Llun: cyfarfod llywodraethu

Cyflwyniad i Lywodraethu Da

Dyddiadau cyrsiau newydd yn dod yn fuan. I gael eich ychwanegu at restr aros cwrs neu weminar cliciwch yma. 

Cyflwynir y cwrs hwn drwy gyfrwng y Saesneg  

Nod  

Mae’r gweithdy hwn sy’n para am 3 awr yn addas i bobl sy’n dymuno cynyddu eu gwybodaeth, eu sgiliau, a’u hyder o ran llywodraethu elusennau.  

Cynnwys 

Mae llywodraethu da yn hanfodol er mwyn sicrhau gwydnwch a llwyddiant elusen. Bydd y cwrs ar-lein, rhyngweithiol hwn yn eich cyflwyno chi i egwyddorion llywodraethu da sy’n seiliedig ar y Côd Llywodraethu i Elusennau a chanllawiau’r Comisiwn Elusennau.  

Bydd yn eich helpu chi i gymhwyso egwyddorion y Côd i gyd-destun eich elusen ac yn rhoi adnoddau ymarferol ar gyfer gwella llywodraethu yn eich elusen.  

Canlyniadau Dysgu   

Trwy fynychu’r cwrs, byddwch chi’n:  

 • Deall ystyr ‘llywodraethu da’ yng nghyd-destun elusennau ac yn gallu cymhwyso hyn yn eich elusen 
 • Deall y gwahaniaeth rhwng llywodraethu a rheoli a pham bod hyn yn bwysig  
 • Meddu ar lefel uwch o wybodaeth am rôl a chyfrifoldebau ymddiriedolwyr unigol   
 • Meddu ar lefel uwch o wybodaeth am rôl y Bwrdd (neu’r pwyllgor rheoli) fel grŵp  
 • Meddu ar lefel uwch o ymwybyddiaeth o gamau syml y gellir eu cymryd i wella llywodraethu yn eich elusen a ble i ddod o hyd i ragor o adnoddau 

Ar gyfer pwy mae’r cwrs hwn?  

Mae hwn yn gwrs sylfaenol, felly mae’n fwyaf addas i bobl sy’n newydd i’w rôl lywodraethu neu sy’n dymuno gloywi eu gwybodaeth. Yn bennaf, bydd hyn yn cynnwys ymddiriedolwyr, ond gall hefyd gynnwys aelodau staff penodol megis Prif Weithredwyr, swyddogion llywodraethu, ysgrifenyddion cwmni ac arweinwyr cyllid.  

Mae’r cwrs hwn yn cymryd yn ganiataol bod eich elusen eisoes yn meddu ar safon sylfaenol o lywodraethu fel isafswm y gellir gweithio oddi arni. Er enghraifft, dogfen lywodraethu ysgrifenedig neu Fwrdd neu bwyllgor a ddiffiniwyd sy’n ymwybodol eu bod yn gyfrifol am lywodraethu yn yr elusen.  

Os ydych chi’n chwilio am gyd-destun uwch, efallai y bydd ein cwrs Y Tu Hwnt i’r Wybodaeth Sylfaenol yn fwy addas i chi.  

Os ydych chi’n meddwl bod eich Bwrdd mewn cyfnod o argyfwng ar hyn o bryd neu os yw’n profi problemau difrifol o ran llywodraethu, cysylltwch â CGGC neu eich Cyngor Gwirfoddol Sirol lleol i drafod y materion cyn mynychu’r cwrs hwn.  

Gofynion y cwrs

Er mwyn gwneud yn siŵr eich bod yn cael y profiad gorau ar ein cyrsiau, gofynnwn y canlynol ohonoch chi;

 • Ymrwymwch i fynychu holl hyd yr hyfforddiant
 • Profwch eich mynediad i Zoom
 • Bydd yr hyfforddiant yn dechrau’n brydlon, cyrhaeddwch 10 munud cyn yr amser dechrau, oherwydd mae’n bosibl na fydd pobl sy’n cyrraedd yn hwyr yn cael eu gadael i mewn
 • Mae ein cyrsiau’n rhyngweithiol a chyfranogol a gofynnwn, lle’n bosibl, i’r holl ddysgwyr gael eu camerâu arno a chymryd rhan drwy’r cyfleusterau microffon a sgwrsio
 • Rhowch wybod i ni wrth gadw’ch lle os oes gennych chi unrhyw ofynion penodol, e.e. dehonglwyr Iaith Arwyddion Prydain (BSL)
 • Bydd copi dall o’r cyfarwyddiadau ymuno ac adnoddau yn cael ei anfon atoch gan bookings@wcva.cymru, gwiriwch eich ffolder e-bost sothach os nad ydych chi wedi’u derbyn wythnos cyn yr hyfforddiant (unrhyw broblemau, rhowch wybod i ni)
 • Os na allwch chi fynychu, anfonwch e-bost at training@wcva.cymru (gweler ein polisi canslo)

I gael eich ychwanegu at restr aros cwrs neu weminar cliciwch yma.

Gellir cyflwyno pob un o’n cyrsiau mewn modd pwrpasol wedi’u teilwra er mwyn diwallu anghenion eich mudiad. Llenwch ein ffurflen gais am hyfforddiant pwrpasol ac fe wnaiff aelod o’n tîm ni’n cysylltu â chi.

Os oes gennych chi unrhyw ymholiad arall, anfonwch e-bost at training@wcva.cymruGallwch chi gofrestru ar ein rhestr bostio i dderbyn diweddariadau bob wythnos/mis.

UCHAFSWM o ddau le i bob mudiad
Os nad ydych chi’n siŵr a ydych chi’n aelod, gwiriwch yma