Grŵp amrywiol o bobl yn eistedd o amgylch bwrdd ystafell fwrdd mewn swyddfa. Maen nhw'n chwerthin

Catalydd: Sut i wneud eich mudiad yn fwy arloesol

22 Chwefror 2024 | 10 am – 3.30 pm | Ar-lein

Nodau

Bydd y sesiwn hon i fudiadau neu brosiectau treftadaeth yn eich tywys drwy’r gwahanol fathau o arloesedd a sut maen nhw’n ymwneud â diben a nodau eich mudiad.

Cynnwys

Mae arloesedd yn angenrheidiol i fudiadau; mae’n elfen hanfodol sy’n sicrhau eu heffeithlonrwydd, eu llwyddiant ac, yn y pen draw, eu goroesiad. Nid yw hyn yn golygu bod yn rhaid i bob mudiad fynd ati i arloesi eu hunain – mae rhai mudiadau yn mabwysiadu’r syniadau arloesol a ddarperir gan eraill. Mae arloesi yn ymwneud â mwy na’r dechnoleg rydyn ni’n ei mabwysiadu ac yn ei defnyddio; mae’n ymwneud â’r meddylfryd ar gyfer gwella, newid a datblygu.

Yn y sesiwn ddeinamig hon, byddwch chi’n cael eich tywys drwy’r gwahanol fathau o arloesedd a sut maen nhw’n ymwneud â diben a nodau eich mudiad. Byddwn ni’n canolbwyntio ar sut i feithrin diwylliant arloesi cynhwysol o fewn eich mudiad ac yn amlygu rhai o’r offer a’r adnoddau allweddol i’ch helpu chi i ddatblygu eich meddylfryd arloesol.

Canlyniadau dysgu

Bydd y sesiwn hon yn eich helpu chi i wneud y canlynol:

 • Deall pam mae arloesedd yn bwysig i’ch mudiad
 • Edrych ar wahanol fathau o arloesedd a fydd yn helpu eich mudiad i ffynnu
 • Dysgu sut i ddatblygu diwylliant o greadigrwydd ac arloesedd
 • Nodi adnoddau ymarferol i helpu eich mudiad i gael meddylfryd arloesol sy’n canolbwyntio ar y dyfodol er mwyn gallu ymdrin â heriau newydd ac annisgwyl
 • Ennyn yr hyder i brofi syniadau newydd

Cymhwysedd

Caiff y rhaglen am ddim hon ei chyllido drwy ein prosiect Catalydd Cymru: Ehangu Gorwelion, a gyllidir gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol, a chaiff ei chynnig yn benodol i fudiadau Treftadaeth* gwirfoddol yng Nghymru / mudiadau sy’n rhedeg prosiect treftadaeth.

*Gellir diffinio treftadaeth fel:

 • Treftadaeth Gymunedol – e.e. prosiect sy’n canolbwyntio ar ardal leol er mwyn gwella / adfer / dehongli’r amgylchedd naturiol neu adeiledig
 • Diwylliannau ac Atgofion – e.e. dathlu diwylliannau amrywiol drwy’r celfyddydau/prosiectau hanes llafar
 • Tirweddau a Threftadaeth Naturiol – e.e. hybu natur/bioamrywiaeth
 • Adeiladau a Henebion Hanesyddol
 • Diwydiannol, Morol a Thrafnidiaeth
 • Amgueddfeydd, Llyfrgelloedd ac Archifau

I bwy mae’r rhaglen?

Mae’r rhaglen hon yn briodol i bobl o bob lefel sy’n gysylltiedig â mudiadau treftadaeth.

Hwylusydd

Martin Downes FRSA

Martin Downes FRSA yw crëwr Start Something Good® a The Hack of Kindness®, sef dulliau arloesol o gyd-gynllunio datrysiadau a chreu syniadau newydd ar gyfer newid cymdeithasol. Martin yw Prif Ymgynghorydd: Dysgu a Datblygu Cwmpas, asiantaeth ddatblygu sy’n gweithio dros newid economaidd a chymdeithasol.

Cyn hyn, Martin oedd Swyddog Entrepreneuriaeth Gymdeithasol Busnes Cymdeithasol Cymru, yn cyflwyno gweithdai a darlithoedd ar fenter gymdeithasol ar raglenni newydd mewn cymunedau, colegau a phrifysgolion. Bu Martin hefyd yn rheoli Academi Mentrau Cymdeithasol Cymru, sef rhaglen ddysgu arweinyddiaeth a menter gymdeithasol.

Mae gan Martin gefndir mewn gwaith cymunedol, uwch-reoli yn y sector gwirfoddol, cyhoeddi a busnes. Mae Martin hefyd yn awdur wedi’i gyhoeddi, yn siaradwr cyhoeddus ac yn hwylusydd, ac yn Gymrawd o Gymdeithas Frenhinol y Celfyddydau. Cyn ymuno ag asiantaeth Cwmpas, bu Martin yn rhedeg asiantaeth greadigol, yn gweithio fel ymgynghorydd ac yn gweithio gydag unigolion a mudiadau i wneud effaith neu les.

Mae’r lleoedd wedi’u cyfyngu i un unigolyn/mudiad.

Mae CGGC yn cyflwyno’r rhaglen hon mewn partneriaeth â Cwmpas.

Archebwch eich lle

Gellir cyflwyno pob un o’n cyrsiau mewn modd pwrpasol wedi’u teilwra er mwyn diwallu anghenion eich mudiad. Llenwch ein ffurflen gais am hyfforddiant pwrpasol ac fe wnaiff aelod o’n tîm ni’n cysylltu â chi.

Os oes gennych chi unrhyw ymholiad arall, anfonwch e-bost at training@wcva.cymru. Gallwch chi gofrestru ar ein rhestr bostio i dderbyn diweddariadau bob wythnos/mis.

Os nad ydych chi’n siŵr a ydych chi’n aelod, gwiriwch yma.