Llun: Diogelu

Diogelu ar gyfer ymddiriedolwyr ac aelodau bwrdd

Categorïau: Llywodraethu a diogelu,

Dyddiadau cyrsiau newydd yn dod yn fuan – cofrestrwch ar ein rhestr bostio i fod y cyntaf i glywed.

Nod 

I wella gwybodaeth a sgiliau ym maes diogelu a datblygu meddwl yn strategol ynghylch diogelu ar gyfer eich mudiad. I amlinellu rôl ymddiriedolwyr ac aelodau bwrdd o ran diogelu a’r cyfrifoldebau a roddir arnynt gan amrywiaeth o reoleiddwyr a deddfwriaeth. 

Cynnwys 

Mae’r sesiwn gychwynnol hon yn cynnwys cyflwyniadau, ymarferion, trafodaeth grwpiau bach a grwpiau cyfan a bydd yn cynnwys: 

 • Diogelu – trosolwg, deddfwriaeth, a safonau diogelu (Llywodraeth Cymru, y Comisiwn Elusennau) 
 • Polisi a gweithdrefnau, rolau a chyfrifoldebau 
 • Beth sy’n digwydd pan fydd pryder diogelu yn cael ei adrodd? – Proses gam wrth gam   
 • Beth rydyn ni wedi’i gyflawni hyd yma?  
  • Cynllun Diogelu 
  • Cynnydd, Asesiad Effaith  
  • Adolygiad o strwythur a gweithdrefnau diogelu presennol  
 • Astudiaethau achos – rhoi gweithdrefnau ar waith 
 • Ble ydyn ni’n mynd nesaf? – Cyfle i archwilio meysydd datblygu a chyfathrebu

Canlyniadau dysgu 

Erbyn diwedd y cwrs byddwch chi: 

 • Yn gallu deall eich amrywiaeth o gyfrifoldebau diogelu  
 • Wedi gwella a gloywi eich gwybodaeth am ymarfer gwael a cham-drin 
 • Deall cyd-destun deddfwriaethol amddiffyn plant, oedolion mewn perygl, a diogelu   
 • Yn gallu deall a disgrifio sut y caiff pryderon/digwyddiadau eu rheoli o fewn y mudiad  
 • Adnabod pa gyrff a strwythurau sydd y tu ôl i’r amryw ddyletswyddau  
 • Wedi datblygu gwybodaeth a sgiliau ynghylch ymateb i bryderon diogelu am bobl yn eich mudiad 
 • Yn ystyried unrhyw feysydd diogelu yn eich mudiad i’w datblygu yn y dyfodol

Ar gyfer pwy mae’r cwrs hwn?  

Bydd yr hyfforddiant yn addas i aelodau bwrdd, arweinwyr gwirfoddoli, ac ymddiriedolwyr sy’n gyfrifol am faterion diogelu yn eu mudiadau. 

Gellir cyflwyno ein holl gyrsiau pwrpasol a’u teilwra i ddiwallu anghenion eich mudiad. Cwblhewch ein ffurflen gais hyfforddiant pwrpasol a bydd aelod o’n tîm yn cysylltu â chi. Am unrhyw ymholiadau eraill e-bostiwch training@wcva.cymru.