Llun: cyfarfod

Cyflwyniad i ddiogelu data ar gyfer y sector gwirfoddol

18 Hydref 2022 | 9.45 am – 12.45 pm

Cyflwynir drwy gyfrwng y Saesneg

Amcanion

Bydd y cwrs hanner diwrnod hwn yn rhoi gwybodaeth allweddol i chi am ddeddfwriaeth Diogelu Data’r DU, gan gynnwys y Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR) ar gyfer y DU a’r UE, gan roi ymwybyddiaeth i chi o ddiogelu data a’i effaith ar eich rôl.

Cynnwys

Rydyn ni wedi gweld newidiadau sylweddol mewn cyfreithiau diogelu data gyda’r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR) a Deddf Diogelu Data 2018. Gan ystyried yr effaith sylweddol y mae data yn ei chael ar ein bywydau personol a phroffesiynol, a’r rôl mae’n ei chwarae ynddynt, mae’r GDPR yn cyflwyno set o ddeddfau sydd wedi’u dylunio i sicrhau bod y safonau uchaf o ddiogelu data wrth wraidd eich gweithrediadau. Bydd y cwrs hwn yn helpu’r rheini sy’n ymwneud â thrin gwybodaeth pobl i allu mabwysiadu’r arferion cydymffurfio hyn o fewn eu mudiad.

Canlyniadau dysgu

Erbyn diwedd y sesiwn byddwch yn gallu:

  • Defnyddio terminoleg Diogelu Data allweddol yn hyderus
  • Deall egwyddorion diogelu data
  • Defnyddio’r wybodaeth i gyflawni’ch rôl mewn ffordd sy’n cydymffurfio â’r ddeddfwriaeth
  • Egluro sut i lunio hysbysiad preifatrwydd
  • Disgrifio’r prif resymau pam mae elusennau wedi cael dirwyon gan y rheoleiddiwr

Ar gyfer pwy mae’r cwrs

Bwriedir y cwrs hwn i unrhyw aelod o staff sy’n trin data personol fel rhan o’u gwaith bob dydd. Gallai’r rhain fod yn arweinwyr diogelu data, ac unrhyw un sydd â diddordeb cyffredinol mewn diogelu data.

Hyforddwr

Emma Waldron – Aelod o’r Sefydliad Siartredig Caffael a Chyflenwi (MCIPS), AMBCS

Mae Emma yn Ymarferydd GDPR achrededig gyda’r Sefydliad TG Siartredig (BCS) ac wedi gweithio’n agos gyda Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO) i helpu mudiadau i baratoi ar gyfer y GDPR. Mae hefyd yn weithiwr caffael a chyflenwi siartredig proffesiynol gyda MCIPS ac yn rhoi cyngor ac arweiniad cyffredinol ar gaffael i elusennau, grwpiau gwirfoddol a mentrau cymdeithasol yng Nghymru.

Gellir cyflwyno ein holl gyrsiau pwrpasol a’u teilwra i ddiwallu anghenion eich mudiad. Cwblhewch ein ffurflen gais hyfforddiant pwrpasol a bydd aelod o’n tîm yn cysylltu â chi. Am unrhyw ymholiadau eraill e-bostiwch training@wcva.cymru.