People with headphones around a laptop

Goruchwylio, cefnogi a datblygu staff

Dyddiadau cyrsiau newydd yn dod yn fuan – cofrestrwch ar ein rhestr bostio i fod y cyntaf i glywed.

Cyflwynir drwy gyfrwng y Saesneg

 

Amcanion

Mae’r cwrs hwn, sydd wedi’i ardystio gan y Sefydliad Arweinyddiaeth a Rheolaeth (ILM), yn gyfle i chi ddatblygu’ch sgiliau goruchwylio, cynyddu’ch hyder, a gwella’ch gallu i gyflawni’ch cyfrifoldebau fel rheolwr llinell.

 

Cynnwys

Mae cryn dipyn o gyfrifoldeb ar reolwyr llinell yn y trydydd sector sy’n gofyn am lawer mwy na dim ond dirprwyo tasgau neu gymeradwyo ceisiadau. Fel rheolwr llinell, rydych yn gyfrifol am gyfleu negeseuon yn effeithiol i’ch tîm, canfod cyfleoedd datblygu a rhoi cymorth uniongyrchol i aelodau o’ch tîm.

Bydd y cwrs tridiau hwn yn canolbwyntio ar arferion gorau ar gyfer cynefino, goruchwylio, arfarnu, monitro perfformiad, cefnogi staff a thimau, a datblygu unigolion.

Cewch gyfleoedd ymarferol i wella ac ymarfer eich sgiliau goruchwylio, yn ogystal â rhoi’ch gwybodaeth a’ch sgiliau newydd ar waith yn ôl yn eich mudiad, eich prosiect neu’ch cymuned.

Bydd y cwrs hyfforddi ymarferol hwn yn defnyddio dulliau hyfforddi amrywiol, gan gynnwys cyflwyniadau, gwaith mewn grwpiau bach, trafodaethau ac ymarferion. Byddwch hefyd yn cael deunydd a ddosbarthir yn y cwrs ac adnoddau eraill i’w cadw ar ôl y cwrs.

 

Canlyniadau dysgu

Drwy wneud y cwrs hwn, byddwch yn:

  • Trin a thrafod eich rôl a’ch cyfrifoldebau fel rheolwr
  • Gwella’ch sgiliau goruchwylio ac arfarnu
  • Datblygu’ch rhestr wirio eich hun ar gyfer cynefino
  • Ystyried ffyrdd effeithiol o reoli perfformiad a chymhelliant
  • Canfod amrywiaeth o gyfleoedd dysgu a datblygu sy’n addas ar gyfer eich tîm
  • Cydnabod eich cryfderau, eich gwendidau a’ch gwerthoedd eich hun a’r hyn sy’n eich cymell

 

Ar gyfer pwy mae’r cwrs

Os ydych mewn rôl rheolwr llinell ar hyn o bryd, neu newydd ddechrau mewn rôl rheolwr llinell, mae’r cwrs hwn yn addas i chi.

 

Gwybodaeth Ychwanegol

Mae’r cwrs hwn wedi’i ardystio gan ILM. Mae’r broses asesu yn cynnwys cyflwyno:

  • Dyddiadur hunanasesu – i ddangos eich bod yn deall eich cryfderau, eich gwendidau a’r hyn rydych wedi’i ddysgu yn ystod y rhaglen
  • Rhestr o gyfleoedd dysgu a datblygu
  • Dadansoddiad o astudiaeth achos benodedig

 

Bydd angen i chi ymrwymo i’r canlynol:

Y cwrs 3 diwrnod llawnI ennill dyfarniad y Sefydliad Arweinyddiaeth a Rheolaeth, bydd angen i chi gwblhau 3 aseiniad byr yn llwyddiannus ar ôl y cwrs. Bydd yr hyfforddwr yn rhoi cymorth a chefnogaeth i chi yn ystod y drefn asesu.

Codir ffi cofrestru o £72 y pen ar y rheini sy’n cofrestru i gwblhau’r asesiad ILM

 

Hyforddwr

Eileen Murphy

 

Gellir cyflwyno ein holl gyrsiau wedi’u teilwra’n arbennig ar gyfer anghenion eich mudiad. Cysylltwch os hoffech drafod hyn ymhellach.