People around table with tablets phones and laptops at meeting

Defnyddio ‘Theori Newid’ i werthuso

Dyddiadau cyrsiau newydd yn dod yn fuan 

Cyflwynir drwy gyfrwng y Saesneg

Amcanion

Eich helpu i ddeall yn well sut y gellir defnyddio Theori Newid i werthuso a’ch helpu i ddefnyddio Theori Newid at eich dibenion eich hun.

Cynnwys

Ffordd o gynllunio canlyniadau prosiect yw theori newid – ond gellir hefyd ei defnyddio i helpu werthuso ei effaith.

Mae fframwaith gwerthuso cadarn yn allweddol i wella’ch gwaith, yn ogystal ag i ddangos ei werth i gyllidwyr, a theori newid yw’r ffordd berffaith o wneud hynny.

Cyflwynir y cwrs ar-lein hwn dros ddwy sesiwn gan ddechrau gan egluro, mewn iaith syml, rai termau pwysig a ddefnyddir wrth werthuso, dulliau gwerthuso gwahanol a’r hyn maent yn anelu at eu cyflawni.

Mae’r cwrs wedyn yn ystyried nodweddion Theori Newid drwy gyfuniad o gyflwyniad, trafodaeth, enghreifftiau ymarferol ac ambell i ymarfer (ddim yn rhy ddifrifol) ysgafn. Bydd yn dangos yr egwyddorion allweddol y tu ôl i theori newid, yn nodi ei phrif gryfderau, ac yn ystyried y ffordd amrywiol o ddarlunio Theori Newid.

Craidd y cwrs hwn yw ymarfer estynedig, ynghyd â phytiau o wybodaeth a thrafodaeth i’ch helpu i gynllunio a datblygu Theori Newid ar gyfer darn o waith yr ydych yn rhan ohono. Nod hyn yw ymwreiddio’r wybodaeth ddamcaniaethol, rhoi’r hyder i chi ddefnyddio Theori Newid a rhoi sail cynllun i chi ei ddefnyddio yn y dyfodol.

Mae’r rhan olaf o’r cwrs yn ystyried y cwestiynau ‘beth allwch ei fesur?’ a, ‘sut allwch ei fesur?’ Byddwch yn rhannu’ch profiad o offer a thechnegau amrywiol i gasglu gwybodaeth a chynhyrchu canfyddiadau cadarn.

Canlyniadau dysgu

Trwy gymryd rhan yn y cwrs byddwch yn:

 • Ennill dealltwriaeth well o derminoleg allweddol a ddefnyddir wrth werthuso, ac o ddulliau gwerthuso pwysig a’r hyn yr ydych yn anelu at ei gyflawni.
 • Deall nodweddion unigryw Theori Newid yn well, ei chryfderau allweddol, a sut y gellid ei defnyddio yn eich gwaith chi.
 • Dysgu sgiliau ac yn teimlo’n hyderus i fynd ati i gynllunio a gweithredu Theori Newid yn eich gwaith chi.
 • Dysgu am ffyrdd defnyddiol o gasglu gwybodaeth y gellir ei defnyddio i gynhyrchu canfyddiadau cadarn mewn gwerthusiad sydd wedi’i seilio ar Theori Newid.

Ar gyfer pwy mae’r cwrs

Mae’r cwrs hwn yn addas i unrhyw un sydd â diddordeb mewn datblygu theori newid yn eu mudiad, neu sydd am ddarganfod sut i wella arferion eu mudiad o ran effaith a gwerthuso yn fwy cyffredinol.

Gellir cyflwyno ein holl gyrsiau pwrpasol a’u teilwra i ddiwallu anghenion eich mudiad. Cwblhewch ein ffurflen gais hyfforddiant pwrpasol a bydd aelod o’n tîm yn cysylltu â chi. Am unrhyw ymholiadau eraill e-bostiwch training@wcva.cymru.

Gofynion y cwrs

Er mwyn gwneud yn siŵr eich bod yn cael y profiad gorau ar ein cyrsiau, gofynnwn y canlynol ohonoch chi;

 • Ymrwymwch i fynychu holl hyd yr hyfforddiant
 • Profwch eich mynediad i Zoom
 • Bydd yr hyfforddiant yn dechrau’n brydlon, cyrhaeddwch 10 munud cyn yr amser dechrau, oherwydd mae’n bosibl na fydd pobl sy’n cyrraedd yn hwyr yn cael eu gadael i mewn
 • Mae ein cyrsiau’n rhyngweithiol a chyfranogol a gofynnwn, lle’n bosibl, i’r holl ddysgwyr gael eu camerâu arno a chymryd rhan drwy’r cyfleusterau microffon a sgwrsio
 • Rhowch wybod i ni wrth gadw’ch lle os oes gennych chi unrhyw ofynion penodol, e.e. dehonglwyr Iaith Arwyddion Prydain (BSL)
 • Bydd copi dall o’r cyfarwyddiadau ymuno ac adnoddau yn cael ei anfon atoch gan bookings@wcva.cymru, gwiriwch eich ffolder e-bost sothach os nad ydych chi wedi’u derbyn wythnos cyn yr hyfforddiant (unrhyw broblemau, rhowch wybod i ni)
 • Os na allwch chi fynychu, anfonwch e-bost at training@wcva.cymru (gweler ein polisi canslo)

I gael eich ychwanegu at restr aros cwrs neu weminar cliciwch yma.

Gellir cyflwyno pob un o’n cyrsiau mewn modd pwrpasol wedi’u teilwra er mwyn diwallu anghenion eich mudiad. Llenwch ein ffurflen gais am hyfforddiant pwrpasol ac fe wnaiff aelod o’n tîm ni’n cysylltu â chi.

Os oes gennych chi unrhyw ymholiad arall, anfonwch e-bost at training@wcva.cymru. Gallwch chi gofrestru ar ein rhestr bostio i dderbyn diweddariadau bob wythnos/mis.

Os nad ydych chi’n siŵr a ydych chi’n aelod, gwiriwch yma.