Cyflwyniad i ddatblygu strategaeth codi arian

Cyflwyniad i ddatblygu strategaeth codi arian

Dyddiadau cyrsiau newydd yn dod yn fuan – cofrestrwch ar ein rhestr bostio i fod y cyntaf i glywed.

Cyflwynir drwy gyfrwng y Saesneg

Nod

Rhoi’r hyder i gyfranogwyr ddatblygu strategaeth codi arian ar gyfer eu mudiad.

Cynnwys

Dros ddwy sesiwn ar-lein, bydd y cwrs hwn yn edrych ar yr hyn y dylid ei gynnwys mewn strategaeth codi arian ar gyfer mudiad gwirfoddol.

Gall mudiadau o bob maint ac incwm ddatblygu strategaeth codi arian. Mae pob elusen a mudiad gwirfoddol yn unigryw, felly dylai ei strategaeth codi arian fod yn unigryw hefyd; nid oes safon bendant o ran sut ddylai edrych na pha mor fanwl y dylai fod. Fodd bynnag, mae gan CGGC syniad clir o’r hyn y dylai’r strategaeth ei chynnwys yn gyffredinol er mwyn adeiladu arferion da. Bydd y cwrs hwn yn gweithio drwy’r cynnwys hwn ac yn edrych ar sut gallwch chi fynd ati i edrych am, a nodi’r hyn sy’n iawn ar gyfer strategaeth codi arian eich mudiad.

Canlyniadau Dysgu

Erbyn diwedd y cwrs, byddwch yn:

  • Deall pwysigrwydd defnyddio dull strategol o fynd ati i godi arian
  • Gallu datblygu dogfen codi arian strategol
  • Gwybod ble i ddod o hyd i adnoddau pellach ar offer cynllunio a dulliau codi arian

I bwy mae’r cwrs

Mae’r cwrs hwn i bobl sydd eisiau mynd ati i godi arian a chreu incwm mewn modd strategol. Gallai hyn fod ar ddechrau eich taith codi arian neu wrth i chi feddwl am ailwampio strategaeth sy’n bodoli eisoes (yn enwedig yn sgil y dirwedd newidiol sydd wedi’i chreu gan bandemig Covid 19). Bydd y cwrs yn siarad yn gyffredinol, felly dylai fod yn berthnasol i fudiadau o unrhyw faint.

Gellir cyflwyno ein holl gyrsiau pwrpasol a’u teilwra i ddiwallu anghenion eich mudiad. Cwblhewch ein ffurflen gais hyfforddiant pwrpasol a bydd aelod o’n tîm yn cysylltu â chi. Am unrhyw ymholiadau eraill e-bostiwch training@wcva.cymru.