Catalyst Cymru Catalydd

Cwrs Dosbarth Meistr: Sut i recriwtio aelodau bwrdd amrywiol

Categorïau: Llywodraethu a diogelu,

Catalyst Cymru Catalydd

Mae’r cwrs Dosbarth Meistr hwn, sy’n cynnwys pum sesiwn awr o hyd, yn cael ei gyflwyno gan Getting on Board, elusen genedlaethol sy’n ymrwymedig i newid wyneb aelodaeth bwrdd.

Amcanion

Helpu mudiadau treftadaeth gwirfoddol bach a chanolig eu maint i ddysgu a rhoi’r sgiliau, y technegau a’r syniadau da ar waith er mwyn cyrraedd a recriwtio’r aelodau bwrdd gorau er mwyn rhoi hwb i’w canlyniadau elusennol.

I bwy mae’r cwrs hwn?

Aelodau bwrdd a staff mudiadau Treftadaeth gwirfoddol yng Nghymru sy’n rhannol neu’n gyfan gwbl gyfrifol am recriwtio aelodau bwrdd o fewn eu mudiadau.

Cyd-destun

Ceir pum dosbarth meistr a fydd yn plymio’n ddwfn i bob cam sydd ei angen i fynd ati’n llwyddiannus i recriwtio aelodau bwrdd amrywiol:

Teitl y Dosbarth Meistr Dyddiad Amser
Ystyried pwy sydd ei angen arnoch ar eich bwrdd (archwiliadau sgiliau) 22 Chwefror 2023 12:30-13:30
Ysgrifennu hysbyseb a phecyn gwybodaeth cymhellol i ymddiriedolwyr 1 Mawrth 2023 12:30-13:30
Sut i ddod o hyd i’ch ymddiriedolwyr newydd (hysbysebu) 8 Mawrth 2023 12:30-13:30
Creu rhestr fer a chyfweld ymddiriedolwyr posibl 15 Mawrth 2023 12:30 – 13:30
Sut i sicrhau bod eich ymddiriedolwyr yn cael y cychwyn gorau posibl 22 Mawrth 2023 12:30-13:30
Clinig (eich cyfle i holi unrhyw gwestiynau ynglŷn â recriwtio ymddiriedolwyr a rhannu’ch straeon llwyddiant) 26 Ebrill 2023 12:30-13:30

Bydd y sesiynau’n rhyngweithiol gan gynnwys defnyddio ystafelloedd ar wahân ar Zoom i alluogi gwaith grŵp, asesu dulliau mudiadau eraill ac edrych ar esiamplau o arferion gorau ar draws y sector elusennol.

Nodwch, os gwelwch yn dda, fod y Dosbarthiadau Meistr wedi’u cynllunio ar gyfer un garfan ac, yn ddelfrydol, bydd angen i chi allu ymrwymo i’r holl ddyddiadau a restrwyd.

Os na allwch chi wneud yr holl ddyddiadau, ond bod aelodau eraill o’ch staff/Ymddiriedolwyr yn gallu mynychu ar y dyddiadau nad ydych chi ar gael, cysylltwch â ni cyn cadw lle.

Mae’r lleoedd wedi’u cyfyngu i uchafswm o 20.

Canlyniadau Dysgu – Erbyn diwedd y cwrs byddwch:

  • Yn deall pwysigrwydd a manteision byrddau amrywiol
  • Yn gallu cynllunio proses sy’n annog a galluogi recriwtio bwrdd cynhwysol
  • Wedi ymwreiddio egwyddorion arferion gorau yn eich proses recriwtio bwrdd
  • Wedi dechrau dylunio pob elfen o fewn y cwrs (h.y. byddwch wedi dechrau drafftio set o gwestiynau cyfweliad).

Cymhwysedd

Caiff y Cwrs Dosbarth Meistr am ddim hon ei chyllido drwy ein prosiect Catalydd Cymru: Ehangu Gorwelion, a gyllidir gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol ac mae ar gyfer mudiadau Treftadaeth* gwirfoddol yng Nghymru / mudiadau sy’n rhedeg prosiect treftadaeth yn benodol.

*Gellir diffinio treftadaeth fel:

  • Treftadaeth Gymunedol – e.e. prosiect sy’n canolbwyntio ar ardal leol er mwyn gwella/adfer/dehongli’r amgylchedd naturiol neu adeiledig
  • Diwylliannau ac Atgofion – e.e. dathlu diwylliannau amrywiol drwy brosiectau celfyddydol/hanes llafar
  • Tirweddau a Threftadaeth Naturiol, e.e. hyrwyddo natur/bioamrywiaeth
  • Adeiladau Hanesyddol a Henebion
  • Diwydiannol, Morol a Thrafnidiaeth
  • Amgueddfeydd, Llyfrgelloedd ac Archifau

Ynglŷn â’r hyfforddwr

Mae Leon Ward wedi bod yn ymddiriedolwr ers deng mlynedd ac ar hyn o bryd ef yw Dirprwy Gadeirydd Brook Young People. Mae wedi cyhoeddi nifer o arweinlyfrau arferion gorau ynghylch llywodraethu elusennol yn y DU ac mae’n llysgennad cenedlaethol dros Fudiad yr Ymddiriedolwyr Ifanc (Young Trustees Movement). Mae hefyd ar Banel Grant Gwirfoddoli Cymru ac yn ddiweddar bu’n cynghori ar ddosrannu cyllid argyfwng i’r sector gwirfoddol yng Nghymru.

Mae’r lleoedd ar y cwrs Dosbarth Meistr  wedi’u cyfyngu i un unigolyn/mudiad

Cadwch eich lle ar y cwrs Dosbarth Meistr yn defnyddio’r ffurflen fer yma.

Dilynwch @CatalystCymru i gael manylion cyrsiau hyfforddi newydd a dyddiadau gweminar a fydd yn dod yn fuan.