People around table with tablets phones and laptops at meeting

Defnyddio ‘Theori Newid’ i Werthuso

Dyddiadau cyrsiau newydd yn dod yn fuan – cofrestrwch ar ein rhestr bostio i fod y cyntaf i glywed.

Cyflwynir drwy gyfrwng y Saesneg

Amcanion

Eich helpu i ddeall yn well sut y gellir defnyddio Theori Newid i werthuso a’ch helpu i ddefnyddio Theori Newid at eich dibenion eich hun.

Cynnwys

Ffordd o gynllunio canlyniadau prosiect yw theori newid – ond gellir hefyd ei defnyddio i werthuso ei effaith. Mae fframwaith gwerthuso cadarn yn allweddol i wella’ch gwaith, yn ogystal ag i ddangos ei werth i gyllidwyr, a theori newid yw’r ffordd berffaith o wneud hynny.

Mae’r cwrs hwn yn dechrau gan egluro, mewn iaith syml, rai termau pwysig a ddefnyddir wrth werthuso, dulliau gwerthuso gwahanol a’r hyn maent yn anelu at eu cyflawni.

Mae’r cwrs wedyn yn ystyried nodweddion Theori Newid drwy gyfuniad o gyflwyniad, trafodaeth, enghreifftiau ymarferol ac ambell i ymarfer ysgafn. Bydd yn dangos yr egwyddorion allweddol y tu ôl i theori newid, yn nodi ei phrif gryfderau, ac yn ystyried y ffordd amrywiol o ddarlunio Theori Newid.

Craidd y cwrs hwn yw ymarfer estynedig, ynghyd â phytiau o wybodaeth a thrafodaeth i’ch helpu i gynllunio a datblygu Theori Newid ar gyfer darn o waith yr ydych yn rhan ohono. Nod hyn yw ymwreiddio’r wybodaeth ddamcaniaethol, rhoi’r hyder i chi ddefnyddio Theori Newid a rhoi sail cynllun i chi ei ddefnyddio yn y dyfodol.

Mae’r rhan olaf o’r cwrs yn ystyried y cwestiynau “beth allwch ei fesur?” A, “sut allwch ei fesur?” Byddwch yn rhannu’ch profiad o offer a thechnegau amrywiol i gasglu gwybodaeth a chynhyrchu canfyddiadau cadarn.

Canlyniadau dysgu

Trwy gymryd rhan yn y cwrs byddwch yn:

  • Ennill dealltwriaeth well o derminoleg allweddol a ddefnyddir wrth werthuso, ac o ddulliau gwerthuso pwysig a’r hyn yr ydych yn anelu at ei gyflawni.
  • Deall nodweddion unigryw Theori Newid yn well, ei chryfderau allweddol, a sut y gellid ei defnyddio yn eich gwaith chi.
  • Dysgu sgiliau ac yn teimlo’n hyderus i fynd ati i gynllunio a gweithredu Theori Newid yn eich gwaith chi.
  • Dysgu am ffyrdd defnyddiol o gasglu gwybodaeth y gellir ei defnyddio i gynhyrchu canfyddiadau cadarn mewn gwerthusiad sydd wedi’i seilio ar Theori Newid.

Ar gyfer pwy mae’r cwrs

Mae’r cwrs hwn yn addas i unrhyw un sydd â diddordeb mewn datblygu theori newid yn eu mudiad, neu sydd am ddarganfod sut i wella arferion eu mudiad o ran effaith a gwerthuso yn fwy cyffredinol.

Gellir cyflwyno ein holl gyrsiau wedi’u teilwra’n arbennig ar gyfer anghenion eich mudiad. Cysylltwch os hoffech drafod hyn ymhellach.