Delio gyda sgyrsiau anodd

Delio gyda sgyrsiau anodd

Dyddiadau cyrsiau newydd yn dod yn fuan!

Cyflwynir drwy gyfrwng y Saesneg

Amcanion

Rhoi’r sgiliau a’r technegau angenrheidiol i chi ddelio gyda sgyrsiau anodd.

Cynnwys

Ydych chi’n ei chael yn anodd delio gyda sgyrsiau anodd yn eich swydd? P’un ai ydych yn weithiwr cymorth neu’n ymwneud ag aelodau o’r cyhoedd mae gweithwyr a gwirfoddolwyr yn y trydydd sector yn aml yn wynebu gwrthdaro yn eu gwaith bob dydd.

Wedi’i gyflwyno trwy Zoom bydd y cwrs 2 x 2.5 awr hwn yn eich arfogi â’r sgiliau a’r technegau angenrheidiol i chi ddelio gyda sgyrsiau anodd a rheoli gwrthdaro mae. Bydd y cwrs yn:

 • eich helpu i ddeall ac ystyried eich ymddygiad eich hun
 • edrych ar faterion yn ymwneud â diogelu
 • hybu’ch dealltwriaeth o bendantrwydd
 • darparu technegau i ddelio gyda sefyllfaoedd o wrthdaro heb fod yn fygythiol

Canlyniadau dysgu

Erbyn diwedd y cwrs, byddwch yn gallu:

 • cydnabod eich ymddygiad eich hun a’r ffordd rydych yn ymateb mewn sefyllfaoedd amrywiol
 • deall sut i fod yn fwy pendant a rheoli ffiniau
 • defnyddio technegau i ddelio gyda sgyrsiau anodd

Ar gyfer pwy mae’r cwrs

Unrhyw un sydd angen delio gyda phobl yn unigol neu mewn grwpiau bychain e.e. gweithwyr cymorth, gweithwyr rheng flaen, gwirfoddolwyr.

Gofynion y cwrs

Er mwyn gwneud yn siŵr eich bod yn cael y profiad gorau ar ein cyrsiau, gofynnwn y canlynol ohonoch chi;

 • Ymrwymwch i fynychu holl hyd yr hyfforddiant
 • Profwch eich mynediad i Zoom
 • Bydd yr hyfforddiant yn dechrau’n brydlon, cyrhaeddwch 10 munud cyn yr amser dechrau, oherwydd mae’n bosibl na fydd pobl sy’n cyrraedd yn hwyr yn cael eu gadael i mewn
 • Mae ein cyrsiau’n rhyngweithiol a chyfranogol a gofynnwn, lle’n bosibl, i’r holl ddysgwyr gael eu camerâu arno a chymryd rhan drwy’r cyfleusterau microffon a sgwrsio
 • Rhowch wybod i ni wrth gadw’ch lle os oes gennych chi unrhyw ofynion penodol, e.e. dehonglwyr Iaith Arwyddion Prydain (BSL)
 • Bydd copi dall o’r cyfarwyddiadau ymuno ac adnoddau yn cael ei anfon atoch gan bookings@wcva.cymru, gwiriwch eich ffolder e-bost sothach os nad ydych chi wedi’u derbyn wythnos cyn yr hyfforddiant (unrhyw broblemau, rhowch wybod i ni)
 • Os na allwch chi fynychu, anfonwch e-bost at training@wcva.cymru (gweler ein polisi canslo)

I gael eich ychwanegu at restr aros cwrs neu weminar cliciwch yma.

Gellir cyflwyno pob un o’n cyrsiau mewn modd pwrpasol wedi’u teilwra er mwyn diwallu anghenion eich mudiad. Llenwch ein ffurflen gais am hyfforddiant pwrpasol ac fe wnaiff aelod o’n tîm ni’n cysylltu â chi.

Os oes gennych chi unrhyw ymholiad arall, anfonwch e-bost at training@wcva.cymru. Gallwch chi gofrestru ar ein rhestr bostio i dderbyn diweddariadau bob wythnos/mis.

Os nad ydych chi’n siŵr a ydych chi’n aelod, gwiriwch yma.