Llun: cyfarfod cefnogi

Cefnogi, goruchwylio ac arfarnu

Dyddiadau cyrsiau newydd yn dod yn fuan.

I gael eich ychwanegu at restr aros cwrs neu weminar cliciwch yma. 

Cyflwynir drwy gyfrwng y Saesneg

Amcan 

Bydd y cwrs ar-lein hwn yn darparu cyfle i chi ddatblygu eich sgiliau rheoli a’ch hyder wrth reoli unigolion a thîm o staff.  

Cynnwys 

Mae’r cwrs hwn yn canolbwyntio ar yr arferion gorau mewn arwain a rheoli perfformiad staff, gan gynnwys hwyluso arolygiadau ac adolygiadau blynyddol, a sut i ddelio â sgyrsiau anodd. Byddwn yn ymdrin â’r theori yn ogystal â chynghorion a thechnegau fel bod modd i chi weithredu’ch dysgu yn ôl yn y gweithle.

Bydd yr hyfforddiant yn cynnwys cyflwyniadau, gwaith mewn grwpiau bychain, trafodaethau a sesiynau ymarfer. Cefnogir yr hyfforddiant gan gyflwyniad PwerBwynt a set gyflawn o daflenni.

Deilliannau dysgu  

Gweithdy 1:  

 1. Ystyried beth i’w gynnwys yn eich fframwaith rheoli perfformiad
 2. Deall sut i wella cymhelliant ac ymddiriedaeth
 3. Edrych ar ddiben goruchwyliaeth ac arfarnu
 4. Gallu cynnal sesiynau goruchwylio ac arfarnu 1:1 (wyneb yn wyneb a/neu o bell)
 5. Deall sut i osod amcanion a rhoi adborth effeithiol

 Gweithdy 2: 

 1. Gallu cynnal sesiynau goruchwylio ac arfarnu 1:1
 2. Edrych ar sut i ofyn cwestiynau mewnweledol
 3. Deall sut i fynd i’r afael â pherfformiad gwael
 4. Sut i gynllunio, strwythuro ac ymdrin â sgyrsiau anodd.

Ar gyfer pwy mae’r cwrs 

Mae’r cwrs hwn ar gyfer unrhyw un sydd mewn rôl rheoli llinell  pa un eich bod yn brofiadol ac yn edrych am sesiwn ddiweddaru, neu eich bod yn rheoli pobl am y tro cyntaf.

Gofynion y cwrs

Er mwyn gwneud yn siŵr eich bod yn cael y profiad gorau ar ein cyrsiau, gofynnwn y canlynol ohonoch chi;

 • Ymrwymwch i fynychu holl hyd yr hyfforddiant
 • Profwch eich mynediad i Zoom
 • Bydd yr hyfforddiant yn dechrau’n brydlon, cyrhaeddwch 10 munud cyn yr amser dechrau, oherwydd mae’n bosibl na fydd pobl sy’n cyrraedd yn hwyr yn cael eu gadael i mewn
 • Mae ein cyrsiau’n rhyngweithiol a chyfranogol a gofynnwn, lle’n bosibl, i’r holl ddysgwyr gael eu camerâu arno a chymryd rhan drwy’r cyfleusterau microffon a sgwrsio
 • Rhowch wybod i ni wrth gadw’ch lle os oes gennych chi unrhyw ofynion penodol, e.e. dehonglwyr Iaith Arwyddion Prydain (BSL)
 • Bydd copi dall o’r cyfarwyddiadau ymuno ac adnoddau yn cael ei anfon atoch gan bookings@wcva.cymru, gwiriwch eich ffolder e-bost sothach os nad ydych chi wedi’u derbyn wythnos cyn yr hyfforddiant (unrhyw broblemau, rhowch wybod i ni)
 • Os na allwch chi fynychu, anfonwch e-bost at training@wcva.cymru (gweler ein polisi canslo)

UCHAFSWM o ddau le i bob mudiad
Os nad ydych chi’n siŵr a ydych chi’n aelod, gwiriwch yma

I gael eich ychwanegu at restr aros cwrs neu weminar cliciwch yma.

Gellir cyflwyno pob un o’n cyrsiau mewn modd pwrpasol wedi’u teilwra er mwyn diwallu anghenion eich mudiad. Llenwch ein ffurflen gais am hyfforddiant pwrpasol ac fe wnaiff aelod o’n tîm ni’n cysylltu â chi.

Os oes gennych chi unrhyw ymholiad arall, anfonwch e-bost at training@wcva.cymruGallwch chi gofrestru ar ein rhestr bostio i dderbyn diweddariadau bob wythnos/mis.