Llun: cyfarfod

Cyflwyniad i ddiogelu data ar gyfer y sector gwirfoddol

10 Medi 2024 | 9:45 am – 12:45 pm | Ar-lein

Cyflwynir drwy gyfrwng y Saesneg

Amcanion

Bydd y cwrs hanner diwrnod hwn yn rhoi gwybodaeth allweddol i chi am ddeddfwriaeth Diogelu Data’r DU, gan gynnwys y Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR) ar gyfer y DU a’r UE, gan roi ymwybyddiaeth i chi o ddiogelu data a’i effaith ar eich rôl.

Cynnwys

Rydyn ni wedi gweld newidiadau sylweddol mewn cyfreithiau diogelu data gyda’r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR) a Deddf Diogelu Data 2018. Gan ystyried yr effaith sylweddol y mae data yn ei chael ar ein bywydau personol a phroffesiynol, a’r rôl mae’n ei chwarae ynddynt, mae’r GDPR yn cyflwyno set o ddeddfau sydd wedi’u dylunio i sicrhau bod y safonau uchaf o ddiogelu data wrth wraidd eich gweithrediadau. Bydd y cwrs hwn yn helpu’r rheini sy’n ymwneud â thrin gwybodaeth pobl i allu mabwysiadu’r arferion cydymffurfio hyn o fewn eu mudiad.

Canlyniadau dysgu

Erbyn diwedd y sesiwn byddwch yn gallu:

 • Defnyddio terminoleg Diogelu Data allweddol yn hyderus
 • Deall egwyddorion diogelu data
 • Defnyddio’r wybodaeth i gyflawni’ch rôl mewn ffordd sy’n cydymffurfio â’r ddeddfwriaeth
 • Egluro sut i lunio hysbysiad preifatrwydd
 • Disgrifio’r prif resymau pam mae elusennau wedi cael dirwyon gan y rheoleiddiwr

Ar gyfer pwy mae’r cwrs

Bwriedir y cwrs hwn i unrhyw aelod o staff sy’n trin data personol fel rhan o’u gwaith bob dydd. Gallai’r rhain fod yn arweinwyr diogelu data, ac unrhyw un sydd â diddordeb cyffredinol mewn diogelu data.

Hyforddwr

Emma Waldron – Aelod o’r Sefydliad Siartredig Caffael a Chyflenwi (MCIPS), AMBCS

Mae Emma yn Ymarferydd GDPR achrededig gyda’r Sefydliad TG Siartredig (BCS) ac wedi gweithio’n agos gyda Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO) i helpu mudiadau i baratoi ar gyfer y GDPR. Mae hefyd yn weithiwr caffael a chyflenwi siartredig proffesiynol gyda MCIPS ac yn rhoi cyngor ac arweiniad cyffredinol ar gaffael i elusennau, grwpiau gwirfoddol a mentrau cymdeithasol yng Nghymru.

Gofynion y cwrs

Er mwyn gwneud yn siŵr eich bod yn cael y profiad gorau ar ein cyrsiau, gofynnwn y canlynol ohonoch chi;

 • Ymrwymwch i fynychu holl hyd yr hyfforddiant
 • Profwch eich mynediad i Zoom
 • Bydd yr hyfforddiant yn dechrau’n brydlon, cyrhaeddwch 10 munud cyn yr amser dechrau, oherwydd mae’n bosibl na fydd pobl sy’n cyrraedd yn hwyr yn cael eu gadael i mewn
 • Mae ein cyrsiau’n rhyngweithiol a chyfranogol a gofynnwn, lle’n bosibl, i’r holl ddysgwyr gael eu camerâu arno a chymryd rhan drwy’r cyfleusterau microffon a sgwrsio
 • Rhowch wybod i ni wrth gadw’ch lle os oes gennych chi unrhyw ofynion penodol, e.e. dehonglwyr Iaith Arwyddion Prydain (BSL)
 • Bydd copi dall o’r cyfarwyddiadau ymuno ac adnoddau yn cael ei anfon atoch gan bookings@wcva.cymru, gwiriwch eich ffolder e-bost sothach os nad ydych chi wedi’u derbyn wythnos cyn yr hyfforddiant (unrhyw broblemau, rhowch wybod i ni)
 • Os na allwch chi fynychu, anfonwch e-bost at training@wcva.cymru (gweler ein polisi canslo)

UCHAFSWM o 2 le i bob mudiad
Os nad ydych chi’n siŵr a ydych chi’n aelod, gwiriwch yma.

I gael eich ychwanegu at restr aros cwrs neu weminar cliciwch yma.

Gellir cyflwyno pob un o’n cyrsiau mewn modd pwrpasol wedi’u teilwra er mwyn diwallu anghenion eich mudiad. Llenwch ein ffurflen gais am hyfforddiant pwrpasol ac fe wnaiff aelod o’n tîm ni’n cysylltu â chi.

Os oes gennych chi unrhyw ymholiad arall, anfonwch e-bost at training@wcva.cymruGallwch chi gofrestru ar ein rhestr bostio i dderbyn diweddariadau bob wythnos/mis.