Llun: gweithiwr yn gweithio gartref

Gweminar – Dyfodol y gweithle: Ystyriaethau ymarferol a chyfreithiol

Categorïau: Llywodraethu a diogelu,

7 Medi 2021
11am – 12pm – trwy gyfrwng y Saesneg 
2pm – 3pm – trwy gyfrwng y Gymraeg 

Nod y weminar 

Bydd y weminar hon yn rhoi trosolwg o’r ystyriaethau ymarferol a chyfreithiol i gyflogwyr sy’n ceisio cyflwyno newidiadau i batrymau gwaith yn sgil pandemig Covid-19.  

Cynnwys  

Er bod pandemig Covid-19 yn sicr wedi achosi’r aflonyddwch mwyaf y mae’r gweithle wedi’i weld ers cenedlaethau, mae hefyd wedi herio’r drefn arferol a dangos effeithiolrwydd gweithio o bell ar raddfa eang. 

O ganlyniad, wrth i ni lywio at fyd ar ôl y pandemig, bydd llawer o gyflogwyr yn meddwl am fabwysiadu patrwm gweithio ‘hybrid’, sy’n cynnwys gweithio mewn swyddfa a gweithio gartref.  

Bydd y weminar hon yn amlinellu’r goblygiadau cyfreithiol o wneud y newidiadau hyn i arferion gwaith ac yn cyflwyno awgrymiadau defnyddiol ar sut i ddiwygio polisïau mewnol er mwyn adlewyrchu’r newidiadau hyn. Bydd hefyd yn amlygu materion ymarferol sy’n codi o drefniadau gweithio gartref ac yn rhoi cyfarwyddyd ar sut i’w rheoli’n effeithiol.  

 Canlyniadau Dysgu 

Erbyn diwedd y weminar, bydd cyfranogwyr yn:  

  • Deall y goblygiadau contractiol o gyflwyno trefniadau gweithio gartref neu weithio hybrid yn y gweithle  
  • Deall goblygiadau cyfreithiol gweithio gartref ar ddiogelu data ac iechyd a diogelwch  
  • Gallu diwygio polisïau a gweithdrefnau mewnol os yw cyflogeion yn gweithio gartref  
  • Ymwybodol o hawliau cyfreithiol rhai cyflogeion i ofyn i weithio’n hyblyg  
  • Gwybod sut i osgoi gwahaniaethu wrth roi trefniadau gweithio gartref neu weithio hyblyg ar waith yn y gweithle  
  • Cael syniadau ymarferol ar sut i roi gweithio gartref ar waith yn effeithiol  

 I bwy mae’r sesiwn 

Mae’r sesiwn hon yn addas i unrhyw un sy’n gyfrifol am reoli cyflogeion ac sydd â diddordeb yn y goblygiadau ymarferol a chyfreithiol o roi gweithio gartref neu weithio hybrid ar waith yn y gweithle. 

 Ynglŷn â’r siaradwr  

Mae Fflur Jones yn Bartner a Phennaeth Cyfraith Cyflogaeth yn Darwin Gray LLP yng Nghaerdydd.