cyfarfod busnes

Catalydd Cymru – Arwain gydag effaith: Strategaethau ar gyfer arweinyddiaeth effeithiol

Categorïau: Arwain a rheoli,

2 Mai 2024 | 10 am – 1 pm | Ar-lein

Cyflwynir drwy gyfrwng y Saesneg

Nodau

Yn y sector gwirfoddol heddiw, mae arweinyddiaeth effeithiol yn hollbwysig i lwyddiant unrhyw fudiad. Mae’r sesiwn hon wedi’i dylunio i roi strategaethau hanfodol i arweinwyr a fydd yn eu galluogi i arwain gydag effaith, ysbrydoli eu timau, a llywio heriau gyda gwydnwch.

Cynnwys

Byddwn yn edrych ar hanfodion ac egwyddorion craidd arweinyddiaeth effeithiol. Byddwn yn cefnogi datblygiad penderfyniadau strategol a thechnegau dysgu i rymuso ac ysgogi eich tîm. Byddwn yn eich helpu i lywio newidiadau ac ansicrwydd gyda gwydnwch, hyblygrwydd a hyder.

Canlyniadau dysgu

Trwy gwblhau’r rhaglen, byddwch chi’n:

●      Cael dealltwriaeth gadarn o egwyddorion arweinyddiaeth sylfaenol
●      Datblygu sgiliau i wneud penderfyniadau strategol mewn rolau arweinyddiaeth
●      Rhoi technegau ar waith i rymuso ac ysbrydoli eich tîm
●      Dysgu strategaethau arweinyddiaeth y gellir eu haddasu i lywio heriau
●      Sicrhau eich bod yn blaenoriaethu lles eich hunain a lles eich tîm

I bwy mae’r cwrs hwn?

Ymddiriedolwyr, Arweinwyr, Rheolwyr a phobl sy’n dymuno bod yn arweinwyr mewn sefydliadau diwylliannol, sy’n ceisio gwella eu sgiliau arweinyddiaeth a chael effaith ystyrlon.

Cymhwysedd

Caiff y rhaglen am ddim hon ei chyllido drwy ein prosiect Catalydd Cymru: Ehangu Gorwelion, a gyllidir gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol, a chaiff ei chynnig yn benodol i fudiadau Treftadaeth* gwirfoddol yng Nghymru / mudiadau sy’n rhedeg prosiect treftadaeth.

*Gellir diffinio treftadaeth fel:

  • Treftadaeth Gymunedol – e.e. prosiect sy’n canolbwyntio ar ardal leol er mwyn gwella adfer dehongli’r amgylchedd naturiol neu adeiledig
  • Diwylliannau ac Atgofion – e.e. dathlu diwylliannau amrywiol drwy’r celfyddydau/prosiectau hanes llafar
  • Tirweddau a Threftadaeth Naturiol – e.e. hybu natur/bioamrywiaeth
  • Adeiladau a Henebion Hanesyddol
  • Diwydiannol, Morol a Thrafnidiaeth
  • Amgueddfeydd, Llyfrgelloedd ac Archifau

Hwylusydd

Bethany Helliwell-Smith, Ymgynghorydd Codi Arian Cyswllt, Anogwr a Hyfforddwr
Mae Bethany yn ymgynghorydd codi arian, yn anogwr a yrrir gan ddiben ac yn hwylusydd hyfforddiant gyda mwy na 13 mlynedd o brofiad ymarferol yn gweithio mewn mudiadau Datblygu Rhyngwladol a Diwylliant a Chelfyddydau, fel y Groes Goch Brydeinig, Canolfan Mileniwm Cymru a Frank Water. Mae wedi codi swm sylweddol o arian drwy roi unigol, aelodaeth a rhoddion mawr. Yn 2020, hyfforddodd fel anogwr ac mae bellach yn cefnogi codwyr arian ac arweinwyr elusennau i wneud gwahaniaeth positif yn y trydydd sector, ac yn eu grymuso i ofalu am eu hunain.

Mae’r lleoedd wedi’u cyfyngu i un unigolyn/mudiad.

Mae CGGC yn cyflwyno’r rhaglen hon mewn partneriaeth â Cwmpas.

Os oes gennych chi unrhyw ymholiad arall, anfonwch e-bost at training@wcva.cymru. Gallwch chi gofrestru ar ein rhestr bostio i dderbyn diweddariadau bob wythnos/mis.