Smartly dressed young people presenting to board

Cyflwyniad i godi arian drwy ymddiriedolaethau a sefydliadau

Categorïau: Cyllid,

Dyddiadau cyrsiau newydd yn dod yn fuan – cofrestrwch ar ein rhestr bostio i fod y cyntaf i glywed.

Cyflwynir drwy gyfrwng y Saesneg

Amcanion

Gwella’ch dealltwriaeth o’r materion allweddol i’w hystyried cyn ymgeisio i ymddiriedolaethau a sefydliadau sy’n rhoi grantiau.

Cynnwys

I lawer, mae’r term ‘codi arian’ yn eu hatgoffa o ysgwyd bwcedi yn y glaw y tu allan i archfarchnadoedd, heriau chwaraeon ac ymgyrchoedd cyllido torfol. Ond a wyddoch chi fod yna dros 10,000 o ymddiriedolaethau a sefydliadau elusennol sy’n rhoi grantiau ym Mhrydain, gan ddosbarthu dros £2bn mewn grantiau bob blwyddyn? Gyda’r allwedd gywir gallwch ddatgloi cist yn llawn grantiau gwerthfawr i ariannu gwaith hanfodol eich mudiad. 

Bydd y cwrs hwn sy’n rhoi cyflwyniad i’r rheini sy’n newydd i godi arian gan ymddiriedolaethau yn eich arfogi i ymchwilio i’r cyllidwyr cywir i chi, deall beth fyddant yn ystyried ei ariannu, a datblygu ceisiadau llwyddiannus am gyllid. Mae hefyd yn cynnwys gwybodaeth am yr ymddiriedolaethau a’r sefydliadau sydd â diddordeb penodol mewn ariannu prosiectau yng Nghymru.

Canlyniadau dysgu

Erbyn diwedd y cwrs byddwch yn:

  • Deall beth yw ymddiriedolaethau a sefydliadau sy’n rhoi grantiau
  • Ymwybodol o beth fydd ymddiriedolaethau yn ei ariannu
  • Gwybod sut i ymchwilio i ymddiriedolaethau
  • Gwerthfawrogi’r ffactorau allweddol mewn cais llwyddiannus
  • Gwybod sut i ddatblygu cysylltiad a pherthynas ag ymddiriedolaethau
  • Deall sut i gydymffurfio â deddfwriaeth ac arferion gorau perthnasol
  • Gwybod o ble i gael gwybodaeth, cymorth a chyngor pellach

Ynglŷn â’r hyfforddwr

Mae Richard Roberts wedi bod yn gweithio ym maes codi arian ers dros ddeng mlynedd, gan reoli prosiect Catalydd Cymru yn ddiweddar a ariannwyd gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri i helpu mudiadau treftadaeth yng Nghymru i ddatblygu eu gallu i godi arian o ffynonellau preifat.

Cyn hyn bu Richard yn gweithio yn nhîm Cynigion Gwell WCVA yn helpu mudiadau trydydd sector i sicrhau dros £70m yn ystod oes y contract. Mae gan Richard Ddiploma mewn Codi Arian ac mae ganddo brofiad helaeth o ddarparu hyfforddiant diddorol ac addysgiadol.

Ar gyfer pwy mae’r cwrs

Mae’r cwrs hwn yn addas i ymddiriedolwyr, staff a gwirfoddolwyr sy’n newydd i godi arian.

Gellir cyflwyno ein holl gyrsiau pwrpasol a’u teilwra i ddiwallu anghenion eich mudiad. Cwblhewch ein ffurflen gais hyfforddiant pwrpasol a bydd aelod o’n tîm yn cysylltu â chi. Am unrhyw ymholiadau eraill e-bostiwch training@wcva.cymru.