wraig yn gweithio ar liniadur

Catalydd Cymru: Meistroli codi arian a marchnata digidol

Categorïau: Cyfathrebu, Cyllid,

8 Mai 2024 | 10 am – 1 pm | Ar-lein

Cyflwynir drwy gyfrwng y Saesneg

Nodau

Mae’r Argyfwng Costau Byw wedi gwthio llawer o fudiadau i mewn i’r gofod codi arian digidol am y tro cyntaf – gyda chanlyniadau anhygoel i lawer. Bydd y sesiwn hon yn eich cyflwyno chi i godi arian a marchnata gan ddefnyddio platfformau digidol, yn egluro beth sydd angen i chi ei gael yn ei le i lwyddo a sut i brofi ai dyma’r ffordd ymlaen i’ch mudiad.

Cynnwys

Byddwch yn cyflwyno’r ffigurau ar ddigidol i chi – yn egluro’r ffurfiau gwahanol sydd ar gael ac yn egluro sut i brofi dulliau gweithredu gwahanol. Byddwn ni’n edrych ar y mecanwaith hefyd, fel eich bod yn deall beth sydd angen i chi ei gael yn ei le i fod yn barod ar gyfer codi arian yn ddigidol.

Canlyniadau dysgu

Trwy gwblhau’r rhaglen, byddwch chi’n:

  • Deall y gwahanol ffyrdd y gallwch chi ddefnyddio platfformau digidol
  • Creu cynllun syml ar gyfer codi arian ar-lein
  • Deall hanfodion marchnata ddigidol effeithiol
  • Egluro’r adnoddau y bydd eu hangen arnoch i lwyddo

I bwy mae’r cwrs hwn?

Ymddiriedolwyr, staff a gwirfoddolwyr mewn mudiadau sy’n newydd i godi arian neu farchnata.

Cymhwysedd

Caiff y rhaglen am ddim hon ei chyllido drwy ein prosiect Catalydd Cymru: Ehangu Gorwelion, a gyllidir gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol, a chaiff ei chynnig yn benodol i fudiadau Treftadaeth* gwirfoddol yng Nghymru / mudiadau sy’n rhedeg prosiect treftadaeth.

*Gellir diffinio treftadaeth fel:

  • Treftadaeth Gymunedol – e.e. prosiect sy’n canolbwyntio ar ardal leol er mwyn gwella adfer dehongli’r amgylchedd naturiol neu adeiledig
  • Diwylliannau ac Atgofion – e.e. dathlu diwylliannau amrywiol drwy’r celfyddydau/prosiectau hanes llafar
  • Tirweddau a Threftadaeth Naturiol – e.e. hybu natur/bioamrywiaeth
  • Adeiladau a Henebion Hanesyddol
  • Diwydiannol, Morol a Thrafnidiaeth
  • Amgueddfeydd, Llyfrgelloedd ac Archifau

Hwylusydd

Bethany Helliwell-Smith, Ymgynghorydd Codi Arian Cyswllt, Anogwr a Hyfforddwr
Mae Bethany yn ymgynghorydd codi arian, yn anogwr a yrrir gan ddiben ac yn hwylusydd hyfforddiant gyda mwy na 13 mlynedd o brofiad ymarferol yn gweithio mewn mudiadau Datblygu Rhyngwladol a Diwylliant a Chelfyddydau, fel y Groes Goch Brydeinig, Canolfan Mileniwm Cymru a Frank Water. Mae wedi codi swm sylweddol o arian drwy roi unigol, aelodaeth a rhoddion mawr. Yn 2020, hyfforddodd fel anogwr ac mae bellach yn cefnogi codwyr arian ac arweinwyr elusennau i wneud gwahaniaeth positif yn y trydydd sector, ac yn eu grymuso i ofalu am eu hunain.

Mae’r lleoedd wedi’u cyfyngu i un unigolyn/mudiad.

Mae CGGC yn cyflwyno’r rhaglen hon mewn partneriaeth â Cwmpas.

Os oes gennych chi unrhyw ymholiad arall, anfonwch e-bost at training@wcva.cymru. Gallwch chi gofrestru ar ein rhestr bostio i dderbyn diweddariadau bob wythnos/mis.