Llun: trafodaeth

Cynllunio ac ysgrifennu cynigion cyllido llwyddiannus

Dyddiadau cyrsiau newydd yn dod yn fuan. I gael eich ychwanegu at restr aros cwrs neu weminar cliciwch yma. 

Cyflwynir y cwrs hwn drwy gyfrwng y Saesneg

Nod 

Bydd yn eich helpu i ddeall beth sy’n gwneud ffurflen gais dda ac yn dangos buddion ac effaith y gwaith y byddwch chi’n ei gyflawni i gyllidwr ac, yn bwysig iawn, pam mai chi yw’r mudiad iawn i gyflawni’r gwaith hwn. 

Cynnwys 

Pa mor llwyddiannus yw eich ceisiadau cyllido? Ydych chi’n teimlo weithiau eich bod yn colli rhywbeth neu’n methu â chyfleu eich neges, neu efallai eich bod yn teimlo bod angen i chi edrych eto ar sut rydych chi’n ysgrifennu eich ffurflenni cais? 

Gyda mwy o gystadleuaeth am grantiau, a chan fod amser yn werthfawr, rydyn ni eisiau cael lefel dda o lwyddiant am ein hymdrechion; gall cael ei wrthod dro ar ôl tro ddigalonni rhywun, yn enwedig pan rydyn ni’n frwdfrydig am yr hyn rydyn ni’n ceisio ei gyflawni. 

Canlyniadau Dysgu

Erbyn diwedd y cwrs hwn, byddwch chi’n:   

 • Deall pwysigrwydd cynllunio a pharatoi wrth ysgrifennu cais  
 • Gwybod camau’r gylchred cynllunio prosiect  
 • Gwybod sut i osod canlyniadau prosiect cryf a mesur y cynnydd yn eu herbyn  
 • Gallu nodi data priodol a pherthnasol i gefnogi anghenion eich prosiect  
 • Gallu adnabod cyllidwyr priodol  
 • Gallu llunio ceisiadau cryf yn hyderus gan osgoi camgymeriadau cyffredin  

I bwy mae’r sesiwn

Bwriedir y cwrs hwn ar gyfer pobl ag ychydig o brofiad o ysgrifennu cynigion a/neu ddatblygu prosiectau sydd angen cyllid. Mae’n arbennig o ddefnyddiol i bobl sydd wedi datblygu’r rhan helaeth o’u sgiliau ysgrifennu cynigion drwy lunio cynigion yn ôl y gofyn, ac sydd eisiau mireinio eu harferion.   

Bydd hefyd yn ddefnyddiol i’r rheini heb lawer o brofiad o ysgrifennu cynigion, ond sy’n gwybod eu hanghenion cyllido’n dda. 

Gofynion y cwrs

Er mwyn gwneud yn siŵr eich bod yn cael y profiad gorau ar ein cyrsiau, gofynnwn y canlynol ohonoch chi;

 • Ymrwymwch i fynychu holl hyd yr hyfforddiant
 • Profwch eich mynediad i Zoom
 • Bydd yr hyfforddiant yn dechrau’n brydlon, cyrhaeddwch 10 munud cyn yr amser dechrau, oherwydd mae’n bosibl na fydd pobl sy’n cyrraedd yn hwyr yn cael eu gadael i mewn
 • Mae ein cyrsiau’n rhyngweithiol a chyfranogol a gofynnwn, lle’n bosibl, i’r holl ddysgwyr gael eu camerâu arno a chymryd rhan drwy’r cyfleusterau microffon a sgwrsio
 • Rhowch wybod i ni wrth gadw’ch lle os oes gennych chi unrhyw ofynion penodol, e.e. dehonglwyr Iaith Arwyddion Prydain (BSL)
 • Bydd copi dall o’r cyfarwyddiadau ymuno ac adnoddau yn cael ei anfon atoch gan bookings@wcva.cymru, gwiriwch eich ffolder e-bost sothach os nad ydych chi wedi’u derbyn wythnos cyn yr hyfforddiant (unrhyw broblemau, rhowch wybod i ni)
 • Os na allwch chi fynychu, anfonwch e-bost at training@wcva.cymru (gweler ein polisi canslo)

I gael eich ychwanegu at restr aros cwrs neu weminar cliciwch yma.

Gellir cyflwyno pob un o’n cyrsiau mewn modd pwrpasol wedi’u teilwra er mwyn diwallu anghenion eich mudiad. Llenwch ein ffurflen gais am hyfforddiant pwrpasol ac fe wnaiff aelod o’n tîm ni’n cysylltu â chi.

Os oes gennych chi unrhyw ymholiad arall, anfonwch e-bost at training@wcva.cymruGallwch chi gofrestru ar ein rhestr bostio i dderbyn diweddariadau bob wythnos/mis.

UCHAFSWM o ddau le i bob mudiad
Os nad ydych chi’n siŵr a ydych chi’n aelod, gwiriwch yma