Young people sit around a table with their laptops, smiling and talking

Cryfhau llywodraethiant ac arweinyddiaeth ymddiriedolwyr

Dyddiadau cyrsiau newydd yn dod yn fuan. I gael eich ychwanegu at restr aros cwrs neu weminar cliciwch yma. 

Cyflwynir drwy gyfrwng y Saesneg

Nod

Mae’r gweithdy tair awr hwn ar gyfer ymddiriedolwyr elusennau sy’n awyddus i ddatblygu eu gwybodaeth, eu sgiliau a’u hyder mewn arweinyddiaeth a llywodraethiant.

Cynnwys

Bydd y cwrs ar-lein hwn yn eich tywys trwy ystod o egwyddorion arweinyddiaeth a llywodraethiant, wedi’u seilio ar y Cod Llywodraethu i Elusennau. Bydd cyfleoedd i drafod arfer dda gyda chyd-ymddiriedolwyr yn ystod y gweithdy hyfforddi cyfranogol hwn.

Bydd yr hyfforddiant yn cynnwys cyflwyniadau, gwaith grŵp bach a thrafodaeth. Cefnogir yr hyfforddiant gan sleidiau PowerPoint a set gyflawn o daflenni yn ogystal â dolenni i Hwb Gwybodaeth Cefnogi Trydydd Sector Cymru.

Canlyniadau Dysgu 

Trwy fynychu’r cwrs byddwch yn 

 • Archwilio rôl arweinyddol y Bwrddpwyllgor rheoli  
 • Gwella meddwl a chymhwysiad strategol   
 • Adeiladu’r TÎM Llywodraethu  
 • Ysgogi ac arwain newid cadarnhaol  

bwy mae’r cwrs? 

Mae’r gweithdy hwn ar gyfer ymddiriedolwyr newydd a rhai sy’n weithredol ers tro. Gallai fod o ddiddordeb hefyd i bobl sy’n ystyried dod yn ymddiriedolwr ac sydd eisiau dysgu mwy ynglŷn â rôl strategol ac arweinyddol y Bwrdd.

Gofynion y cwrs

Er mwyn gwneud yn siŵr eich bod yn cael y profiad gorau ar ein cyrsiau, gofynnwn y canlynol ohonoch chi;

 • Ymrwymwch i fynychu holl hyd yr hyfforddiant
 • Profwch eich mynediad i Zoom
 • Bydd yr hyfforddiant yn dechrau’n brydlon, cyrhaeddwch ddeg munud cyn yr amser dechrau, oherwydd mae’n bosibl na fydd pobl sy’n cyrraedd yn hwyr yn cael eu gadael i mewn
 • Mae ein cyrsiau’n rhyngweithiol a chyfranogol a gofynnwn, lle’n bosibl, i’r holl ddysgwyr gael eu camerâu arno a chymryd rhan drwy’r cyfleusterau microffon a sgwrsio
 • Rhowch wybod i ni wrth gadw’ch lle os oes gennych chi unrhyw ofynion penodol, ee dehonglwyr Iaith Arwyddion Prydain (BSL)
 • Bydd copi dall o’r cyfarwyddiadau ymuno ac adnoddau yn cael ei anfon atoch gan bookings@wcva.cymru, gwiriwch eich ffolder e-bost sothach os nad ydych chi wedi’u derbyn wythnos cyn yr hyfforddiant (unrhyw broblemau, rhowch wybod i ni)
 • Os na allwch chi fynychu, anfonwch e-bost at training@wcva.cymru (gweler ein polisi canslo)

I gael eich ychwanegu at restr aros cwrs neu weminar cliciwch yma.

Gellir cyflwyno pob un o’n cyrsiau mewn modd pwrpasol wedi’u teilwra er mwyn diwallu anghenion eich mudiad. Llenwch ein ffurflen gais am hyfforddiant pwrpasol ac fe wnaiff aelod o’n tîm ni’n cysylltu â chi.

Os oes gennych chi unrhyw ymholiad arall, anfonwch e-bost at training@wcva.cymruGallwch chi gofrestru ar ein rhestr bostio i dderbyn diweddariadau bob wythnos/mis.

UCHAFSWM o ddau le i bob mudiad
Os nad ydych chi’n siŵr a ydych chi’n aelod, gwiriwch yma