Pobl mewn cyfarfod busnes

Cyflwyniad i ddiogelu yn y sector gwirfoddol

Mae’r hyfforddiant hwn yn cael ei ddiweddaru ar hyn o bryd i ddod ag ef yn unol â’r safonau diogelu, hyfforddi a datblygu dysgu Cenedlaethol newydd. Os hoffech i ni gysylltu â chi unwaith y bydd yr hyfforddiant yn barod, cofrestrwch eich diddordeb yma

Cyflwynir drwy gyfrwng y Saesneg

Nod

Cael gwybod am y prif feysydd diogelu ac arferion da ar gyfer mudiadau gwirfoddol yng Nghymru.

Cynnwys

Mae Llywodraeth Cymru wedi dweud fod ‘Cyfrifoldeb ar bawb i ddiogelu’. Dylai diogelu fod yn flaenoriaeth i holl fudiadau’r sector gwirfoddol, yn enwedig y rheini sy’n gweithio gyda phlant, pobl ifanc ac oedolion mewn perygl.

Bydd y cwrs hwn yn rhoi cyflwyniad i arferion da mewn diogelu ar gyfer pobl sy’n gweithio neu’n gwirfoddoli mewn mudiadau gwirfoddol yng Nghymru.

Mae diogelu da a phriodol yn rhoi sicrwydd i’r cyhoedd ynghylch eich mudiad ac yn cyfrannu at enw da’r sector gwirfoddol yn gyffredinol.

Mae cynnwys y cwrs hwn yn Grŵp B (Safonau Hyfforddiant Cenedlaethol), sy’n briodol i ddysgwyr mewn rolau sy’n eu rhoi mewn cysylltiad uniongyrchol â phlant, pobl ifanc neu oedolion sy’n ddefnyddwyr gwasanaethau/buddiolwyr.

Canlyniadau Dysgu

Erbyn diwedd y cwrs bydd cyfranogwyr:

 • Gyda mwy o ddealltwriaeth o’r hyn a olygir wrth “ddiogelu” a sut mae’n berthnasol i’w rôl
 • Gyda mwy o ymwybyddiaeth o’r polisi ac arferion diogelu disgwyliedig ar gyfer mudiadau gwirfoddol
 • Gyda mwy o ymwybyddiaeth o’r ddeddfwriaeth sy’n tanseilio diogelu yng Nghymru
 • Yn gwybod i ble i ddod o hyd i amrywiaeth ehangach o adnoddau diogelu

I bwy mae’r sesiwn

Mae’r cwrs ar-lein hwn yn arbennig o briodol ar gyfer staff, gwirfoddolwyr ac ymddiriedolwyr mudiadau’r sector gwirfoddol sydd eisiau cynyddu eu gwybodaeth a’u dealltwriaeth o ddiogelu. Gellir hefyd ei ddefnyddio i ategu hyfforddiant wyneb yn wyneb neu fel sesiwn loywi.

Bydd y cwrs yn cynnwys ychydig o waith paratoadol a chwis ar y diwedd i brofi eich gwybodaeth. Bydd tystysgrif presenoldeb yn cael ei darparu.

Gofynion y cwrs

Er mwyn gwneud yn siŵr eich bod yn cael y profiad gorau ar ein cyrsiau, gofynnwn y canlynol ohonoch chi;

 • Ymrwymwch i fynychu holl hyd yr hyfforddiant
 • Profwch eich mynediad i Zoom
 • Bydd yr hyfforddiant yn dechrau’n brydlon, cyrhaeddwch 10 munud cyn yr amser dechrau, oherwydd mae’n bosibl na fydd pobl sy’n cyrraedd yn hwyr yn cael eu gadael i mewn
 • Mae ein cyrsiau’n rhyngweithiol a chyfranogol a gofynnwn, lle’n bosibl, i’r holl ddysgwyr gael eu camerâu arno a chymryd rhan drwy’r cyfleusterau microffon a sgwrsio
 • Rhowch wybod i ni wrth gadw’ch lle os oes gennych chi unrhyw ofynion penodol, e.e. dehonglwyr Iaith Arwyddion Prydain (BSL)
 • Bydd copi dall o’r cyfarwyddiadau ymuno ac adnoddau yn cael ei anfon atoch gan bookings@wcva.cymru, gwiriwch eich ffolder e-bost sothach os nad ydych chi wedi’u derbyn wythnos cyn yr hyfforddiant (unrhyw broblemau, rhowch wybod i ni)
 • Os na allwch chi fynychu, anfonwch e-bost at training@wcva.cymru (gweler ein polisi canslo)

I gael eich ychwanegu at restr aros cwrs neu weminar cliciwch yma.

Gellir cyflwyno pob un o’n cyrsiau mewn modd pwrpasol wedi’u teilwra er mwyn diwallu anghenion eich mudiad. Llenwch ein ffurflen gais am hyfforddiant pwrpasol ac fe wnaiff aelod o’n tîm ni’n cysylltu â chi.

Os oes gennych chi unrhyw ymholiad arall, anfonwch e-bost at training@wcva.cymruGallwch chi gofrestru ar ein rhestr bostio i dderbyn diweddariadau bob wythnos/mis.

UCHAFSWM o ddau le i bob mudiad
Os nad ydych chi’n siŵr a ydych chi’n aelod, gwiriwch yma