Grŵp o gydweithwyr

Ennyn diddordeb y cyhoedd: damcaniaeth ac ymarfer

Dyddiadau cyrsiau newydd yn dod yn fuan. I gael eich ychwanegu at restr aros cwrs neu weminar cliciwch yma. 

Cyflwynir drwy gyfrwng y Saesneg

Amcanion

Wedi’i achredu gan Agored Cymru

I roi mwy o ymwybyddiaeth a dealltwriaeth o ymgysylltu cyfranogol.

Cynnwys

Mae’r trydydd sector bob amser yn ceisio cysylltu â chynulleidfaoedd newydd fel y gallwn ni eu cynnwys yn ein sgyrsiau. Nod y cwrs tri diwrnod cynhwysfawr hwn yw rhoi mwy o ymwybyddiaeth a dealltwriaeth o ymgysylltu cyfranogol. Byddwch chi’n ennill amrediad o sgiliau ac yn magu hyder i ymgysylltu â dinasyddion a’r gymuned. Diwrnodau addysgu fydd diwrnod un a dau a fydd yn cynnwys cyflwyno’r wybodaeth, trafodaethau grŵp ac ymarferion rhyngweithiol. Diwrnod asesu fydd diwrnod tri a fydd yn ffurfio rhan o’r broses achredu.

Bydd Diwrnod Un yn canolbwyntio ar ddeall a chynllunio proses ymgysylltu.

Yn ystod y bore, byddwn yn ystyried y cyd-destun unigryw ar gyfer ymgysylltu â’r cyhoedd yng Nghymru ac yn edrych ar rai modelau ymgysylltu damcaniaethol.

 • Bydd y prynhawn yn ymwneud â defnyddio techneg dadansoddi rhanddeiliaid, a matrics cynllunio proses ymgysylltu, a byddwn yn edrych ar ffyrdd o ymgysylltu â grwpiau nas clywir yn aml.
 • Bydd Diwrnod Dau yn canolbwyntio ar dechnegau ymgysylltu, gan ddadansoddi’r wybodaeth a gynhyrchir drwy ymgysylltu a’r hyn sy’n digwydd ar ôl y broses ymgysylltu.

Yn ystod y bore, byddwn yn dysgu am y Technegau Cyfranogol a ddefnyddir mewn Arfarniad Cyflym Cyfranogol (PRA) ac yn ymarfer defnyddio rhai adnoddau allweddol.

 • Yn y prynhawn, byddwn yn edrych ar sut i sicrhau bod eich canfyddiadau’n ddilys ac yn sefydlu rhai egwyddorion craidd ar gyfer dadansoddi data ansoddol o broses ymgynghori. Byddwn yn cloi’r diwrnod drwy ystyried yr egwyddorion a’r dulliau ar gyfer rhoi adborth i’r rheini sy’n cymryd rhan yn y broses ymgysylltu, a sut i werthuso’r ymgysylltu.

Ar Ddiwrnod Tri, byddwch yn dangos techneg gyfranogol fel rhan o’ch asesiad ac yn dadansoddi data ansoddol mewn modd strwythuredig. Ar ôl yr hyfforddiant, bydd angen i gyfranogwyr sydd eisiau achrediad hefyd gyflwyno llyfr gwaith i’w asesu.

Canlyniadau dysgu

Trwy fynychu’r cwrs, byddwch yn:

 • Deall diben ymgysylltu yng Nghymru heddiw
 • Deall rhai modelau ymgysylltu damcaniaethol
 • Gallu adnabod rhanddeiliaid a sut i ymgysylltu â nhw, gan gynnwys grwpiau nas clywir yn aml
 • Gallu defnyddio amrediad o adnoddau ar gyfer ymgysylltu
 • Deall dulliau cyfathrebu effeithiol drwy gydol y broses ymgysylltu
 • Gallu dadansoddi data ansoddol a deall sut i sicrhau bod eich canfyddiadau’n ddilys
 • Deall pwysigrwydd rhoi adborth

Ar gyfer pwy mae’r cwrs

Rheolwyr a staff rheng flaen sy’n chwilio am hyfforddiant cynhwysfawr, achrededig ar ymgysylltu â chymunedau a dinasyddion.

Rhagor o wybodaeth

Bydd ffi gofrestru o £21 y dysgwr yn cael ei chodi ar y rheini sy’n cofrestru i gwblhau asesiad Agored Cymru.

Ynglŷn â’r hyfforddwr

Dechreuodd Alain Thomas ei yrfa drwy ennill dros 12 mlynedd o brofiad o waith datblygu cymunedol ar lawr gwlad. Wedi hyn, sefydlodd Alain Thomas Consultancy i gynnig cymorth cost-effeithiol a hyblyg i fudiadau nid-er-elw. Mae wedi gweithio yng Nghymru, gweddill Ewrop a gwledydd datblygol.

Mae hyfforddiant Alain wedi’i ymwreiddio’n ddwfn yn ei ymarfer ac mae’n arbenigo mewn dulliau cyfranogol o ymgysylltu â’r cyhoedd a gwerthuso prosiectau.

Gofynion y cwrs

Er mwyn gwneud yn siŵr eich bod yn cael y profiad gorau ar ein cyrsiau, gofynnwn y canlynol ohonoch chi;

 • Ymrwymwch i fynychu holl hyd yr hyfforddiant
 • Bydd yr hyfforddiant yn dechrau’n brydlon, cyrhaeddwch 15 munud cyn yr amser dechrau, oherwydd mae’n bosibl na fydd pobl sy’n cyrraedd yn hwyr yn cael eu gadael i mewn
 • Rhowch wybod i ni wrth gadw’ch lle os oes gennych chi unrhyw ofynion penodol, e.e. dehonglwyr Iaith Arwyddion Prydain (BSL)
 • Bydd copi dall o’r cyfarwyddiadau ymuno ac adnoddau yn cael ei anfon atoch gan bookings@wcva.cymru, gwiriwch eich ffolder e-bost sothach os nad ydych chi wedi’u derbyn wythnos cyn yr hyfforddiant (unrhyw broblemau, rhowch wybod i ni)
 • Os na allwch chi fynychu, anfonwch e-bost at training@wcva.cymru (gweler ein telerau ac amodau hyfforddiant/polisi canslo)

I gael eich ychwanegu at restr aros cwrs neu weminar cliciwch yma.

Gellir cyflwyno pob un o’n cyrsiau mewn modd pwrpasol wedi’u teilwra er mwyn diwallu anghenion eich mudiad. Llenwch ein ffurflen gais am hyfforddiant pwrpasol ac fe wnaiff aelod o’n tîm ni’n cysylltu â chi.

Os oes gennych chi unrhyw ymholiad arall, anfonwch e-bost at training@wcva.cymruGallwch chi gofrestru ar ein rhestr bostio i dderbyn diweddariadau bob wythnos/mis.

UCHAFSWM o ddau le i bob mudiad
Os nad ydych chi’n siŵr a ydych chi’n aelod, gwiriwch yma