Llun: Dadansoddi data

Cael mwy allan o’ch data: Offer ar gyfer dadansoddi data

Categorïau: Uncategorized,

Dydd Mawrth 5 Rhagfyr 2023 |
10 am – 1 pm | Ar-lein

Cyflwynir drwy gyfrwng y Saesneg

Dydd Mercher 6 Rhagfyr 2023 |
10 am – 1 pm | Ar-lein

Cyflwynir drwy gyfrwng y Gymraeg

Amcanion

Yn y cwrs hanner diwrnod hwn, byddwn yn edrych ar sut gallwch chi gasglu, dadansoddi a defnyddio data i lywio eich penderfyniadau. Byddwn hefyd yn edrych ar arferion gorau ar gyfer diogelu eich data.

Cynnwys

Mae’r cwrs hwn ar gyfer y rheini sydd eisiau defnyddio data fel ased strategol ar gyfer gwneud penderfyniadau ar sail tystiolaeth. Byddwch yn dysgu sut i ddefnyddio offer fel Microsoft Forms i gasglu data, a Microsoft Excel i ddadansoddi, a chyflwyno’r data hwnnw’n effeithiol. Bydd y sesiwn hefyd yn ymdrin ag egwyddorion diogelu data hanfodol ac yn dangos sut i amgryptio, a diogelu ffeiliau a ffolderi â chyfrinair.

Canlyniadau dysgu

Erbyn diwedd y sesiwn hon, byddwch yn:

 • Gallu defnyddio arferion gorau i ddiogelu gwybodaeth sensitif, gan gynnwys amgryptio data a rheoli mynediad.
 • Deall yn well sut i ddefnyddio offer fel taenlenni, cronfeydd data, a meddalwedd delweddu data yn effeithiol er mwyn rheoli a dadansoddi data.
 • Defnyddio data i wneud penderfyniadau gwybodus yn seiliedig ar fewnwelediadau sy’n deillio o ddadansoddi data.

Ar gyfer pwy mae’r cwrs

Mae’r cwrs hwn ar gyfer staff neu wirfoddolwyr sydd eisiau gwella’r ffordd y maen nhw’n defnyddio eu data i ddangos effaith a llywio eu gwaith. Mae’r cwrs hwn yn fwyaf addas ar gyfer pobl sydd:

 • Yn gyfarwydd â chysyniadau data sylfaenol, fel mathau o ddata, fformatau data, a ffynonellau data.
 • Â phrofiad o ddefnyddio offer meddalwedd fel taenlenni, cronfeydd data, ac offer delweddu data.
 • Â gwybodaeth sylfaenol am reoliadau ac egwyddorion diogelu data.
 • Ag ymwybyddiaeth o ofynion cydymffurfio sy’n ymwneud â diogelu data a phreifatrwydd.

Gofynion y cwrs

Er mwyn gwneud yn siŵr eich bod yn cael y profiad gorau ar ein cyrsiau, gofynnwn y canlynol ohonoch chi;

 • Ymrwymwch i fynychu holl hyd yr hyfforddiant
 • Profwch eich mynediad i Teams
 • Bydd yr hyfforddiant yn dechrau’n brydlon, cyrhaeddwch 10 munud cyn yr amser dechrau, oherwydd mae’n bosibl na fydd pobl sy’n cyrraedd yn hwyr yn cael eu gadael i mewn
 • Mae ein cyrsiau’n rhyngweithiol a chyfranogol a gofynnwn, lle’n bosibl, i’r holl ddysgwyr gael eu camerâu arno a chymryd rhan drwy’r cyfleusterau microffon a sgwrsio
 • Rhowch wybod i ni wrth gadw’ch lle os oes gennych chi unrhyw ofynion penodol, e.e. dehonglwyr Iaith Arwyddion Prydain (BSL)
 • Bydd copi dall o’r cyfarwyddiadau ymuno ac adnoddau yn cael ei anfon atoch gan bookings@wcva.cymru, gwiriwch eich ffolder e-bost sothach os nad ydych chi wedi’u derbyn wythnos cyn yr hyfforddiant (unrhyw broblemau, rhowch wybod i ni)
 • Os na allwch chi fynychu, anfonwch e-bost at training@wcva.cymru (gweler ein polisi canslo)

Os nad ydych chi’n siŵr a yw’r cwrs hwn ar y lefel gywir i chi, cysylltwch ag archebion@wcva.cymru.

Bydd yr hyfforddiant yn cael ei ddarparu gan Big Learning Company, sydd â 15 mlynedd o brofiad yn datblygu a chyflwyno rhaglenni dysgu digidol ar draws pob sector yng Nghymru.

Mae’r hyfforddiant yma yn rhan o Newid: Digidol ar gyfer y trydydd sector. Cyflwynir Newid mewn partneriaeth â CGGCCwmpas a ProMo-Cymru, yn cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru. Rydym yn hyrwyddo ymarfer digidol dda ar draws y trydydd sector yng Nghymru, gwneir hyn wrth ddarparu hyfforddiant, cefnogaeth a gwybodaeth. Am ragor o wybodaeth, ewch i newid.cymru

SAESNEG

CYMRAEG