Llun: cyfarfod cefnogi

Cefnogi, goruchwylio ac arfarnu

15 & 22 Tachwedd 2022 | 9.30 am – 12.45 pm

Cyflwynir drwy gyfrwng y Saesneg

Amcan 

Bydd y cwrs ar-lein hwn yn darparu cyfle i chi ddatblygu eich sgiliau rheoli a’ch hyder wrth reoli unigolion a thîm o staff.  

Cynnwys 

Mae’r cwrs hwn yn canolbwyntio ar yr arferion gorau mewn arwain a rheoli perfformiad staff, gan gynnwys hwyluso arolygiadau ac adolygiadau blynyddol, a sut i ddelio â sgyrsiau anodd. Byddwn yn ymdrin â’r theori yn ogystal â chynghorion a thechnegau fel bod modd i chi weithredu’ch dysgu yn ôl yn y gweithle.

Bydd yr hyfforddiant yn cynnwys cyflwyniadau, gwaith mewn grwpiau bychain, trafodaethau a sesiynau ymarfer. Cefnogir yr hyfforddiant gan gyflwyniad PwerBwynt a set gyflawn o daflenni.

Deilliannau dysgu  

Gweithdy 1:  

  1. Bod yn hyderus wrth weithredu fframwaith rheoli perfformiad – adnabodrheoli a gwerthuso perfformiad. 
  2. Llwyddo i greu amgylchedd ysgogol ac adeiladu ymddiriedaeth wyneb yn wyneb ac ar-lein 
  3. Gwerthfawrogi pwrpas arolygu ac arfarnu.                      
  4. Gwerthfawrogi sut i gynnal arolygiadau ac arfarniadau 1:1 (wyneb yn wyneb a/ neu o bell).  
  5. Deall sut i osod amcanion mesuradwy a darparu adborth. 

 Gweithdy 2: 

  1. Ystyried sut i holi cwestiynau craff a rhoi adborth i weithwyr ar safle neu o bell.   
  2. Deall sut i fynd i’r afael â pherfformiad gwael 
  3. Sut i gynllunio a strwythuro sgyrsiau anodd 
  4. Deall sut i ddelio â sgyrsiau anodd 

Ar gyfer pwy mae’r cwrs 

Mae’r cwrs hwn ar gyfer unrhyw un sydd mewn rôl rheoli llinell  pa un eich bod yn brofiadol ac yn edrych am sesiwn ddiweddaru, neu eich bod yn rheoli pobl am y tro cyntaf.

Gellir cyflwyno ein holl gyrsiau pwrpasol a’u teilwra i ddiwallu anghenion eich mudiad. Cwblhewch ein ffurflen gais hyfforddiant pwrpasol a bydd aelod o’n tîm yn cysylltu â chi. Am unrhyw ymholiadau eraill e-bostiwch training@wcva.cymru.