Llun: trafodaeth

Cynllunio ac ysgrifennu cynigion cyllido llwyddiannus

Categorïau: Cyllid,

Dyddiadau cyrsiau newydd yn dod yn fuan – cofrestrwch ar ein rhestr bostio i fod y cyntaf i glywed.

Cyflwynir y cwrs hwn drwy gyfrwng y Saesneg

Nod 

Bydd yn eich helpu i ddeall beth sy’n gwneud ffurflen gais dda ac yn dangos buddion ac effaith y gwaith y byddwch chi’n ei gyflawni i gyllidwr ac, yn bwysig iawn, pam mai chi yw’r mudiad iawn i gyflawni’r gwaith hwn. 

Cynnwys 

Pa mor llwyddiannus yw eich ceisiadau cyllido? Ydych chi’n teimlo weithiau eich bod yn colli rhywbeth neu’n methu â chyfleu eich neges, neu efallai eich bod yn teimlo bod angen i chi edrych eto ar sut rydych chi’n ysgrifennu eich ffurflenni cais? 

Gyda mwy o gystadleuaeth am grantiau, a chan fod amser yn werthfawr, rydyn ni eisiau cael lefel dda o lwyddiant am ein hymdrechion; gall cael ei wrthod dro ar ôl tro ddigalonni rhywun, yn enwedig pan rydyn ni’n frwdfrydig am yr hyn rydyn ni’n ceisio ei gyflawni. 

Canlyniadau Dysgu

Erbyn diwedd y cwrs hwn, byddwch chi’n:   

  • Deall pwysigrwydd cynllunio a pharatoi wrth ysgrifennu cais  
  • Gwybod camau’r gylchred cynllunio prosiect  
  • Gwybod sut i osod canlyniadau prosiect cryf a mesur y cynnydd yn eu herbyn  
  • Gallu nodi data priodol a pherthnasol i gefnogi anghenion eich prosiect  
  • Gallu adnabod cyllidwyr priodol  
  • Gallu llunio ceisiadau cryf yn hyderus gan osgoi camgymeriadau cyffredin  

I bwy mae’r sesiwn

Bwriedir y cwrs hwn ar gyfer pobl ag ychydig o brofiad o ysgrifennu cynigion a/neu ddatblygu prosiectau sydd angen cyllid. Mae’n arbennig o ddefnyddiol i bobl sydd wedi datblygu’r rhan helaeth o’u sgiliau ysgrifennu cynigion drwy lunio cynigion yn ôl y gofyn, ac sydd eisiau mireinio eu harferion.   

Bydd hefyd yn ddefnyddiol i’r rheini heb lawer o brofiad o ysgrifennu cynigion, ond sy’n gwybod eu hanghenion cyllido’n dda. 

Gellir cyflwyno ein holl gyrsiau pwrpasol a’u teilwra i ddiwallu anghenion eich mudiad. Cwblhewch ein ffurflen gais hyfforddiant pwrpasol a bydd aelod o’n tîm yn cysylltu â chi. Am unrhyw ymholiadau eraill e-bostiwch training@wcva.cymru.