Cwrs Dosbarth Meistr: Sut i recriwtio aelodau bwrdd amrywiol

Categorïau: Llywodraethu a diogelu,

Catalyst Cymru Catalydd

Amcanion

Helpu mudiadau treftadaeth gwirfoddol bach a chanolig eu maint i ddysgu a rhoi’r sgiliau, y technegau a’r syniadau da ar waith er mwyn cyrraedd a recriwtio’r aelodau bwrdd gorau er mwyn rhoi hwb i’w canlyniadau elusennol.

I bwy mae’r cwrs hwn?

Aelodau bwrdd a staff mudiadau Treftadaeth gwirfoddol yng Nghymru sy’n rhannol neu’n gyfan gwbl gyfrifol am recriwtio aelodau bwrdd o fewn eu mudiadau.

Cyd-destun

Ceir pum dosbarth meistr a fydd yn plymio’n ddwfn i bob cam sydd ei angen i fynd ati’n llwyddiannus i recriwtio aelodau bwrdd amrywiol:

Teitl y Dosbarth Meistr Dyddiad Amser
Ystyried pwy sydd ei angen arnoch ar eich bwrdd (archwiliadau sgiliau) 22 Chwefror 2023 12:30-13:30
Ysgrifennu hysbyseb a phecyn gwybodaeth cymhellol i ymddiriedolwyr 1 Mawrth 2023 12:30-13:30
Sut i ddod o hyd i’ch ymddiriedolwyr newydd (hysbysebu) 8 Mawrth 2023 12:30-13:30
Creu rhestr fer a chyfweld ymddiriedolwyr posibl 15 Mawrth 2023 12:30 – 13:30
Sut i sicrhau bod eich ymddiriedolwyr yn cael y cychwyn gorau posibl 22 Mawrth 2023 12:30-13:30
Clinig (eich cyfle i holi unrhyw gwestiynau ynglŷn â recriwtio ymddiriedolwyr a rhannu’ch straeon llwyddiant) 26 Ebrill 2023 12:30-13:30

Bydd y sesiynau’n rhyngweithiol gan gynnwys defnyddio ystafelloedd ar wahân ar Zoom i alluogi gwaith grŵp, asesu dulliau mudiadau eraill ac edrych ar esiamplau o arferion gorau ar draws y sector elusennol.

Nodwch, os gwelwch yn dda, fod y Dosbarthiadau Meistr wedi’u cynllunio ar gyfer un garfan a bydd angen i chi allu ymrwymo i’r holl ddyddiadau a restrwyd. Cyfyngir lleoedd i uchafswm o 20.

Canlyniadau Dysgu – Erbyn diwedd y cwrs byddwch:

  • Yn deall pwysigrwydd a manteision byrddau amrywiol
  • Yn gallu cynllunio proses sy’n annog a galluogi recriwtio bwrdd cynhwysol
  • Wedi ymwreiddio egwyddorion arferion gorau yn eich proses recriwtio bwrdd
  • Wedi dechrau dylunio pob elfen o fewn y cwrs (h.y. byddwch wedi dechrau drafftio set o gwestiynau cyfweliad).

Cymhwysedd

Caiff y Cwrs Dosbarth Meistr am ddim hon ei chyllido drwy ein prosiect Catalydd Cymru: Ehangu Gorwelion, a gyllidir gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol ac mae ar gyfer mudiadau Treftadaeth* gwirfoddol yng Nghymru / mudiadau sy’n rhedeg prosiect treftadaeth yn benodol.

*Gellir diffinio treftadaeth fel:

  • Treftadaeth Gymunedol – e.e. prosiect sy’n canolbwyntio ar ardal leol er mwyn gwella/adfer/dehongli’r amgylchedd naturiol neu adeiledig
  • Diwylliannau ac Atgofion – e.e. dathlu diwylliannau amrywiol drwy brosiectau celfyddydol/hanes llafar
  • Tirweddau a Threftadaeth Naturiol, e.e. hyrwyddo natur/bioamrywiaeth
  • Adeiladau Hanesyddol a Henebion
  • Diwydiannol, Morol a Thrafnidiaeth
  • Amgueddfeydd, Llyfrgelloedd ac Archifau

Mae’r lleoedd ar y cwrs Dosbarth Meistr  wedi’u cyfyngu i un unigolyn/mudiad

Cadwch eich lle ar y cwrs Dosbarth Meistr yn defnyddio’r ffurflen fer yma.

Dilynwch @CatalystCymru i gael manylion cyrsiau hyfforddi newydd a dyddiadau gweminar a fydd yn dod yn fuan.