Young people sit around a table with their laptops, smiling and talking

Cryfhau llywodraethiant ac arweinyddiaeth ymddiriedolwyr

Dyddiadau cyrsiau newydd yn dod yn fuan

Cyflwynir drwy gyfrwng y Saesneg

Nod

Mae’r gweithdy tair awr hwn ar gyfer ymddiriedolwyr elusennau sy’n awyddus i ddatblygu eu gwybodaeth, eu sgiliau a’u hyder mewn arweinyddiaeth a llywodraethiant.

Cynnwys

Bydd y cwrs ar-lein hwn yn eich tywys trwy ystod o egwyddorion arweinyddiaeth a llywodraethiant, wedi’u seilio ar y Cod Llywodraethu i Elusennau. Bydd cyfleoedd i drafod arfer dda gyda chyd-ymddiriedolwyr yn ystod y gweithdy hyfforddi cyfranogol hwn.

Bydd yr hyfforddiant yn cynnwys cyflwyniadau, gwaith grŵp bach a thrafodaeth. Cefnogir yr hyfforddiant gan sleidiau PowerPoint a set gyflawn o daflenni yn ogystal â dolenni i Hwb Gwybodaeth Cefnogi Trydydd Sector Cymru.

Canlyniadau Dysgu 

Trwy fynychu’r cwrs byddwch yn 

 • Archwilio rôl arweinyddol y Bwrddpwyllgor rheoli  
 • Gwella meddwl a chymhwysiad strategol   
 • Adeiladu’r TÎM Llywodraethu  
 • Ysgogi ac arwain newid cadarnhaol  

bwy mae’r cwrs? 

Mae’r gweithdy hwn ar gyfer ymddiriedolwyr newydd a rhai sy’n weithredol ers tro. Gallai fod o ddiddordeb hefyd i bobl sy’n ystyried dod yn ymddiriedolwr ac sydd eisiau dysgu mwy ynglŷn â rôl strategol ac arweinyddol y Bwrdd.

Gofynion y cwrs

Er mwyn gwneud yn siŵr eich bod yn cael y profiad gorau ar ein cyrsiau, gofynnwn y canlynol ohonoch chi;

 • Ymrwymwch i fynychu holl hyd yr hyfforddiant
 • Profwch eich mynediad i Zoom
 • Bydd yr hyfforddiant yn dechrau’n brydlon, cyrhaeddwch ddeg munud cyn yr amser dechrau, oherwydd mae’n bosibl na fydd pobl sy’n cyrraedd yn hwyr yn cael eu gadael i mewn
 • Mae ein cyrsiau’n rhyngweithiol a chyfranogol a gofynnwn, lle’n bosibl, i’r holl ddysgwyr gael eu camerâu arno a chymryd rhan drwy’r cyfleusterau microffon a sgwrsio
 • Rhowch wybod i ni wrth gadw’ch lle os oes gennych chi unrhyw ofynion penodol, ee dehonglwyr Iaith Arwyddion Prydain (BSL)
 • Bydd copi dall o’r cyfarwyddiadau ymuno ac adnoddau yn cael ei anfon atoch gan bookings@wcva.cymru, gwiriwch eich ffolder e-bost sothach os nad ydych chi wedi’u derbyn wythnos cyn yr hyfforddiant (unrhyw broblemau, rhowch wybod i ni)
 • Os na allwch chi fynychu, anfonwch e-bost at training@wcva.cymru (gweler ein polisi canslo)

Gellir cyflwyno ein holl gyrsiau pwrpasol a’u teilwra i ddiwallu anghenion eich mudiad. Cwblhewch ein ffurflen gais hyfforddiant pwrpasol a bydd aelod o’n tîm yn cysylltu â chi. Am unrhyw ymholiadau eraill e-bostiwch training@wcva.cymru. Gallwch chi gofrestru ar ein rhestr bostio i dderbyn diweddariadau bob wythnos/mis.

UCHAFSWM o ddau le i bob mudiad
Os nad ydych chi’n siŵr a ydych chi’n aelod, gwiriwch yma.