfer pwy mae’r cwrs

Mae’r cwrs hwn yn ymdrin â thestunau amrywiol mewn un diwrnod ac mae’n fwyaf addas i bobl sydd â pheth gyfrifoldeb dros werthuso ac sydd â phrofiad cyfyngedig neu ganolradd yn y maes. Nid yw’n addas i ymarferwyr gwerthuso profiadol.

Gofynion y cwrs

Er mwyn gwneud yn siŵr eich bod yn cael y profiad gorau ar ein cyrsiau, gofynnwn y canlynol ohonoch chi;

 • Ymrwymwch i fynychu holl hyd yr hyfforddiant
 • Profwch eich mynediad i Zoom
 • Bydd yr hyfforddiant yn dechrau’n brydlon, cyrhaeddwch 10 munud cyn yr amser dechrau, oherwydd mae’n bosibl na fydd pobl sy’n cyrraedd yn hwyr yn cael eu gadael i mewn
 • Mae ein cyrsiau’n rhyngweithiol a chyfranogol a gofynnwn, lle’n bosibl, i’r holl ddysgwyr gael eu camerâu arno a chymryd rhan drwy’r cyfleusterau microffon a sgwrsio
 • Rhowch wybod i ni wrth gadw’ch lle os oes gennych chi unrhyw ofynion penodol, e.e. dehonglwyr Iaith Arwyddion Prydain (BSL)
 • Bydd copi dall o’r cyfarwyddiadau ymuno ac adnoddau yn cael ei anfon atoch gan bookings@wcva.cymru, gwiriwch eich ffolder e-bost sothach os nad ydych chi wedi’u derbyn wythnos cyn yr hyfforddiant (unrhyw broblemau, rhowch wybod i ni)
 • Os na allwch chi fynychu, anfonwch e-bost at training@wcva.cymru (gweler ein polisi canslo)

I gael eich ychwanegu at restr aros cwrs neu weminar cliciwch yma.

Gellir cyflwyno pob un o’n cyrsiau mewn modd pwrpasol wedi’u teilwra er mwyn diwallu anghenion eich mudiad. Llenwch ein ffurflen gais am hyfforddiant pwrpasol ac fe wnaiff aelod o’n tîm ni’n cysylltu â chi.

Os oes gennych chi unrhyw ymholiad arall, anfonwch e-bost at training@wcva.cymruGallwch chi gofrestru ar ein rhestr bostio i dderbyn diweddariadau bob wythnos/mis.

UCHAFSWM o ddau le i bob mudiad
Os nad ydych chi’n siŵr a ydych chi’n aelod, gwiriwch yma