Pobl mewn cyfarfod busnes

Cyflwyniad i ddiogelu yn y sector gwirfoddol

Dyddiadau cyrsiau newydd yn dod yn fuan

Cyflwynir drwy gyfrwng y Saesneg

Nod

Cael gwybod am y prif feysydd diogelu ac arferion da ar gyfer mudiadau gwirfoddol yng Nghymru.

Cynnwys

Mae Llywodraeth Cymru wedi dweud fod ‘Cyfrifoldeb ar bawb i ddiogelu’. Dylai diogelu fod yn flaenoriaeth i holl fudiadau’r sector gwirfoddol, yn enwedig y rheini sy’n gweithio gyda phlant, pobl ifanc ac oedolion mewn perygl.

Bydd y cwrs hwn yn rhoi cyflwyniad i arferion da mewn diogelu ar gyfer pobl sy’n gweithio neu’n gwirfoddoli mewn mudiadau gwirfoddol yng Nghymru.

Mae diogelu da a phriodol yn rhoi sicrwydd i’r cyhoedd ynghylch eich mudiad ac yn cyfrannu at enw da’r sector gwirfoddol yn gyffredinol.

Mae cynnwys y cwrs hwn yn Grŵp B (Safonau Hyfforddiant Cenedlaethol), sy’n briodol i ddysgwyr mewn rolau sy’n eu rhoi mewn cysylltiad uniongyrchol â phlant, pobl ifanc neu oedolion sy’n ddefnyddwyr gwasanaethau/buddiolwyr.

Canlyniadau Dysgu

Erbyn diwedd y cwrs bydd cyfranogwyr:

 • Gyda mwy o ddealltwriaeth o’r hyn a olygir wrth “ddiogelu” a sut mae’n berthnasol i’w rôl
 • Gyda mwy o ymwybyddiaeth o’r polisi ac arferion diogelu disgwyliedig ar gyfer mudiadau gwirfoddol
 • Gyda mwy o ymwybyddiaeth o’r ddeddfwriaeth sy’n tanseilio diogelu yng Nghymru
 • Yn gwybod i ble i ddod o hyd i amrywiaeth ehangach o adnoddau diogelu

I bwy mae’r sesiwn

Mae’r cwrs ar-lein hwn yn arbennig o briodol ar gyfer staff, gwirfoddolwyr ac ymddiriedolwyr mudiadau’r sector gwirfoddol sydd eisiau cynyddu eu gwybodaeth a’u dealltwriaeth o ddiogelu. Gellir hefyd ei ddefnyddio i ategu hyfforddiant wyneb yn wyneb neu fel sesiwn loywi.

Bydd y cwrs yn cynnwys ychydig o waith paratoadol a chwis ar y diwedd i brofi eich gwybodaeth. Bydd tystysgrif presenoldeb yn cael ei darparu.

Gofynion y cwrs

Er mwyn gwneud yn siŵr eich bod yn cael y profiad gorau ar ein cyrsiau, gofynnwn y canlynol ohonoch chi;

 • Ymrwymwch i fynychu holl hyd yr hyfforddiant
 • Profwch eich mynediad i Zoom
 • Bydd yr hyfforddiant yn dechrau’n brydlon, cyrhaeddwch 10 munud cyn yr amser dechrau, oherwydd mae’n bosibl na fydd pobl sy’n cyrraedd yn hwyr yn cael eu gadael i mewn
 • Mae ein cyrsiau’n rhyngweithiol a chyfranogol a gofynnwn, lle’n bosibl, i’r holl ddysgwyr gael eu camerâu arno a chymryd rhan drwy’r cyfleusterau microffon a sgwrsio
 • Rhowch wybod i ni wrth gadw’ch lle os oes gennych chi unrhyw ofynion penodol, e.e. dehonglwyr Iaith Arwyddion Prydain (BSL)
 • Bydd copi dall o’r cyfarwyddiadau ymuno ac adnoddau yn cael ei anfon atoch gan bookings@wcva.cymru, gwiriwch eich ffolder e-bost sothach os nad ydych chi wedi’u derbyn wythnos cyn yr hyfforddiant (unrhyw broblemau, rhowch wybod i ni)
 • Os na allwch chi fynychu, anfonwch e-bost at training@wcva.cymru (gweler ein polisi canslo)

Gellir cyflwyno ein holl gyrsiau pwrpasol a’u teilwra i ddiwallu anghenion eich mudiad. Cwblhewch ein ffurflen gais hyfforddiant pwrpasol a bydd aelod o’n tîm yn cysylltu â chi. Am unrhyw ymholiadau eraill e-bostiwch training@wcva.cymruGallwch chi gofrestru ar ein rhestr bostio i dderbyn diweddariadau bob wythnos/mis.

UCHAFSWM o 2 le i bob mudiad
Os nad ydych chi’n siŵr a ydych chi’n aelod, gwiriwch yma.