Llun: cyfarfod llywodraethu

Cyflwyniad i Lywodraethu Da

Categorïau: Llywodraethu a diogelu,

Dyddiadau cyrsiau newydd yn dod yn fuan – cofrestrwch ar ein rhestr bostio i fod y cyntaf i glywed.

Cyflwynir y cwrs hwn drwy gyfrwng y Saesneg  

Nod  

Mae’r gweithdy hwn sy’n para am 3 awr yn addas i bobl sy’n dymuno cynyddu eu gwybodaeth, eu sgiliau, a’u hyder o ran llywodraethu elusennau.  

Cynnwys 

Mae llywodraethu da yn hanfodol er mwyn sicrhau gwydnwch a llwyddiant elusen. Bydd y cwrs ar-lein, rhyngweithiol hwn yn eich cyflwyno chi i egwyddorion llywodraethu da sy’n seiliedig ar y Côd Llywodraethu i Elusennau a chanllawiau’r Comisiwn Elusennau.  

Bydd yn eich helpu chi i gymhwyso egwyddorion y Côd i gyd-destun eich elusen ac yn rhoi adnoddau ymarferol ar gyfer gwella llywodraethu yn eich elusen.  

Canlyniadau Dysgu   

Trwy fynychu’r cwrs, byddwch chi’n:  

  • Deall ystyr ‘llywodraethu da’ yng nghyd-destun elusennau ac yn gallu cymhwyso hyn yn eich elusen 
  • Deall y gwahaniaeth rhwng llywodraethu a rheoli a pham bod hyn yn bwysig  
  • Meddu ar lefel uwch o wybodaeth am rôl a chyfrifoldebau ymddiriedolwyr unigol   
  • Meddu ar lefel uwch o wybodaeth am rôl y Bwrdd (neu’r pwyllgor rheoli) fel grŵp  
  • Meddu ar lefel uwch o ymwybyddiaeth o gamau syml y gellir eu cymryd i wella llywodraethu yn eich elusen a ble i ddod o hyd i ragor o adnoddau 

Ar gyfer pwy mae’r cwrs hwn?  

Mae hwn yn gwrs sylfaenol, felly mae’n fwyaf addas i bobl sy’n newydd i’w rôl lywodraethu neu sy’n dymuno gloywi eu gwybodaeth. Yn bennaf, bydd hyn yn cynnwys ymddiriedolwyr, ond gall hefyd gynnwys aelodau staff penodol megis Prif Weithredwyr, swyddogion llywodraethu, ysgrifenyddion cwmni ac arweinwyr cyllid.  

Mae’r cwrs hwn yn cymryd yn ganiataol bod eich elusen eisoes yn meddu ar safon sylfaenol o lywodraethu fel isafswm y gellir gweithio oddi arni. Er enghraifft, dogfen lywodraethu ysgrifenedig neu Fwrdd neu bwyllgor a ddiffiniwyd sy’n ymwybodol eu bod yn gyfrifol am lywodraethu yn yr elusen.  

Os ydych chi’n chwilio am gyd-destun uwch, efallai y bydd ein cwrs Y Tu Hwnt i’r Wybodaeth Sylfaenol yn fwy addas i chi.  

Os ydych chi’n meddwl bod eich Bwrdd mewn cyfnod o argyfwng ar hyn o bryd neu os yw’n profi problemau difrifol o ran llywodraethu, cysylltwch â CGGC neu eich Cyngor Gwirfoddol Sirol lleol i drafod y materion cyn mynychu’r cwrs hwn.  

 

Gellir cyflwyno ein holl gyrsiau pwrpasol a’u teilwra i ddiwallu anghenion eich mudiad. Cwblhewch ein ffurflen gais hyfforddiant pwrpasol a bydd aelod o’n tîm yn cysylltu â chi. Am unrhyw ymholiadau eraill e-bostiwch training@wcva.cymru.