Cyflwyniad i ddatblygu strategaeth codi arian

Cyflwyniad i ddatblygu strategaeth codi arian

Dyddiadau cyrsiau newydd yn dod yn fuan. I gael eich ychwanegu at restr aros cwrs neu weminar cliciwch yma. 

Cyflwynir drwy gyfrwng y Saesneg

Nod

Rhoi’r hyder i gyfranogwyr ddatblygu strategaeth codi arian ar gyfer eu mudiad.

Cynnwys

Dros ddwy sesiwn ar-lein, bydd y cwrs hwn yn edrych ar yr hyn y dylid ei gynnwys mewn strategaeth codi arian ar gyfer mudiad gwirfoddol.

Gall mudiadau o bob maint ac incwm ddatblygu strategaeth codi arian. Mae pob elusen a mudiad gwirfoddol yn unigryw, felly dylai ei strategaeth codi arian fod yn unigryw hefyd; nid oes safon bendant o ran sut ddylai edrych na pha mor fanwl y dylai fod. Fodd bynnag, mae gan CGGC syniad clir o’r hyn y dylai’r strategaeth ei chynnwys yn gyffredinol er mwyn adeiladu arferion da. Bydd y cwrs hwn yn gweithio drwy’r cynnwys hwn ac yn edrych ar sut gallwch chi fynd ati i edrych am, a nodi’r hyn sy’n iawn ar gyfer strategaeth codi arian eich mudiad.

Canlyniadau Dysgu

Erbyn diwedd y cwrs, byddwch yn:

  • Deall pwysigrwydd defnyddio dull strategol o fynd ati i godi arian
  • Gallu datblygu dogfen codi arian strategol
  • Gwybod ble i ddod o hyd i adnoddau pellach ar offer cynllunio a dulliau codi arian

I bwy mae’r cwrs

Mae’r cwrs hwn i bobl sydd eisiau mynd ati i godi arian a chreu incwm mewn modd strategol. Gallai hyn fod ar ddechrau eich taith codi arian neu wrth i chi feddwl am ailwampio strategaeth sy’n bodoli eisoes (yn enwedig yn sgil y dirwedd newidiol sydd wedi’i chreu gan bandemig Covid 19). Bydd y cwrs yn siarad yn gyffredinol, felly dylai fod yn berthnasol i fudiadau o unrhyw faint.

Gofynion y cwrs

Er mwyn gwneud yn siŵr eich bod yn cael y profiad gorau ar ein cyrsiau, gofynnwn y canlynol ohonoch chi;

  • Ymrwymwch i fynychu holl hyd yr hyfforddiant
  • Profwch eich mynediad i Zoom
  • Bydd yr hyfforddiant yn dechrau’n brydlon, cyrhaeddwch 10 munud cyn yr amser dechrau, oherwydd mae’n bosibl na fydd pobl sy’n cyrraedd yn hwyr yn cael eu gadael i mewn
  • Mae ein cyrsiau’n rhyngweithiol a chyfranogol a gofynnwn, lle’n bosibl, i’r holl ddysgwyr gael eu camerâu arno a chymryd rhan drwy’r cyfleusterau microffon a sgwrsio
  • Rhowch wybod i ni wrth gadw’ch lle os oes gennych chi unrhyw ofynion penodol, e.e. dehonglwyr Iaith Arwyddion Prydain (BSL)
  • Bydd copi dall o’r cyfarwyddiadau ymuno ac adnoddau yn cael ei anfon atoch gan bookings@wcva.cymru, gwiriwch eich ffolder e-bost sothach os nad ydych chi wedi’u derbyn wythnos cyn yr hyfforddiant (unrhyw broblemau, rhowch wybod i ni)
  • Os na allwch chi fynychu, anfonwch e-bost at training@wcva.cymru (gweler ein polisi canslo)

I gael eich ychwanegu at restr aros cwrs neu weminar cliciwch yma.

Gellir cyflwyno pob un o’n cyrsiau mewn modd pwrpasol wedi’u teilwra er mwyn diwallu anghenion eich mudiad. Llenwch ein ffurflen gais am hyfforddiant pwrpasol ac fe wnaiff aelod o’n tîm ni’n cysylltu â chi.

Os oes gennych chi unrhyw ymholiad arall, anfonwch e-bost at training@wcva.cymruGallwch chi gofrestru ar ein rhestr bostio i dderbyn diweddariadau bob wythnos/mis.

UCHAFSWM o ddau le i bob mudiad
Os nad ydych chi’n siŵr a ydych chi’n aelod, gwiriwch yma