Llun: Diogelu

Diogelu ar gyfer ymddiriedolwyr ac aelodau bwrdd

Dyddiadau cyrsiau newydd yn dod yn fuan. I gael eich ychwanegu at restr aros cwrs neu weminar cliciwch yma. 

Nod 

I wella gwybodaeth a sgiliau ym maes diogelu a datblygu meddwl yn strategol ynghylch diogelu ar gyfer eich mudiad. I amlinellu rôl ymddiriedolwyr ac aelodau bwrdd o ran diogelu a’r cyfrifoldebau a roddir arnynt gan amrywiaeth o reoleiddwyr a deddfwriaeth. 

Cynnwys 

Mae’r sesiwn gychwynnol hon yn cynnwys cyflwyniadau, ymarferion, trafodaeth grwpiau bach a grwpiau cyfan a bydd yn cynnwys: 

 • Diogelu – trosolwg, deddfwriaeth, a safonau diogelu (Llywodraeth Cymru, y Comisiwn Elusennau) 
 • Polisi a gweithdrefnau, rolau a chyfrifoldebau 
 • Beth sy’n digwydd pan fydd pryder diogelu yn cael ei adrodd? – Proses gam wrth gam   
 • Beth rydyn ni wedi’i gyflawni hyd yma?  
  • Cynllun Diogelu 
  • Cynnydd, Asesiad Effaith  
  • Adolygiad o strwythur a gweithdrefnau diogelu presennol  
 • Astudiaethau achos – rhoi gweithdrefnau ar waith 
 • Ble ydyn ni’n mynd nesaf? – Cyfle i archwilio meysydd datblygu a chyfathrebu

Canlyniadau dysgu 

Erbyn diwedd y cwrs byddwch chi: 

 • Yn gallu deall eich amrywiaeth o gyfrifoldebau diogelu  
 • Wedi gwella a gloywi eich gwybodaeth am ymarfer gwael a cham-drin 
 • Deall cyd-destun deddfwriaethol amddiffyn plant, oedolion mewn perygl, a diogelu   
 • Yn gallu deall a disgrifio sut y caiff pryderon/digwyddiadau eu rheoli o fewn y mudiad  
 • Adnabod pa gyrff a strwythurau sydd y tu ôl i’r amryw ddyletswyddau  
 • Wedi datblygu gwybodaeth a sgiliau ynghylch ymateb i bryderon diogelu am bobl yn eich mudiad 
 • Yn ystyried unrhyw feysydd diogelu yn eich mudiad i’w datblygu yn y dyfodol

Ar gyfer pwy mae’r cwrs hwn?  

Bydd yr hyfforddiant yn addas i aelodau bwrdd, arweinwyr gwirfoddoli, ac ymddiriedolwyr sy’n gyfrifol am faterion diogelu yn eu mudiadau. 

Gofynion y cwrs

Er mwyn gwneud yn siŵr eich bod yn cael y profiad gorau ar ein cyrsiau, gofynnwn y canlynol ohonoch chi;

 • Ymrwymwch i fynychu holl hyd yr hyfforddiant
 • Profwch eich mynediad i Zoom
 • Bydd yr hyfforddiant yn dechrau’n brydlon, cyrhaeddwch 10 munud cyn yr amser dechrau, oherwydd mae’n bosibl na fydd pobl sy’n cyrraedd yn hwyr yn cael eu gadael i mewn
 • Mae ein cyrsiau’n rhyngweithiol a chyfranogol a gofynnwn, lle’n bosibl, i’r holl ddysgwyr gael eu camerâu arno a chymryd rhan drwy’r cyfleusterau microffon a sgwrsio
 • Rhowch wybod i ni wrth gadw’ch lle os oes gennych chi unrhyw ofynion penodol, e.e. dehonglwyr Iaith Arwyddion Prydain (BSL)
 • Bydd copi dall o’r cyfarwyddiadau ymuno ac adnoddau yn cael ei anfon atoch gan bookings@wcva.cymru, gwiriwch eich ffolder e-bost sothach os nad ydych chi wedi’u derbyn wythnos cyn yr hyfforddiant (unrhyw broblemau, rhowch wybod i ni)
 • Os na allwch chi fynychu, anfonwch e-bost at training@wcva.cymru (gweler ein polisi canslo)

I gael eich ychwanegu at restr aros cwrs neu weminar cliciwch yma.

Gellir cyflwyno pob un o’n cyrsiau mewn modd pwrpasol wedi’u teilwra er mwyn diwallu anghenion eich mudiad. Llenwch ein ffurflen gais am hyfforddiant pwrpasol ac fe wnaiff aelod o’n tîm ni’n cysylltu â chi.

Os oes gennych chi unrhyw ymholiad arall, anfonwch e-bost at training@wcva.cymruGallwch chi gofrestru ar ein rhestr bostio i dderbyn diweddariadau bob wythnos/mis.

UCHAFSWM o ddau le i bob mudiad
Os nad ydych chi’n siŵr a ydych chi’n aelod, gwiriwch yma