cydweithwyr yn siarad

Catalydd Cymru: Y grefft o adrodd straeon ysbrydoledig

16 Mai 2024 | 10 am – 1 pm | Ar-lein

Cyflwynir drwy gyfrwng y Saesneg

Nodau

Sut gallwch chi ysbrydoli pobl i ymweld â’ch mudiad a’i gefnogi? Gallwch chi greu cynnig cymhellgar, gan gofio eich bod yn gydran hanfodol o adrodd straeon yn effeithiol. Bydd y sesiwn ryngweithiol hon yn rhoi hwb i chi greu negeseuon pwerus ar gyfer eich mudiad.

Cynnwys

Rydych chi’n gwybod pam mae eich mudiad yn ffantastig ac rydych chi’n frwdfrydig ynghylch ei botensial – ond a allwch chi gyfleu hynny i bobl eraill? Mae’r sesiwn ymarferol iawn hon yn eich tywys drwy’r prif brosesau y bydd angen i chi eu dilyn i greu achos pwerus dros gefnogi eich mudiad. Fe wnawn ni eich helpu i ddod â’r adnoddau y bydd eu hangen arnoch ynghyd i greu negeseuon cryf y gall eich mudiad eu defnyddio ar gyfer ystod lawn o weithgareddau codi arian a marchnata.

Canlyniadau dysgu

Trwy gwblhau’r rhaglen, byddwch chi’n:

  • Dealltwriaeth y prif egwyddorion o godi arian gan unigolion
  • Deall rôl datganiadau achos a’r achos dros gymorth
  • Y sgiliau allweddol sydd eu hangen i ddatblygu eich datganiad achos eich hun

I bwy mae’r cwrs hwn?

Ymddiriedolwyr, staff a gwirfoddolwyr mewn mudiadau sy’n newydd i godi arian neu farchnata.

Cymhwysedd

Caiff y rhaglen am ddim hon ei chyllido drwy ein prosiect Catalydd Cymru: Ehangu Gorwelion, a gyllidir gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol, a chaiff ei chynnig yn benodol i fudiadau Treftadaeth* gwirfoddol yng Nghymru / mudiadau sy’n rhedeg prosiect treftadaeth.

*Gellir diffinio treftadaeth fel:

  • Treftadaeth Gymunedol – e.e. prosiect sy’n canolbwyntio ar ardal leol er mwyn gwella adfer dehongli’r amgylchedd naturiol neu adeiledig
  • Diwylliannau ac Atgofion – e.e. dathlu diwylliannau amrywiol drwy’r celfyddydau/prosiectau hanes llafar
  • Tirweddau a Threftadaeth Naturiol – e.e. hybu natur/bioamrywiaeth
  • Adeiladau a Henebion Hanesyddol
  • Diwydiannol, Morol a Thrafnidiaeth
  • Amgueddfeydd, Llyfrgelloedd ac Archifau

Hwylusydd

Bethany Helliwell-Smith, Ymgynghorydd Codi Arian Cyswllt, Anogwr a Hyfforddwr
Mae Bethany yn ymgynghorydd codi arian, yn anogwr a yrrir gan ddiben ac yn hwylusydd hyfforddiant gyda mwy na 13 mlynedd o brofiad ymarferol yn gweithio mewn mudiadau Datblygu Rhyngwladol a Diwylliant a Chelfyddydau, fel y Groes Goch Brydeinig, Canolfan Mileniwm Cymru a Frank Water. Mae wedi codi swm sylweddol o arian drwy roi unigol, aelodaeth a rhoddion mawr. Yn 2020, hyfforddodd fel anogwr ac mae bellach yn cefnogi codwyr arian ac arweinwyr elusennau i wneud gwahaniaeth positif yn y trydydd sector, ac yn eu grymuso i ofalu am eu hunain.

Mae’r lleoedd wedi’u cyfyngu i un unigolyn/mudiad.

Mae CGGC yn cyflwyno’r rhaglen hon mewn partneriaeth â Cwmpas.

Os oes gennych chi unrhyw ymholiad arall, anfonwch e-bost at training@wcva.cymru. Gallwch chi gofrestru ar ein rhestr bostio i dderbyn diweddariadau bob wythnos/mis.