Pobl mewn cyfarfod busnes

Cyflwyniad i ddiogelu yn y sector gwirfoddol

5 Gorffennaf 2022 | 9.30 am – 12.30 pm

Cyflwynir drwy gyfrwng y Saesneg

Nod

Cael gwybod am y prif feysydd diogelu ac arferion da ar gyfer mudiadau’r sector gwirfoddol yng Nghymru.

Cynnwys

Mae Llywodraeth Cymru wedi dweud fod “Cyfrifoldeb ar bawb i ddiogelu”. Dylai diogelu fod yn flaenoriaeth i holl fudiadau’r sector gwirfoddol, yn enwedig y rheini sy’n gweithio gyda phlant, pobl ifanc ac oedolion mewn perygl.

Bydd y cwrs hwn yn rhoi cyflwyniad i arferion da mewn diogelu ar gyfer pobl sy’n gweithio neu’n gwirfoddoli mewn mudiadau gwirfoddol yng Nghymru.

Mae diogelu da a phriodol yn rhoi sicrwydd i’r cyhoedd ynghylch eich mudiad ac yn cyfrannu at enw da’r sector gwirfoddol yn gyffredinol.

Canlyniadau Dysgu

Erbyn diwedd y cwrs bydd cyfranogwyr:

  • Gyda mwy o ddealltwriaeth o’r hyn a olygir wrth “ddiogelu” a sut mae’n berthnasol i’w rôl
  • Gyda mwy o ymwybyddiaeth o’r polisi ac arferion diogelu disgwyliedig ar gyfer mudiadau gwirfoddol
  • Gyda mwy o ymwybyddiaeth o’r ddeddfwriaeth sy’n tanseilio diogelu yng Nghymru
  • Yn gwybod i ble i ddod o hyd i amrywiaeth ehangach o adnoddau diogelu

I bwy mae’r sesiwn

Mae’r cwrs ar-lein hwn yn arbennig o briodol ar gyfer staff, gwirfoddolwyr ac ymddiriedolwyr mudiadau’r sector gwirfoddol sydd eisiau cynyddu eu gwybodaeth a’u dealltwriaeth o ddiogelu. Gellir hefyd ei ddefnyddio i ategu hyfforddiant wyneb yn wyneb neu fel sesiwn loywi.

Bydd y cwrs yn cynnwys ychydig o waith paratoadol a chwis ar y diwedd i brofi eich gwybodaeth. Bydd tystysgrif presenoldeb yn cael ei darparu.