Four people sit around table in office talking

Cynllunio’ch strategaeth ymgysylltu

Dyddiadau cyrsiau newydd yn dod yn fuan – cofrestrwch ar ein rhestr bostio i fod y cyntaf i glywed.

Cyflwynir drwy gyfrwng y Saesneg

Amcanion

Eich galluogi i gynllunio strategaeth ymgysylltu yn well ar gyfer eich mudiad.

Cynnwys

Cynllunio i fethu yw methu â chynllunio – yn enwedig pan ddaw hi at ymgysylltu â’r cyhoedd. Bydd y cwrs hanner diwrnod hwn yn eich helpu i gynllunio strategaeth ymgysylltu, fel y gwyddoch eich bod wedi gwneud popeth o fewn eich gallu i gysylltu’n effeithiol.

Byddwch yn defnyddio dulliau a gweithgareddau cyfranogol amrywiol i gynllunio strategaeth ymgysylltu gyda chynllun gweithredu cysylltiedig. Bydd y cwrs yn defnyddio’r Egwyddorion Cenedlaethol ar gyfer Ymgysylltu â’r Cyhoedd yng Nghymru fel sail i gynllunio’ch strategaeth.

Mae’r cwrs hanner diwrnod hwn yn ategu’r cwrs modiwlar 2-3 diwrnod, Ennyn Diddordeb y Cyhoedd ond mae’n addas hefyd fel cwrs ar ei ben ei hun.

Ynglŷn â’r hyfforddwr

Ganed Alain Thomas, y prif ymgynghorydd, ym Merthyr Tudful, ym 1954. Mae ganddo 12 mlynedd o brofiad fel ymarferydd datblygu cymunedol ac mae e’ wedi bod yn ymgynghorydd datblygu cymunedol ers 1989. Mynychodd Ysgol Uwchradd Afon Taf ym Merthyr Tudful ac mae ganddo radd anrhydedd (Prifysgol Cymru Aberystwyth) a chymwysterau ôl-raddedig mewn Gweinyddiaeth Gymdeithasol (Prifysgol Manceinion), a Gwaith Cymdeithasol Cymunedol (Prifysgol Cymru Abertawe).

Sefydlwyd Alain Thomas Consultancy ym 1989 i ddarparu cymorth costeffeithiol a hyblyg i fudiadau o bob math sy’n ymwneud â datblygu cymunedol. Gall Alain Thomas Consultancy alw ar wasanaethau sawl ymgynghorydd cyswllt sy’n meddu ar sgiliau a phrofiad ategol.

Canlyniadau dysgu

Erbyn diwedd y cwrs byddwch yn:

  • Gallu defnyddio’r Egwyddorion Cenedlaethol wrth greu strategaeth ymgysylltu
  • Gwybod â phwy y mae angen i chi ymgysylltu
  • Gallu dewis dulliau ymgysylltu i’w rhoi ar waith yn eich strategaeth
  • Gallu cynllunio’r amserlen ar gyfer strategaeth a chynllun gweithredu cysylltiedig

Ar gyfer pwy mae’r cwrs

Rheolwyr, Swyddogion Ymgysylltu, neu eraill sydd angen ennyn diddordeb y cyhoedd ac a hoffai ddatblygu ffordd fwy systematig a strategol o ymgysylltu â’r cyhoedd.

Gellir cyflwyno ein holl gyrsiau pwrpasol a’u teilwra i ddiwallu anghenion eich mudiad. Cwblhewch ein ffurflen gais hyfforddiant pwrpasol a bydd aelod o’n tîm yn cysylltu â chi. Am unrhyw ymholiadau eraill e-bostiwch training@wcva.cymru.